Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 7-18

Article title

Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu – paradygmaty i tożsamość

Content

Title variants

EN
Safety sciences and management sciences: paradigms and identity

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktualnie toczy się dyskusja o tożsamości nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu. Równocześnie specjaliści z obu tych obszarów tematycznych posługują się terminem „zarządzanie bezpieczeństwem”. Problematyka zarządzania bezpieczeństwem ma szczególny wymiar praktyczny, gdyż odnosi się do realnych problemów w związku z możliwością wystąpienia zagrożeń. Celem opracowania jest zatem określenie zakresu pojęcia „zarządzanie bezpieczeństwem”. Punktem wyjścia jest opis pojęć „zarządzanie” i „bezpieczeństwo” w oparciu o analizę ich podstaw naukowych. W szczególności odniesiono się do paradygmatów obu tych dyscyplin naukowych. Próbowano określić wspólne zawartości, wynikające z podstaw naukowych związanych z naukami społecznymi. Wychodząc z podstaw epistemologicznych, określono zasadnicze kwestie metodologiczne.
EN
Safety sciences and management sciences identity are currently discussed. Specialists in both fields use the same phrase: “safety management.” The issues of safety management feature a special practical dimension, as they address real problems related to the possible occurrence of hazards. The objective of this paper is the determination of the scope of the “safety management” term. The departure point is the description of the terms “management” and “safety” based on the analysis of scientific grounds. In particular, the paradigms of both scientific disciplines are taken into account. An attempt has been made to determine common content resulting from the scientific grounds related to social sciences. With the epistemological issues as the origin, the basic methodological aspects have been defined.

Keywords

Contributors

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e202559c-c4ef-45cb-90fb-8f405895ffb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.