PL EN


Journal
2016 | 42 | 2 | 205-218
Article title

MUZYKA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA MYŚLENIA MATEMATYCZNEGO W EDUKACJI DZIECI

Authors
Content
Title variants
EN
MUSIC AS A TOOL FOR THE SHAPING OF MATHEMATICAL THINKING IN THE PRIMARY EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwości łączenia nauczania matematyki i muzyki w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zaprezentowano rolę edukacji muzycznej jako elementu w wychowania i kształcenia dzieci. Ten rodzaj edukacji nie jest nastawiony jedynie na rozwój muzyczny dziecka, ale wpływa na jego rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny. Jak pokazano w tekście istnieją możliwości wykorzystania muzyki w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych. Wynika to już z samej natury obu dziedzin np. dźwięk, który stanowi podstawę muzyki posiada parametry fizyczne dające się ująć matematycznie, także struktura utworu muzycznego może być ujęta matematycznie. Współczesna dydaktyka koncentruje się coraz częściej na tworzeniu konkretnych propozycji w nauczaniu oraz badaniu ich skuteczności. Mieści się to w nurcie poszukiwań wspólnych treści muzyki i matematyki, które mogą i powinny być łączone w kształceniu zintegrowanym. Tylko działanie wieloma bodźcami równocześnie, różnymi znakami sztuki, powoduje wzmożoną, wielozmysłową percepcję, a zintegrowane podawanie treści muzycznych stwarza szansę zainteresowania sztuką każdego ucznia, a także ułatwia rozumienie wielu zagadnień, również z zakresu matematyki. Artykuł jest połączeniem rozważań z zakresu pedagogiki muzyki i matematyki z elementami psychologii rozwojowej.
EN
The article consists of the analyses concerning the possibilities of connecting teaching mathematics and music in the preschool and the elementary education. The author presented the role of the musical education in the upbringing and the shaping of the children’s characters. This type of education is directed not only on the musical development of the child, but it also influences its intellectual, physical and social development. As it was indicated in the text there are the possibilities of the implementation of music in the shaping of the given mathematical notions. It results from the nature of both these branches of science, f. ex. the sound, that is the basic element of music, has the physical parameters that can be used in mathematical way, also the structure of musical composition can be grasped mathematically. The contemporary didactics nowadays is focused often on the creation of the concrete propositions in the teaching process and on the examination of their effectiveness. This enterprise is placed in the field of search for the content common to music and mathematics, which should and can be joined in the integrated education. Only when we act with the help of many stimuli at the same time, also with the help of different art signs, we can create increased, multisensitive perception, and the integrated application of musical content creates the chance to arouse every pupil’s interest in art. It also makes it easier to understand many problems from the broad range of mathematical subjects. The article is a try to connect the analyses from pedagogy of music with mathematics with the elements of developmental psychology.
Journal
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
205-218
Physical description
Contributors
author
References
 • Borkowska A. R., Domańska Ł. (2006), Neuropsychologia kliniczna dziecka, PWN, Warszawa.
 • Bremer Z. (2010), From Square Dance to Mathematics, [w:] Mathematics Teaching 220/November.
 • Bruner J. S. (1978), Poza dostarczone informacje, Wydawnictwo PWN, Warszawa. Fyk J, Łuczak A., (red.) (2010), Muzyka-Edukacja-Terapia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogorskiego, Zielona Gora.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1985), Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych. Diagnoza i terapia, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1994), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.
 • Krygowska Z. (1977), Zarys dydaktyki matematyki, Cz. 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Lipska E., Przychodzińska M. (1991), Muzyka w nauczaniu początkowym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Lipska E., Przychodzińska M. (1999), Drogi do muzyki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Łuczak A. (2003), Praca doktorska pt. Rola edukacji muzycznej w kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, napisana pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Rogalskiego.
 • Łuczak A. (2010),Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych dotyczących prostych figur geometrycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Muzyka-Edukacja-Terapia, red. J. Fyk, A. Łuczak, UZ, Zielona Gora.
 • Łuczak A. (2014), Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu zbiorow i ich klasyfikacji w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [w:] Wokoł teoretycznych podstaw
 • kształcenia muzycznego, tom III serii Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, red. A. Michalski, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk.
 • Łuczak A. (2011), Wspomagająca rola form muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu działań arytmetycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei, red. M. Zalewska–Pawlak, A. Pikała, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź.
 • Łuczak A. (2014), Supporting role of music therapy in developing selected mathematical concepts within range of practical knowledge and skills, [w:] Art in education and therapy, red. M. Furmanowska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.
 • Moroz H. (1982), Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym, WSiP, Warszawa.
 • Papadopoulos A. (2002), Mathematics and Music Theory: From Pythagoras to Rameau, „Mathematical Intellgencer”, volume 24, number 1.
 • Piaget J. (2006), Studia z psychologii dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Prandecka D. (1985), Korelacje muzyki z innymi przedmiotami nauczania w kl. I-III, [w:] „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 4.
 • Przychodzińska M. (1979), Muzyka i wychowanie,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Przychodzińska-Kaciczak M. (1979), Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Rauscher F. H., Shaw G. L., Ky K. N. (1993), Music and spatial task performance, [w:] „Nature: (Scientific Correspondence)”, vol. 365, 14 October.
 • Rauscher F. H., Shaw G. L., Levine L., Wright E. L., Dennis W. R., Newcomb R. L. (1997), Music training causes long-term enhancement of preschool children’s spatial-temporal reasoning, [w:] Neurological Research, Volume 19, February.
 • Rogalski E. (1992), Muzyka w pozaszkolnej edukacji estetycznej, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Sacher W. (1997), Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Semadeni Z. (1977/78), Łączenie nauczania matematyki z nauczaniem innych podmiotow, [w:] NURT-Studium Nauczania Początkowego, nr 17.
 • Semadeni Z. (1991), Nauczanie początkowe matematyki, tom 1, WSiP, Warszawa.
 • Shilling W. A. (2002),Mathematics,Music, and Movement: Exploring Concept and Connections, [w:] „Early Childhood Education Journal”, Vol. 29, No. 3, Spring.
 • Siwek H. (1998), Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa.
 • Stucki E. (1992), Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, cz. I, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Stucki E. (1993), Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, cz. II, Wydawnictwo WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Sudak B. (1992), Matematyczna koncepcja muzyki, Wydawnictwo WSP w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Uchyła-Zroski J. (1982), Korelacja muzyki z innymi przedmiotami nauczania w klasach I-III, [w:] „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, Nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e2c729d5-1973-4476-977a-b548526c1d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.