Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 14 | 229–263

Article title

Analiza materii fonicznej wybranych słuchowisk Andrzeja Waligórskiego

Content

Title variants

EN
An analysis of the phonic material in selected radio dramas by Andrzej Waligórski

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Twórczość radiowa, której jednym z najbardziej reprezentatywnych gatunków1 jest słuchowisko, to niewątpliwie interesujący materiał badawczy nie tylko dla medioznawcy. Dzieło stworzone dla radia, jako utwór dźwiękowy per se, staje się również ciekawym polem rozważań dla teorii muzyki bądź muzykologii. Jednymi z najbardziej interesujących przykładów słuchowisk radiowych, jakie odnajdujemy w Archiwum Radia Wrocław SA, są te autorstwa Andrzeja Waligórskiego – artysty wyrazistego, którego aktywność przypada na „złoty czas” polskiej twórczości słuchowiskowej, za który powszechnie podaje się lata 60. i 70. XX wieku. Jego utwory to doskonały przykład różnorodnego traktowania materii fonicznej słuchowiska, w celu wykreowania świata przed stawionego. Słowo i dźwięk, w tym muzyka, stają się tutaj nośnikami wielu znaczeń, które próbuje uchwycić autorka niniejszego artykułu.
EN
The study of radio art, whose most representative genres include radio drama is undoubtedly of interest not only to media scholars. Works of art created for the radio, as sound art pieces per se, are also becoming an engaging research ground for such disciplines as theory of music or musicol- ogy. Some of the most fascinating examples of radio dramas that may be found in the archives of Radio Wrocław are those created by Andrzej Waligórski – a distinctive artist whose activity fell on the “golden days” of Polish radio drama art, commonly dated back to the 1960s and 1970s. His works constitute a perfect example of a diverse approach to the phonic material of radio drama employed in order to enhance the presentation of the world depicted in the piece. Words and sounds, including music, become carriers of multiple meanings, which the author of the present article at- tempts to explore.

Year

Issue

14

Pages

229–263

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

References

 • Waligórski Andrzej, Ligenza Ante Portas, reż. Z. Malanowska, ID nagrania: 8698, Wrocław 1963.
 • Waligórski Andrzej, Ogródek, reż. Z. Malanowska, ID nagrania: 11498, Wro- cław 1966.
 • Waligórski Andrzej, Słowo w occie, ID nagrania: 3198, brak roku wydania. Waligórski Andrzej, Stereo-pyzy, reż. H. Małachowska, ID nagrania: 19319, Wrocław 1973.
 • Waligórski Andrzej, Zaloty wrocławskie, ID nagrania: 9526, Wrocław 1964.
 • Bachura Joanna, Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Wy- dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Bardijewska Sława, Muza bez legendy. Szkice o dramaturgii radiowej, Wydaw- nictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1978.
 • Bardijewska Sława, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku, Elipsa, Warszawa 2001. Bardijewska Sława, O znakach radiowych, [w:] Z zagadnień semiotyki sztuk ma- sowych, red. A. Helman, M. Hopfinger, H. Książek-Konicka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1977, s. 119–137.
 • Blaustein Leopold, O percepcji słuchowiska radiowego, Biblioteka Radiowa, Warszawa 1938.
 • Crook Tim, Radio drama. Theory and practise, Psychology Press, London – New York 1999.
 • Helman Alicja, Rola muzyki w filmie, Wydawnictwa Artystyczne i Radiowe, Warszawa 1964.
 • Hulewicz Witold, Teatr Wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenarjuszu radjowym, Biblioteka Radiowa, Warszawa 1935.
 • Jarzębska Alicja, Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej, Musica Iagellonica, Kraków 2002.
 • Kaziów Michał, O dziele radiowym. Z zagadnień oryginalnego słuchowiska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
 • Kołodziejska Joanna, Słuchowisko radiowe – historia, teoria, analiza wybranych przykładów z rozgłośni Polskiego Radia Wrocław, (wydruk komputerowy pracy licencjackiej pisanej pod kierunkiem dr A. Pijarowskiej), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Wrocław 2015.
 • Lissa Zofia, Estetyka muzyki filmowej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kra- ków 1964.
 • Maćkowiak Anna, Satyra w Teatrze Wyobraźni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Piotrowska Anna G., O muzyce i filmie. Wstęp do muzykologii filmowej, Musica Iagellonica, Kraków 2014.
 • Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta, Bachura Joanna, Pawlik Aleksandra, Dwa te- atry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnic- two Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Pleszkun-Olejniczakowa Elżbieta, O funkcjonowaniu tekstu literackiego w radiu, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 426–430.
 • Płażewski Jerzy, Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa 2008.
 • Żółkiewski Stefan, Hopfinger Maryla, red., Posługiwanie się znakami, Ossolineum, Wrocław 1991.
 • Tuszewski Jerzy, Paradoks o słowie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Waligórski Andrzej, Dreptakiadia, Ossolineum, Wrocław 1973. Waligórski Andrzej, Jeszcze, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996. Waligórski Andrzej, Wierszyki, P.W. Multimex, Kraków 1995.
 • Bachura Joanna, Analiza semiologiczna współczesnego słuchowiska, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2010, nr 13, s. 475–488.
 • Bachura Joanna, Pawlik Aleksandra, Znaczeniowa funkcja muzyki w słuchowisku radiowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3 (17), s. 162–170.
 • Blimel Magdalena, Słowo i muzyka jako znaki radiowe w słuchowiskach poetyc- kich Zbigniewa Kopalki, „Przekazy i Opinie” 1979, nr 4, s. 68.
 • Dwulit Anastazja, Gatunki radiowe, [w:] Słownik pojęć i tekstów kultury, red. E. Szczęsna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002, s. 102.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2545–3068

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e3b2d514-7952-4389-9ae0-0d66fa02ed07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.