Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 139–151

Article title

Self help books and their titles – a lexical and syntactical analysis

Title variants

PL
Poradniki i ich tytuły – analiza leksykalna i syntaktyczna

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents results of an analysis of titles of English self-help books as an important phenomenon of pop culture. The focus was placed on the role of the title both as a key factor for the consumer decision-making process and as a carrier of cultural thought or an element of culture. Individual titles of self-help publications were divided according to, among others, their length, structural and semantic features. The lexical layer was discussed with particular emphasis on the elements that stand out from the selected research material. A syntactic analysis was undertaken in order to identify the most common structures to determine whether there is a rule for titling self-help books that would ensure their commercial success. The article also mentions the problem of intertextual references and rhetorical procedures that make titles more attractive and perform advertising functions. The subject under scrutiny spans several branches of science, including psychology and sociology.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy tytułów anglojęzycznych poradników z kategorii self help jako istotnych elementów popkultury. Skupiono się na roli tytułu zarówno jako czynniku kluczowym dla decyzji konsumenckiej, jak i nośniku myśli kulturowej czy elementu kultury. Dokonano podziału poszczególnych tytułów poradników m.in. ze względu na ich długość, cechy strukturalne i semantyczne. Warstwę leksykalną omówiono ze szczególnym uwzględnieniem elementów wyróżniających się na tle badanego materiału. Analizę syntaktyczną przeprowadzono w celu zidentyfikowania struktur występujących najczęściej, tak by odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje reguła tytułowania książki z gatunku poradnika, która decydowałaby o sukcesie sprzedażowym. Poruszono także problem odniesień intertekstualnych oraz zabiegów retorycznych, które uatrakcyjniają tytuły i pełnią funkcje reklamowe. Dyskurs ten rozpiętością obejmuje kilka gałęzi nauki, w tym psychologię oraz socjologię.

Year

Volume

Pages

139–151

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e42a4599-c5bd-41cd-a78f-cedb257ad758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.