PL EN


Journal
2017 | 43 | 1 | 71-84
Article title

Pedeutologia systemologiczna od schematu do kreatywności w pedagogice

Content
Title variants
EN
Systemological pedeutology from schematic acting to creativity in pedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel opracowania to proba egzemplifikacji pedeutologii w ujęciu systemologicznym na drodze od technologiczno-schematycznych ujęć do podejść humanistycznych przez nieszablonowość, kreatywność, tworczość. Za obszar poznania służą więc materiały z obu subdyscyplin – pedeutologii i metodologii nauk. W obu obszarach ważkie są dane dwoistego pochodzenia – z piśmiennictwa społeczno-humanistycznego najwybitniejszych autorów i z, konfrontowanego z pierwszym dorobku autorskiego i najbliższego grona współpracowników z ostatniego 35-lecia naszych prac studyjnych i badawczych. W pracach tych wykorzystywano najczęściej metodę studium przypadku, do każdej z prac dobrano według kryterium podmiotowego i przedmiotowego oraz przeprowadzono badania empiryczne. Wyniki i zawartość opracowania: Wstęp: cele i metodyka badań 1. Od nauki o systemach przez metodologię nauk do metodologii pedagogiki 2. Pedagogika systemologiczna 3. Systemologiczne inspiracje pedeutologii Zakończenie: pedeutologia sytemologiczna na drodze od schematu do kreatywności.
EN
This paper is an attempt to perceive pedeutology in systemological perspective on the way from technology and schematic models to humanistic approaches, through non-pattern acting and creativity. Materials from both sub-disciplines – pedeutology and methodology of sciences – serve here as a sphere of cognition. In both of them, important data of double provenance can be found: first, in outstanding authors’ social and humanistic writings; secondly, in (after being confronted with the previous ones) the author of this article’s and the closest circle of her colleagues’ scientific writings gained from the last 35 years of collective study and research investigations. In those studies, the case study method was used most frequently; for each study, adequate subject- and object-matter literature was selected, and empirical research conducted. The results and contents of this paper are most briefly shown through the following theses: Introduction: aims and research methodology 1. From the science about systems, through the methodology of science, to the methodology of pedagogy 2. Systemological pedagogy 3. Systemological inspirations in pedeutology Conclusion: systemological pedeutology on its way from schematic acting to creativity.
Journal
Year
Volume
43
Issue
1
Pages
71-84
Physical description
Contributors
References
 • Bertalanffy L. v. (1984), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowanie, PWN, Warszawa.
 • Blížkovský B., (1992), Systémová pedagogika pro studium a tvůrči praxi, Wydawnictwo AMOSIUM, Ostrava.
 • Boruń K. (1973), Mały słownik cybernetyczny, „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Lewowicki T., Siemieniecki B., (RED.) (2012), Cyberprzestrzeń i edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 • Duraj-Nowakowa K. (1986), Gotowość zawodowa nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (1998), Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej: modernizacja teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (1989), Kształtowanie gotowości zawodowej studentów, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (1997), Modelowanie systemowe w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (2001), Planowanie integrowania edukacji wczesnoszkolnej: założenia i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Uczelniane WŚ, Kielce.
 • Duraj-Nowakowa K. (2010), Modelowanie systemowe w pedagogice, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Duraj-Nowakowa K. (1978), Praktyka pedagogiczna. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Duraj-Nowakowa K. (1979), Praktyki zawodowe w kształceniu studentów na kierunkach nauczycielskich, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Duraj-Nowakowa K. (1996), Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne, Wydawnictwo MWSHP, Łowicz.
 • Duraj-Nowakowa K.. (1996), Procedura modelowania systemowego w dydaktyce, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (1981), Samookreślenie zawodowe studentów kierunków nauczycielskich uniwersytetu, Wydawnictwo UŚ, Katowice.
 • Duraj-Nowakowa K. (2000), Systemologiczne inspiracje pedeutologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (1995), Tematy systemowe zajęć w przedszkolu, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Duraj-Nowakowa K. (1992), Teoria systemów a pedagogika, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Gościński J. (1968), Elementy cybernetyki w zarządzaniu, PWN, Warszawa
 • Greniewski H. (1969), Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa.
 • Heisenberg W. (1987), Część i całość: rozmowy o fizyce atomu, przekł. K. Napiórkowski, PIW, Warszawa.
 • Kempisty M., (RED.) (1973), Mały słownik cybernetyczny, „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1972), Abecadło praktyczności, „Wiedza Powszechna”, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy Ossolińskich, Warszawa.
 • Kučerová S. (1987), Systémové ponatí výchovy a vzdělávánía učitel’ov, Wydawnictwo SPN, Bratislava.
 • Laszlo E. (1978), Systemowy obraz świata, przekł. U. Niklas, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Luhmann N. (2007), Systemy społeczne: zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy „Momos”, Kraków.
 • Magda M. (1999), Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Magda-Adamowicz M. (2007), Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I – III, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Magda-Adamowicz M. (2015), Twórczość pedagogiczna nauczyciela w kontekście systemowym. Źródła, koncepcja i identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Mazur B. (1975), Metoda modelowania probalistycznego w dydaktyce, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 • Mazur M. (1976), Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa.
 • Mynarski S. (1981), Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 • Mynarski S. (1985), Sprzężenie nauki badań naukowych i dydaktyki, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” nr 3.
 • Daniels A., Yeates D., red. (1974), Podstawy analizy systemów, tłum. J. Rowińska-Bloch, WNT, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wydawnictwo OSSOLINEUM, Wrocław.
 • Kaliszewska M., Klasińska B. red. (2010), Szkice systemowych ujęć pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Wenta K. (2003), Samouctwo informacyjne młodych nauczycieli akademickich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wenta K.. Perzycka E. (2009), Edukacja informacyjna. Neomedia w społeczeństwie wiedzy, Wydawnictwo Zapol, Szczecin.
 • Vasta R., Heith M., Miller S.A. (1995), Psychologia dziecka. Ujęcie systemowe, tłum. M. Babich, WSiP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-e467636b-b46f-4b20-9f93-91399da591e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.