Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 42 | 2a | 137-148

Article title

EXPLORATORY WALKS AS AN EXAMPLE OF NETWORKING RESEARCH

Content

Title variants

PL
SPACERY BADAWCZE JAKO PRZYKŁAD BADAŃ SIECIUJĄCYCH

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article concerns the author’s concept of a specific kind of social research. “Networking research” rely on connecting field work research with the intention of making social change. The aim of the networking research is “networking”,ie. the strengthening of interpersonal relations, inter-organizational and cross-sector relations in the local community. This article presents “exploratory walk” (or “walk & talk”) as an example of application the concept of networking research. The article indicates the cognitive and practical benefits of using this approach, with particular emphasis on the revitalization process. The article presents the theoretical foundations of the networking research concept. It indicates a source of inspiration and basic assumptions. It justifies choosing the exloratory walk technique as a way of learning and simultaneously changing social reality. It presents some rules of conducting the “walk & talk” technique in the context of diagnosing a local community. It also presents how to use the method in during a process of preparing of revitalization programs. It also explains, presenting selected examples, what is the “networking” nature of the research.
PL
Artykuł dotyczy autorskiej koncepcji specyficznej odmiany badań społecznych. Badania sieciujące polegają na łączeniu poznawania rzeczywistości w terenie z intencją dokonywania zmian społecznych. Celem badań siecujących i połączonych z nimi interwencji jest „sieciowanie”, czyli wzmacnianie relacji interpersonalnych, międzyorganizacyjnych i międzysektorowych w społeczności lokalnej. Celem artykułu jest przedstawienie spacerów badawczych jako przykładu zastosowania koncepcji badań sieciujących. W artykule wskazano korzyści poznawcze i praktyczne wynikające ze stosowania tego podejścia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu rewitalizacji. W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy koncepcji badań sieciujących. Wskazano źródła inspiracji i podstawowe założenia. Uzasadniono także wybór techniki spacerów badawczych jako sposobu poznawania i jednoczesnego zmieniania rzeczywistości społecznej. Przedstawiono kilka zasad dotyczących sposobu prowadzenia badań techniką „walk & talk” w kontekście diagnozowania społeczności lokalnej, w związku z opracowaniem programu rewitalizacji. Pokazano też, na wybranych przykładach, na czym ma polegać „sieciujący” charakter owych badań.

Journal

Year

Volume

42

Issue

2a

Pages

137-148

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Bondyra K., Gancewska A. (Ed.) (2015), Bottom up! Place, people, project. Miejsce, ludzie, projekt, Poznań, http://dsig.pl/p/bottom_up.pdf [access: 15.09.2016]
 • Bąbska B., Rymsza M. (2014), Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej. Poradnik II, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa, pp. 111-112.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, przekład Mirosława Marody i inni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Christakis N. A., Fowler J. H. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 • Gehl J., (2009), Życie między budynkami: użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Ram, Kraków.
 • Gilchrist A. (2014), Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym, Wyd. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • della Porta D., Diani M. (2009), Ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Khanna P. (2016), Connectography. Mapping the Global Network Revolution, Weidenfeld & Nicolson, London.
 • Kwiatkowski M. (2015), Badania sieciujące a przedsiębiorczość społeczna. Zarys koncepcji, [in:] Erasmus, relacja, internacjonalizacja, ed. P. Prüfer, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski.
 • Putnam R. D. (2015), Our Kids. The American Dream in Crisis, Simon & Schuster, New York.
 • Skinner S. (2014), Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.
 • Sztompka P. (2016), Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-e7eb7d64-7196-43ff-baa9-20e8f1357cd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.