Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 93-110

Article title

Zukunft der EU und ihre internationale Rolle. Deutsche Diskussionen und Pläne

Authors

Content

Title variants

EN
Future of the EU and its International Role. German Discussions and Plans
PL
Przyszłość UE i jej międzynarodowa rola. Niemieckie dyskusje i plany

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
The article concerns German discussions and plans regarding the future of the European Union and its international role. The first part discusses conflicts or differences that burden relations between EU Member States regarding refugee policy, energy policy, the euro currency and arms policy. In addition, phenomena and processes such as nationalism and populism, Brexit and separatism are emphasized. Then the global changes are presented with which the European Union is confronted: the end of Eurocentrism, the US exit from the INF treaty, the future of the nuclear agreement with Iran and the US trade war with China. The rest of the article presents briefly reactions in Germany, which fall into the mainstream of opinion formation, as well as concepts to overcome crises and shape the role of the European Union: democratization of the EU, the EU as a social union and a new policy of relaxation.
PL
Artykuł dotyczy niemieckich dyskusji i planów odnośnie przyszłości Unii Europejskiej i jej roli międzynarodowej. W pierwszej części omawiane są konflikty względnie różnice, które obciążają stosunki między państwami członkowskimi UE, tyczące się polityki uchodźczej, polityki energetycznej, waluty euro i polityki zbrojeniowej. Ponadto akcentowane są takie zjawiska i procesy, jak nacjonalizm i populizm, Brexit i separatyzm. Następnie prezentowane są globalne zmiany, z którymi konfrontowana jest Unia Europejska: koniec eurocentryzmu, wyjście USA z traktatu INF, przyszłość porozumienia atomowego z Iranem i wojna handlowa USA z Chinami. W dalszej części artykułu przedstawiono pokrótce reakcje w Niemczech, które mieszczą się w głównym nurcie kształtowania opinii, jak również koncepcje pozwalające przezwyciężyć kryzysy i kształtować rolę Unii Europejskiej: demokratyzacja UE, UE jako unia społeczna i nowa polityka odprężania.

Contributors

author
  • Politischen Archivs beim Parteivorstand der SPD in Bonn und Berlin

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-ecb3528d-2827-452b-8ce7-b845c2371bc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.