PL EN


2017 | 17 | 237-250
Article title

Między gościnnością a misoksenią – reperkusje kryzysu migracyjnego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Between hospitality and misoxenia – aftershocks of the migration crisis in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Refugee crisis is a major challenge for the whole of Europe the humanitarian, social and political. It affects individual societies both in a direct way, when growth in the number of visitors exceeds the adaptability, and indirectly, through its multidimensional social consequences. In Poland, the refugee crisis can defined as the phantom. Despite the trace number of refugees and the slight number of immigrants, the problem and the way the debate over it cause very significant social repercussions. These repercussions manifest themselves in changes in attitudes with respect to refugees or a more widely-foreign, clearly materialised in the research.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Adamczyk, A. (2017). Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka migracyjna. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 43 (1), 307– 32.
 • Amnesty International (2016). Refugees Welcome Survey 2016. Views of Citizens Across 27 Countries, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-Wska%C5%BAnik-Przychylno%C5%9Bci-Uchod%C5%BAcom.pdf, (dostęp online: 12.06.2017).
 • Balcer, A., Buras, P., Gromadzki, G., & Smolar E. (2016). Polacy wobec UE: koniec konsensusu. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Otwarta%20Europa/Polacy%20wobec%20UE%20-%20raport%20Fundacji%20Batorego.pdf (12.06.2017).
 • Bertram, Ł., Puchejda, A., & Wigura, K. (2017). Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie. Analiza wybranych przykładów z lat 2015-2016. Raport Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej”.
 • CBOS 30/2010. Powody do dumy i wstydu dla Polaków. Komunikat z badań nr BS/30/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • CBOS 124/2015. Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów. Komunikat z badań nr 124/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • CBOS 126/2015. Autoportret Polaków i postrzegany dystans kulturowy wobec sąsiadów. Komunikat z badań nr 126/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • CBOS 53/2016. Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań nr 53/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • CBOS 136/2016. Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 136/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • CBOS 1/2017. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 1/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • CBOS 44/2017. Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 44/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.
 • Cekiera, R. (2017). Terroryści, tchórze i lenie – konstruowanie wizerunków uchodźców za pomocą memów internetowych. Kultura – Media – Teologia, 2(29), 69–85.
 • Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601 (12.06.2017).
 • „Droga donikąd” – relacja z przejścia granicznego Brześć-Terespol. http://www.hfhr.pl/droga-donikad-relacja-z-przejscia-granicznego-brzesc-terespol/ (12.06.2017).
 • European schemes for relocation and resettlement. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf (12.06.2017).
 • Ewa Kopacz: Przyjmiemy do Polski uchodźców, nie imigrantów. http://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Uchodzcy-w-Polsce.-Kopacz-Przyjmiemy-uchodzcow-nie-imigrantow-00011130 (12.06.2017).
 • Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?. przeł. K. Makaruk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Głosowanie nr 62 na 28. posiedzeniu Sejmu dnia 21-10-2016 r. o godz. 11:26:33. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=28&NrGlosowania=62 (12.01.2017).
 • Goodwin, M., Raines, T., & Cutts, D. (2017). What Do Europeans Think About Muslim Immigration?, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration (12.06.2017).
 • Hall, D. & Mikulska-Joles, A. (2016). Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców. Analizy, Raporty, Ekspertyzy, nr 1, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-116-uprzedzenia-mlodych-polakow.pdf (12.01.2017).
 • Juza, M. (2013). Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne. Studia Medioznawcze, 4(55), 49–60.
 • Karpiński, Z. (2016). Zaufanie uogólnione a ostrożność w kontaktach z nieznajomymi: Porównanie wyników dwóch sondaży. Studia Socjologiczne, 3(222), 199–228.
 • Mikulski, J (2017). Rząd unieważnił dokument dot. polityki migracyjnej Polski. http://www.rp.pl/Polityka/170329876-Rzad-uniewaznil-dokument-dot-polityki-migracyjnej-Polski.html (12.06.2017).
 • Moisi, D. (2012). Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat. przeł. R. Włoch. Warszawa: PWN.
 • MSZ (2013). Badanie opinii „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą”. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/resource/972c041f-58a2-4119-bc2a-a54a1d896f63:JCR (12.06.2017).
 • Nowicka, E. & Łodziński, S. (2004). Zmieniający się stosunek Polaków do obcych – czy w stronę otwartego świata? W: M. Marody (red.). Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Scholar.
 • Okólski, M. (2017). Nowa, krucha mapa europejskich migracji. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1(163), 5–28.
 • Pew Research Center (2017). Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. http://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Pew_PL.pdf (2.06.2017).
 • Pisarek, A. (2016). Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. Katowice: Grupakulturalna.pl.
 • Pytel, J. K. (1990). Gościnność w Biblii. Studium źródłowo-porównawcze. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
 • Refugee Crisis – Q&A on Emergency Relocation. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm (12.06.2017).
 • Rząd PiS jednak przyjmie 7 tys. uchodźców. http://www.newsweek.pl/swiat/rzad-pis-przyjmie-jednak-7-tys-uchodzcow,artykuly,376667,1.html (12.06.2017).
 • „Rzeczpospolita”: rząd Szydło zablokował pomysł korytarzy humanitarnych dla uchodźców. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzeczpospolita-rzad-szydlo-zablokowal-pomysl-korytarzy-humanitarnych-dla-uchodzcow/1ygt1c (12.06.2017).
 • Sobol, E. (oprac.) (2005). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
 • Szydło: Polska gotowa przyjąć 100 imigrantów. http://www.newsweek.pl/polska/ilu-uchodzcow-przyjmie-polska-beata-szydlo,artykuly,376815,1.html (11.12.2017).
 • Tarnowska, M. (2011). Kiedy odmawiamy «obcym» części człowieczeństwa? Uwarunkowania zjawiska infrahumanizacji. W: M. Kofta, & M. Bilewicz (red.). Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe. Warszawa: PWN.
 • Tłumaczenie apelu HFPC do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie. http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2017/01/HFPC-Apel_instytucje_mi%C4%99dzynarodowe_PL.pdf (12.06.2017).
 • TNS OBOP (2006). Polacy o uchodźcach - wyniki badania zrealizowanego trzy tygodnie po obchodach Dnia Uchodźcy. Sondaż z 6 – 10 lipca 2006 r. Warszawa: TNS OBOP. http://tnsglobal.pl/archiv_files/K.048-06_UchodzcyO0706.pdf (12.06.2017).
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców (2017). Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 roku. https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ (12.06.2017).
 • Warszawscy adwokaci na granicy Brześć-Terespol. http://www.ora-warszawa.com.pl/pl/8843566-warszawscy-adwokaci-na-granicy-brzesc-terespol (12.06.2017).
 • Waszczykowski: Polska nie zmieni zobowiązań wobec uchodźców. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/waszczykowski-polska-nie-zmieni-zobowiazan-wobec-uchodzcow,593188.html (12.06.2017).
 • Wojcicki, K. W. (ok. 1850). Gościnność, b.m.
Notes
PL
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 2016/23/D/HS2/03442 pt. „Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ed0367f3-d345-4fba-b327-4e7440861a30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.