Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 22 | 4(53) | 65-86

Article title

Problem wykluczenia społecznego w kościelnej posłudze słowa

Content

Title variants

EN
The Problem of Social Exclusion in the Church’s Preaching

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problemem społecznym, na który szczególnie zwraca uwagę papież Franciszek, jest wykluczenie społeczne. Nie chodzi w tym nowym zjawisku o wykorzystywanie ludzi, ale o całkowite odrzucenie; powiedzenie komuś, że jest do niczego niepotrzebny. Takie traktowanie człowieka jest całkowicie sprzeczne z Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa, który wyklucza „wykluczenie świadome” kogokolwiek. Artykuł podejmuje tę kwestię, a także omawia „wykluczenie nieświadome”, które wynika z zastosowania języka, który nie jest wystarczająco inkluzywny. Zadaniem głosicieli słowa Bożego jest podejmować problem wykluczenia i ukazywać, że Jezus utożsamił się z wykluczonymi. Ewangelia dostarcza przykładu przeobrażenia społecznego wskutek interwencji Jezusa. Historia niewidomego żebraka Bartymeusza z Jerycha jest paradygmatem dla przepowiadania na rzecz integracji wykluczonych.
EN
The social problem that Pope Francis particularly points out is social exclusion. It describes not simply the exploitation and oppression of other people. Exclusion means the treatment of the people even worse as the society’s fringes, underside or disenfranchised, but as no longer even a part of it. The excluded are the outcast, totally rejected, the “leftovers”, not needed in the society. Such treatment of a human person is completely contrary to the Good News of Jesus Christ, which excludes any “conscious exclusion” of anyone. The article addresses this issue and also discusses “unconscious exclusion” that results from the use of a language that is not sufficiently inclusive. The duty of the preachers of the word of God is to discuss the problem of exclusion and point out to Jesus, who identified himself with the excluded. The Gospel provides an example of social transformation as a result of Jesus’ intervention. The story of the blind beggar Bartimaeus of Jericho is a paradigm for preaching for the integration of the excluded.

Journal

Year

Volume

22

Issue

Pages

65-86

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Anderson K. E., Bacik J. J., A Light Unto My Path. Crafting Effective Homilies, New York–Mahwah, NJ 2006.
 • Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini (30.09.2010), Kraków 2010.
 • Dziedzic J., Kościół wobec starości. Perspektywa pastoralnoteologiczna, „Polonia Sacra” 19 (2015) nr 1 (38), s. 95–113.
 • Encyklopedia katolicka, t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014.
 • Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24.11.2013), Kraków 2013.
 • Franciszek, Audiencja ogólna. Pilnie potrzebna ekologia (05.06.2013), http://info.wiara.pl/doc/1584356.Pilnie-potrzebna-ekologia (27.04.2018).
 • Franciszek, Orędzie na I Światowy Dzień Ubogich (33 niedziela zwykła w ciągu roku), 19 listopada 2017. Nie miłujmy słowem, ale czynem (13.06.2017), http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html (27.04.2018).
 • Hajduk R., Leczyć rany serc złamanych. Przyczynek do kaznodziejstwa terapeutycznego, Kraków 1996.
 • Himes K. R., Odpowiedzi na 101 pytań o katolicką naukę społeczną, przekł. K. Biel, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22.11.1981), w: Adhortacje ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 65–160.
 • Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), Pallottinum, Poznań 1988.
 • Jan Paweł II, Katechizm Kościoła katolickiego (11.10.1992), Poznań 1994.
 • Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem (15.08.1988), w: Wybór listów ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, S. 80–141.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici (30.12.1988), w: Adhortacje ojca świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1996, s. 269–377.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1983.
 • Kongregacja ds. Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów, Apostolorum Successores (22 lutego 2004).
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium homiletyczne (29.06.2014), Poznań 2015.
 • Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nowe ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału rzymskiego (18.03.2002), Poznań 2004.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Dominus Iesus (6.08.2000), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dominus_iesus.html (27.04.2018).
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w kościele i świecie (31.07.2004), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/kobieta_31052004.html (27.04.2018).
 • Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006.
 • Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu (19.01. 2007), tłum. J. Królikowski, Poznań 2008.
 • O’Collins G., Farrugia E. G., Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, przekł. J. Ożóg, B. Żak, Kraków 2002.
 • Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła (Cittá del Vaticano 2004), przekł. D. Chodyniecki, A. Dalach, J. Nowak, Kielce 2005.
 • Papież: Zepsuty komputer – tragedia. Dramat osób – normalność, http://info.wiara.pl/doc/1584238.Papiez-Zepsuty-komputer-tragedia-Dramat-osob-normalnosc (27.04.2018).
 • Sławiński H., Między ciągłością a zmianą. Teoria homilii w Stanach Zjednoczonych po II Soborze Watykańskim, Kraków 2008.
 • Sławiński H., Preferencyjna miłość do ubogich w przepowiadaniu Kościoła, „Analecta Cracoviensia” 49 (2017), s. 163–174.
 • Sławiński H., Słowo na niedzielę. Rok liturgiczny B, Kraków 2014.
 • Sławiński H., Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1 (2012), s. 37–62.
 • Sławiński H., Wkład papieża Franciszka w język nowej ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. M. Nowak, W. Przyczyna, Tarnów 2017 (Teolingwistyka, 13), s. 231–255.
 • Słownik języka polskiego, t. 3, red. H. Szkiłądź i in., Warszawa 1985.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae (9.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 410–421
 • Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes (7.12.1965), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 433–471.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (4.12.1963), w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 104–186.
 • Van Thuan F. X. N., Testimony of Hope. The Spiritual Exercises of John Paul II, Boston 2000.
 • Waznak R. P., An Introduction to the Homily, Collegeville, MN 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-ede67df1-26a5-454c-96e0-b6788179a295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.