PL EN


2020 | XXII/1 | 197–217
Article title

Realizacja struktur typu antypasywnego w języku polskim oraz ich ograniczenia w zakresie aspektu czasownika

Title variants
EN
Antipassive-like structures in the Polish language and their aspectual restrictions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja (na podstawie zgromadzonego materiału z języka polskiego) zjawiska antypasywizacji. Realizacja konstrukcji typu antypasywnego w języku polskim jest ściśle powiązana z wielofunkcyjnym, polisemicznym elementem się. W niniejszej pracy proponujemy opartą na rozprawie doktorskiej Janic (2013), popartą licznymi przykładami zaczerpniętymi z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, klasyfikację różnego rodzaju konstrukcji typu antypasywnego występujących w języku polskim. Przedstawiamy również wyjaśnienie widocznych w zaprezentowanych przykładach pewnych ograniczeń aspektowych w występowaniu konstrukcji typu antypasywnego.
EN
The aim of this article is the presentation of the process of antipassivization, based on the material culled from the National Corpus of Polish (NKJP). The realization of antipassive- like structures in Polish is closely linked to the multifunctional, polysemous element się. In this work we discuss the classification of various antipassive-like structures occurring in Polish, based on Janic’s doctoral dissertation (Janic 2013), and illustrate it with numerous examples extracted from the NKJP. We also offer an explanation to certain aspectual restrictions in the occurrence of the antipassive-like structures, which may be seen in the corpus examples.
Year
Issue
Pages
197–217
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Bloch-Trojnar M. (2013): A note on the alleged hybrid status of -nie/-cie in Polish. [W:] Ambiguity. Multifaceted structures in syntax, morphology and phonology. Red. A. Bondaruk, A. Malicka-Kleparska. Lublin, s. 35–58.
 • Bloch-Trojnar M. (2015): Grammatical aspect and the lexical representation of Polish verbs. “Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 51(4), s. 487–510.
 • Bloch-Trojnar M., Malicka-Kleparska A. (2015): Introduction to aspect vs. verbal and nominal valency. Referat wygłoszony na 48. Dorocznym Zjeździe Societas Linguistica Europea, 2–5 września 2015 University Centre for Linguistics (LUCL). Leiden.
 • Borer H. (2005a): Structuring sense. Vol. I: In name only. Oxford.
 • Borer H. (2005b): Structuring Sense. Vol. II: The normal course of events. Oxford.
 • Chiercha G. (2004): A semantics for unaccusatives and its syntactic consequences. [W:] The unaccusativity puzzle: Explorations of the syntax-lexicon interface. Red. A. Alexiadou, E. Anagnostopoulou, M. Everaert. Oxford, s. 22–59.
 • Chomsky N. (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge.
 • Chomsky N. (1986): Barriers. Linguistic Inquiry Monograph Thirteen. Cambridge.
 • Chomsky N. (1995): The Minimalist Program. Cambridge.
 • Dixon R. M. W., Aikhenvald A. Y. (red.) (2000): Changing valency: Case studies in transitivity. Cambridge–New York.
 • Emonds J. (2000): Lexicon and grammar: The English syntacticon. Berlin.
 • Everaert M., Marelj M., Siloni T. (2012): The theta system: An introduction. [W:] The mental representation of grammatical relations. Red. J. Bresnan. Cambridge, s. 1–19.
 • Gelderen van E. (2013): Clause structure. New York–Cambridge University Press.
 • Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.) (1998): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. 2. Wyd. II (zmienione). Warszawa.
 • Haspelmath M., Muller-Bardley T. (2004): Valence change. [W:] Morphology. An international handbook on inflection and word formation. Vol. 2. Red. G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan and S. Skopeteas. Berlin–New York, s. 1130–1145.
 • Herslund M. (1997): Passive and antipassive in a functional description of French reflexive verbs. “Hermes. Journal of Linguistics” 19, s. 75–92.
 • Janic K. (2013): L’antipassif dans les langues accusatives. Rozprawa doktorska. Université Lumière Lyon 2. Lyon. Francja. (J)
 • Kępińska A. (2001): Jedno małe się. [W:] Język w komunikacji. T. 1. Red. G. Habrajska. Łódź, s. 142–153.
 • Kleszczowa K. (1991): Historyczna motywacja refleksywnych postaci czasowników. [W:] „Prace Językoznawcze” 19: Studia polonistyczne. Red. A. Kowalska, A. Wilkoń. Katowice, s. 91–99.
 • Laskowski R. (1998): Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna. [W:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. 2. Wyd. II (zmienione). Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, s. 151–224.
 • Levin B. (1993): English verb classes and alternations. Preliminary investigation. Chicago– London. (L)
 • Levin B., Rappaport Hovav M. (1995): Unaccusativity: At the syntax-lexical semantics interface. Linguistic Inquiry Monograph 26. Cambridge.
 • Malicka-Kleparska A. (2013): Root-based or lexicalist approach in verbal morpoho-syntax: Polish non-active morphology. “Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 49(4), s. 531–555.
 • Marantz A. (2000): Reconstructing the lexical domain with a single generative engine. Cambridge.
 • Misz H. (1966): Szyk się w dzisiejszej polszczyźnie pisanej. „Język Polski” 46, s. 102–110.
 • Mroczyńska K. (2018): Realizations of antipassive-like structures in Polish and English. Lublin.
 • Nagórko A. (1997): Zarys gramatyki polskiej. Warszawa.
 • Piernikarski C. (1969): Typy opozycji aspektowych czasownika polskiego na tle słowiańskim. Wrocław.
 • Polinsky M. (2005): Antipassive constructions. [W:] The world atlas of language structures. Red. M. Haspelmath, M. Dryer, D. Gil i in. Oxford, s. 438–439.
 • Przepiórkowski A., Bańko A., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.) (2012): Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa.
 • Ramchand G. (2008): Verb meaning and the lexicon: A first phase syntax. Cambridge.
 • Rappaport Hovav M., Levin B. (2012): Lexicon uniformity and the causative alternation. [W:] Argument structure at the interface. Red. M. Everaert, M. Marelj, T. Siloni. Oxford, s. 150–176.
 • Reinhart T. (2002): The Theta-system – An overview. “Theoretical Linguistics” 28(3), s. 229–290.
 • Rokoszowa J. (1981): Antropocentryzm języka i znaczenie tego faktu dla badań nad stroną. „Studia Gramatyczne” 4, s. 127–184.
 • Ruda M. (2013): Missing [HUMAN] objects: Active and SE morphology investigated. [W:] Proceedings of ConSOLE XXI. Red. M. Kohlberger, K. Bellamy, E. Dutton. Leiden, 206–228.
 • Saloni Z. (1976): Cechy składniowe polskiego czasownika. Warszawa–Wrocław–Kraków– Gdańsk.
 • Silverstein M. (1972): Chinook jargon: Language contact and the problem of multi-level generative systems. “Language” 48, s. 378–406.
 • Szlifersztejnowa S. (1968): Bierne czasowniki zaimkowe (reflexiva) w języku polskim. Wrocław– Warszawa–Kraków.
 • Wilczewska K. (1966): Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie. Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-ee294e51-66fc-45a0-9c46-b9209633a2c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.