Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | XXII/1 | 219–238

Article title

Intuicja językowa i jej funkcja oceniająca: na przykładzie języka francuskiego jako obcego

Title variants

EN
Evaluating function of language intuition: on the example of French as a foreign language

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono wybrane cechy intuicji językowej, rozumianej jako wiedza niejawna lub zdolność umysłowa, która pozwala użytkownikom języka na szybkie i zdecydowane wydawanie ocen, zwłaszcza gdy proszeni są o ocenę poprawności gramatycznej zdań. Artykuł prezentuje badanie pilotażowe przeprowadzone w grupie studentów uczących się języka francuskiego jako obcego na poziomie A2. Analiza wskazuje, że wszyscy badani, niezależnie od poziomu zaawansowania językowego, posługują się intuicją językową. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wnioski, że osoby uczące się na poziomie A2, dzięki swej intuicji, poprawnie oceniają gramatyczność zdań, które charakteryzują się regularną i prostą składnią oraz wysoką frekwencyjnością użycia. Uczący się rzadziej poprawnie oceniają poprawność tych zdań, w których zastosowano więcej niż jedną regułę gramatyczną.
EN
This paper discusses some of the qualities and weaknesses of language intuition, understood as tacit knowledge or mental ability, that allows language users to make judgements quickly and decisively, especially when they have to evaluate grammaticality/ ungrammaticality of sentences. In the paper, we present a pilot research conducted in a group of students of French as a foreign language at A2 level. The study shows that every language user, regardless of her/his level of mastery, uses linguistic intuition. The study also shows that users’ intuition at the A2 level help best when the learners deal with regular forms and forms with high frequency of use. However, when the learner has to apply more than one rule in the same sentence, following intuition might be less reliable.

Year

Issue

Pages

219–238

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Chomsky N. (1982): Zagadnienia teorii składni. Przeł. I. Jakubczak. Warszawa–Wrocław– Kraków–Gdańsk–Łódź.
 • Chomsky N. (2006): Language and mind. Cambridge.
 • Cyr P. (1998): Les stratégies d’apprentissage. Paris.
 • Cuq J.-P. (red.) (2003): Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris.
 • Derkx V. (2015): L’intuition en sciences du langage: de l’énonciation à la grammaticalité des énoncés. Paris. [niepublikowana rozprawa doktorska].
 • Dubois J. (red.) (2012): Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris.
 • Ellis N. C. (2005): At the interface: Dynamic interactions of explicit and implicit knowledge. ,,Studies in Second Language Acquisition” nr 27, s. 305–352.
 • Ellis R. (2009): Implicit and explicit learning, knowledge and instruction. [W:] Implicit and explicit knowledge in second language learning, testing and teaching. Red. R. Ellis, S. Loewen, C. Elder, R. Erlam, J. Philp, & H. Reinders. Bristol, s. 3–25.
 • Esteki B. (2014): The Relationship between Implicit and Explicit Knowledge and Second Language Proficiency. ,,Theory and Practice in Language Studies”. T. 4, nr 7, s. 1520–1525.
 • Gigerenzer G. (2007): Le génie de l’intuition. Intelligence et pouvoirs de l’inconscient. Przeł. M. Garène. Paris.
 • Gutiérrez X. (2012): Implicit Knowledge, Explicit Knowledge, and Achievement in Second Language (L2) Spanish. ,,The Canadian Journal of Applied Linguistics” nr 15/1, s. 20–41.
 • Hulstijn J. (2002): Toward a unified account of the representation, processing and acquisition of second language knowledge. ,,Second Language Research” nr 18, s. 193–223.
 • Janowski B.A. (1973): Nauka języka obcego. Spojrzenie psychologa. Warszawa.
 • Kahneman D. (2011): Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Przeł. P. Szymczak. Poznań.
 • Krashen S. (1982): Principles and Practice in Second Language Aquisition, Oxford.
 • Komorowska H. (1982): Metody badań empirycznych w glottodydaktyce. Warszawa.
 • Lewandowska-Tomaszczyk B. (2010): Introspekcja i intuicja w uczeniu się kategorii językowych. [W:] Interdyscyplinarne studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym. Red. J. Nijakowska. Kraków, s. 41–74.
 • Loewen S. (2009): Grammaticality judgment test and the measurement of implicit and explicit knowledge. [W:] Implicit and explicit knowledge in second language learning, testing and teaching. Red. R. Ellis, S. Loewen, C. Elder, R. Erlam, J. Philp, H. Reinders. Bristol, s. 94–112.
 • Lyons J. (1998): Chomsky. Przeł. B. Stanosz. Warszawa.
 • Łobocki M. (2004): Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków.
 • Mihułka K. (2010): Badania diagnostyczne w glottodydaktyce – zalety i trudności. ,,Neofilolog” nr 34, s. 183– 195.
 • Paradis M. (1994): Neurolinguistic aspects of implicit and explicit memory: Implications for bilingualism and SLA. [W:] Implicit and explicit learning of languages. Red. N. C. Ellis. San Diego, CA: Academic Press, s. 393–419.
 • Polański K. (red.) (2003): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.
 • Rada Europy (2003): Europejski system opisu kształcenia językowego : nauczanie, uczenie się, ocenianie. Warszawa.
 • Rogalski A.K. (2013): Gramatyka uniwersalna – Ray Jackendoff versus Noam Chomsky. ,,Roczniki Filozoficzne”. T. LXI, nr 3, s. 5–28.
 • Tardif J. (1992): Pour un enseignement stratégique: l’apport de la psychologie cognitive. Montréal.
 • Walczak M. (2011): Intuicja jako typ poznania, wiedzy i dyspozycji. ,,Zagadnienia naukoznawstwa” nr 2 (188), s. 127–144.
 • Myers D.G. (2004): Intuicja. Jej siła i słabość. Przeł. A. Sosenko. Wrocław.
 • Wilczyńska W. (2014): Myślenie automatyczne a myślenie refleksyjne, czyli o podejmowaniu decyzji językowych w J2. [W:] Refleksja w uczeniu się języków obcych. Red. M. Baran-Łucarz. Wrocław, s. 173–190.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010): Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków.
 • Yaguello M. (1988): Catalogue des idées reçues sur la langue. Paris.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f467ab9e-e047-482c-8d99-c0fe1458a2d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.