Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | XXIII/4 | 123–138

Article title

Oikonyme als Ausdrucksform der Zweisprachigkeit. Zum Gebrauch der Siedlungsnamen in der Chronik der Pfarrei Zawada Ks.

Authors

Title variants

EN
Oikonyms as a form of expression of bilingualism. On the use of the settlement names in the Chronicle of the parish of Zawada Ks.

Languages of publication

DE

Abstracts

PL
Sytuacja językowa na Górnym Śląsku doprowadziła z biegiem czasu do tego, że obecnie wiele miejscowości w regionie posiada nazwy, które można przypisać do niemieckiego lub polskiego systemu językowego. Jeśli autor ma do dyspozycji różne nazwy tego samego miejsca, interesujące jest, które z nich stosuje w swoim tekście, ponieważ w takich przypadkach zawsze istnieje możliwość, że ta czy inna nazwa przekazywać będzie również treści wykraczające poza czystą funkcję oznaczenia. Na podstawie Kroniki parafii Zawada Ks. – w oryginale: Chronik der Pfarrei Zawada Ks. – spisanej w okresie powojennym przez dwujęzycznego proboszcza parafii i zawierającej relacje z okresu do 1957 r., artykuł przedstawia, w jakich językach używane są poszczególne oikonimy w tekście, ukazując jednocześnie, że użycie nazw w języku niemieckim lub polskim nie spełnia tu funkcji wykraczającej poza samo identyfikowanie poszczególnych miejscowości, a stanowi jedynie odzwierciedlenie regionalnej dwujęzyczności regionu i indywidualnego bilingwizmu autora tekstu.
EN
Over the years, the linguistic situation in Upper Silesia developed in such a way that nowadays many localities in the region have names that can be attributed to the German or Polish language system. If an author has different names of the same place at their disposal, it is interesting which of them is used in the text, as in such cases there is always a possibility that a given name will also convey content beyond the pure function of designation. On the basis of the Chronicle of the Parish of Zawada Ks. – in the original: Chronik der Pfarrei Zawada Ks. – written in the post-war period by a bilingual parish priest and containing accounts from the period up to 1957, the article presents in which languages the individual oikonyms are used in the text, showing at the same time that the use of names in German or Polish does not fulfil here a function exceeding mere identification of individual localities, but simply reflects the regional bilingualism of the region and the individual bilingualism of the author of the text.

Year

Volume

Pages

123–138

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Opolski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f4ecbb4c-173d-48f4-a137-a37d0ea4e5bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.