Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 42 | 1 | 213-228

Article title

PŁEĆ EMIGRACJI. KOBIECE I MĘSKIE WZORCE EMIGROWANIA

Content

Title variants

EN
THE GENDER OF EMIGRATION. FEMALE AND MALE STYLES OF EMIGRATING

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem analiz w artykule są podobieństwa i różnice w kobiecym i męskim stylu emigrowania. Podstawą analiz jest literatura przedmiotu oraz badania własne autorki (wywiady swobodne) wśród migrantów i ich rodzin prowadzone latach 2010-2014. Wzorce migracji kobiet i mężczyzn znacząco się od siebie różnią, zarówno jeśli chodzi o podejmowane prace na emigracji, kwestie integrowania się ze społecznością przyjmującą, jak i relacje w rodzinie podczas emigracji i psychiczne koszty emigrowania. Migracje kobiet i migracje mężczyzn różni też ich społeczny odbiór. O ile we wcześniejszych falach emigracji z Polski mieliśmy do czynienia w znacznej mierze z migracjami zarobkowymi mężczyzn, ostatnia, poakcesyjna fala migracji przyniosła istotną zmianę – niemal połowę lub ponad połowę migrantów (w zależności od regionu) stanowią kobiety.
EN
The subject of analysis presented in this article are similarities and differences in female and male styles of emigrating. The analysis is based on the subject literature and own researches of the author (open interviews) among migrants and their families, carried out in the years 2010-2014. Female and male patterns of migration differ significantly when it comes to taking up employment on emigration and integrating with host communities. These patterns also differ in family relationships on emigration and mental costs of emigrating. Additionally, migration of women and migration of men differ when it comes to their public perception. While previous emigration waves from Poland were mainly male economic migrations, the last post-accession migration wave, brought about an important change – almost half or more than half of migrants (depending on region) are women.

Journal

Year

Volume

42

Issue

1

Pages

213-228

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

References

 • Castles S., Miller M. J. (2011), Migracje we współczesnym świecie, PWN, Warszawa.
 • Cekiera R. (2014), O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich migrantów poakcesyjnych, Wyd. Nomos, Krakow.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Seria: Prace migracyjne, nr 49, Warszawa.
 • Gurak D. T, Cases F. (1992), Migration Networks and the Shaping of Migration Systems, [w:] International Migration Systems, red. M. M. Kritz, L. L. Lim, H. Zlotnik, Oxford.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2009),Migracje.Wybrane zagadnienia,Wyd. UMCS, Lublin.
 • Kindler M., Napierała J. (2010), Wstęp, [w:] Migracje kobiet. Przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Kłos B. (2006), Migracje zarobkowe Polakow do krajow Unii Europejskiej, Infos, „Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 2, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Kordasiewicz A. (2010), Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu, [w:] Migracje kobiet. Przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Muszel M. (2013), Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku http://interalia.org.pl/media/2013\_08/muszel.pdf [data dostępu: 27.03.2016].
 • Napierała J. (2010), Niewidzialne pracownice? – przypadek migrantek z Polski na rynku pracy w Oslo, [w:] Migracje kobiet. Przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Narodowy Spis Powszechny (2011), http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci/gospodarstwa-domowe-irodziny-z-migrantami-nsp-2011,12,1.html [data dostęp: 20.01.2016].
 • Parreńas R. S. (2000), Migrant Filipina Domestic Workers And The International Division Of Reproductive Labor, „Gender & Society”, Vol. 14, No. 4, August 2000, s. 560-580.
 • Sakson B. (2001), Źrodła pionierskiego łańcucha migracyjnego, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okolski, Wyd. Scholar, Warszawa.
 • Sassen S. (2007), Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Slany K., Ślusarczyk M. (2013), Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP 2011. Trendy i charakterystyki socjo-demograficzne, http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Slany\_Slusarczyk.pdf [data dostępu: 27.03.2016].
 • Sytuacja ludności świata 2006. Droga ku nadziei: Kobiety a migracja międzynarodowa, http://www.unic.un.org.pl/swp/2006/streszczenie\_raportu.php\#sthash.feDk1d0x.dpuf [data dostępu: 27.03.2016].
 • Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wyd. UW, Warszawa.
 • Urbańska S. (2015), Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010, Wyd. UMK, Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f70f6f28-6fc6-4e59-8289-0609d003b069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.