Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 22 | 3(52) | 29-57

Article title

Miłość większa niż śmierć w doświadczeniu mistycznym św. siostry Faustyny

Authors

Content

Title variants

EN
Love Greater than Death in St. Faustina’s Mistical Experience

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obchody 80-lecia śmierci św. siostry Faustyny Kowalskiej, polskiej świętej, inspirują do pochylenia się nad jej duchową spuścizną, jaką pozostawiła w Dzienniczku, pisanym przez ostatnie cztery lata swego życia. Jawi się nam jako apostołka Bożego miłosierdzia, inspiratorka ruchu apostołów Bożego miłosierdzia, obejmującego wszystkie kontynenty, mistyczka i mistrzyni życia duchowego. Jej doświadczenie Boga miłosierdzia daje nowe spojrzenie także na człowieka w kontekście jego umierania, śmierci i wieczności. Siostra Faustyna pozostaje ciągle wiarygodnym świadkiem, a zarazem niedościgłym wzorem zawierzenia Bogu, który nieustannie pochyla się nad człowiekiem. Jej Dzienniczek to dobra szkoła uwielbienia Boga w jego miłosierdziu i przygotowania się do spotkania z Nim w godzinie śmierci.
EN
Celebration of the 80th anniversary of the death of saint sister Faustina Kowalska, the Polish saint, inspire us to take a closer look at her spiritual heritage she left in the Diary, written during the last four years of her life. She appears to us as an apostle of the Divine mercy, as the inspirer of the movement of the apostles of Divine mercy, embracing all continents, as the mystic and the master of spiritual life. Her experience of God of mercy gives a new look also to a man in the context of his dying, death and eternity. Sister Faustina is still a reliable witness, and at the same time an unattainable model of entrusting to God, who constantly bends over a man. Her Diary appears as a good school of praising God in His mercy and preparing to meet Him at the hour of death.

Journal

Year

Volume

22

Issue

Pages

29-57

Physical description

Contributors

References

 • Andrasz J., Życiorys świętej Faustyny, Kraków 2015.
 • Benedykt XVI, O przeżyciach w Polsce, Audiencja środowa 31.05.2006, http://info.wiara.pl/doc/159412.Audiencja-srodowa-Benedykt-o-przezyciach-w-Polsce/3 (06.01.2018).
 • Dziwisz S., Homilia Kard. Stanisława Dziwisza, w: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Papież Franciszek w Polsce. 27–31 lipca 2016 r., Marki 2016, s. 13–14.
 • Flynn V., 7 tajemnic Eucharystii, tłum. P. Kopycki, Radom 2011.
 • Franciszek, Bulla Misericordiae vultus.
 • Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Torniellim, przekł. J. Ganobis, Kraków 2016.
 • Jan Paweł II, Dar Boży dla naszych czasów. Homilia w czasie Mszy Świętej kanonizacyjnej bł. s. Faustyny Kowalskiej w dniu 30 kwietnia 2000 r., „L’Osservatore Romano” wyd. pol. nr 6 (2000), s. 25–26.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, List apostolski O tajemnicy i kulcie Eucharystii.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia.
 • Jan Paweł II, List do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku.
 • Listy świętej Siostry Faustyny, oprac. B. Piekut, Kraków 2005.
 • Miczyński J., Fundament duchowości i charyzmat Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Lublin 2016.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2005.
 • Rebeta W., Misterium cierpienia św. Faustyny, Lublin, 2014.
 • Różycki I., Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Studium teologiczne Dzienniczka bł. s. Faustyny Kowalskiej na temat Nabożeństwa, Kraków 1999.
 • Siepak E., Nowe „Zgromadzenie” Siostry Faustyny. Apostolski Ruch Bożego Miłosierdzia, Kraków 2002.
 • Sławiński H., Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia, „Studia Włocławskie” 10 (2007), s. 213–220.
 • Św. Siostra Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Kraków 2014.
 • Urbański S., Mistyczny świat ducha [Kanonizacja s. Faustyny Kowalskiej], Warszawa 2000.
 • Wejman H., Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, Kraków 2006.
 • Wspomnienia o świętej Faustynie Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, oprac. E. Siepak, Kraków 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f71bbdf0-1a6d-41d1-9200-963ebbd3976b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.