Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 44 | 1 | 179-204

Article title

Życie jako projekt 20 lat później. Kobiety 40+ z byłego miasta wojewódzkiego

Content

Title variants

EN
Life as a project 20 years later. Women 40+ from a former voievodship town

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony trajektoriom życiowym kobiet 40+ (40-49) w kontekście społeczno-gospodarczym byłego miasta wojewodzkiego w Polsce, na przykładzie Radomia, w ujęciu dwoch procesow biograficznych: (1) przechodzenia w dorosłość, kiedy badane miały dwadzieścia kilka lat, zakładały rodziny, podejmowały pierwszą pracę; oraz (2) przechodzenia w dojrzałość – w drugą połowę życia, kiedy odchowały dzieci, zrewidowały swoje związki, kiedy mogły kontynuować edukację, wejść w nowe obszary dokształcania się oraz ewentualnie założyć własne działalności gospodarcze. Analiza opiera się na 40 historiach kobiet z Radomia o rożnych profilach społeczno-demograficznych, pozyskanych w toku dwoch rund indywidualnych wywiadow pogłębionych (intake interviews), ktore stanowią komponenty wywiadu asynchronicznego. W wywiadzie asynchronicznym dopytuje się o kwestie, ktore nie zostały ujęte, rozwinięte w pierwszej rozmowie, ze względu na ich drażliwość i emocje badanych. Asynchroniczna wymiana pytań i odpowiedzi pomiędzy badaczem i badanym może się toczyć do zakończenia projektu badawczego. Podejście asynchroniczne jest nowym ujęciem badawczym w socjologii, ktore daje możliwość dynamicznego podejścia do procesow badawczych. Dzięki takiej technice badawczej udało się w tym artykule zestawić dwa momenty biograficzne: wchodzenie w dorosłość i wchodzenie w dojrzałość kobiet z byłego miasta wojewodzkiego.
EN
The article discusses life trajectories of women over fourty (40-49 years old) in the socioeconomic context of a former voievodship town in Poland, i.e. Radom, including two biographical processes: (1) transition to adulthood, when the researched were twenty and over twenty years old, were starting a family and undertaking their first jobs; and (2) transition to maturity, i.e. to the second half of their life, when they had already raised their children and evaluated their relationships, could continue education, enter new fields of education, or start up their own businesses. The analysis is based on the histories of 40 women from Radom, with different socio-demographic profiles. The data were gathered in two rounds of individual intake interviews, components of asynchronous interview. In asynchronous interviews, the interviewer brings up the issues which, due to their sensitive character and the interviewees’ emotions, were not covered or developed in the first round. The asynchronous exchange of questions and answers between the researcher and the researched person may continue until the project ends. Asynchronous approach is a new research method in sociology, enabling a dynamic approach to research processes. In this article, the asynchronous research technique helped juxtapose two biographical moments in the life of women from a former voievodship town: entering adulthood and entering maturity.

Journal

Year

Volume

44

Issue

1

Pages

179-204

Physical description

Contributors

 • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

References

 • Archer M. S. (2000), Being Human: the Problem of Agency, University Press, Cambridge.
 • Archer M. S. (2003), Structure, Agency and the Internal Conversation, University Press, Cambridge.
 • Archer M. S. (2007), Making our Way through the World. Human Reflexivity and Social Mobility, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Arnett J. J. (2000), Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties, “American Psychologyst”, 55(5), s. 469-480.
 • Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Bourdieu P., Wacquant L. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, tłum. A. Sawisz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • ElderG. H. Jr. (1978a), Approaches to social change and the family, „American Journal of Sociology”, 8, s. 1-38.
 • Elder G. H. Jr. (1978b), Family history and the life course, [w:] Transitions, red. T. K. Hareven, New York: Academic Press, 17-64.
 • Emirbayer M., Mische A. (1998), What is agency?, „American Journal of Sociology”, 13(4), s. 962-1023.
 • Grabowska-Lusińska I. (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Layder D. (1998), Sociological Practice. Linking Theory and Social Research, Sage Publications, London.
 • Mach B. (2003), Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989, Instytut Studiow Politycznych PAN, Warszawa.
 • Merton R. K. (1996), On Social Structure and Science, The University of Chicago Press, Chicago-Londyn.
 • O’Connor H., Madge C., Shaw R., & Wellens J. (2008), Internet-based interviewing. The SAGE handbook of online research methods, Sage, London, s. 271-289.
 • Ratislavova K., Ratislav J. (2014), Asynchronous email interview as a qualitative research method in the humanities, Human Affairs 24: 452-460.
 • Springer F. (2016), Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast, Wydawnictwo Karakter, Krakow.
 • Szczepański J. (1990), Historia mistrzynią życia, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Sztompka P. (1967), Jednostka a normy społeczne. Rożne warianty społecznych relacji, „Studia Socjologiczne”, 2, s. 213-224.
 • Vinovskis M. (1977), From household size to the life course, “American Behavioral Scientist”, 21, s. 263-87.
 • Vinovskis M. (1988), The historian and the life course: Reflections on recent approaches to the past, [w:] P. B. Baltes, D. L. Featherman, R. M. Lerner, 8, s. 33-59.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-f8a2be7a-be6a-455e-be04-6599d957e4d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.