Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 71 | 37-57

Article title

Problem interpretacji myśli Parmenidesa w duchu monizmu predykatywnego i numerycznego

Authors

Title variants

EN
The Problem of Interpreting Parmenides’s Thought in the Spirit of Predicative and Numerical Monism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem pracy jest analiza koncepcji bytu w filozofii eleatów. Szczególnej analizie poddane zostały poglądy wypracowane przez Parmenidesa z Elei i opisane przez niego w heksametrycznym poemacie O naturze. Filozofia eleacka budziła już od momentu swego powstania wiele kontrowersji, również dziś uczeni nie są zgodni co do interpretacji myśli tej szkoły. Dlatego też w pracy została podjęta próba odpowiedzi na pytanie: czy bytowi eleackiemu można przypisać niematerialność? Analizie poddano także interpretację monizmu predykatywnego zaproponowaną przez Patricię Curd.
EN
The purpose of this study is to investigate the concept of being in the Eleatic philosophy. Special analysis has been devoted to the doctrine developed by Parmenides of Elea, in his poem On Nature. From its very beginning, the Eleatic philosophy has stirred controversy, even today’s scholars are not unanimous in their interpretation of the school. Therefore, the research has been done to answer the question whether immateriality can be attributed to the Eleatic concept of being, and if predicative monism interpretation proposed by Patrica Curd is valid.

Year

Issue

71

Pages

37-57

Physical description

Contributors

References

 • Albert K., O platońskim pojęciu filozofii, tłum. J. Drewnowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1991.
 • Arystoteles, Fizyka, tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1968.
 • Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu, tłum. L. Regner, PWN, Warszawa 1981.
 • Barnes J., The Presocratic Philosophers, Routledge, London 2005.
 • Barnes J., The Presocratic Philosophers, Routledge, London 1982.
 • Bergson H., Dwa źródła moralności religii, tłum. P. Kostyło, Znak, Kraków 1993.
 • Blandzi S., Między aletejologią Parmenidesa a ontologią Filona, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2013.
 • Bradley F.H., Zjawisko a rzeczywistość, tłum. J. Szymura, Comer, Toruń 1996.
 • Burnet J., Early Greek philosophy, Adam and Charles Black, London 1908.
 • Cornford F.M., Plato and Parmenides, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd., London 1939.
 • Coxon A.H., The Fragments of Parmenides, Van Gorcum, Assen 1986.
 • Coxon A.H., The Fragments of Parmenides, Parmenides Publishing, Las Vegas 2009.
 • Curd P., The legacy of Parmenides, Princeton University Press, Princeton 1998.
 • Drozdek A., Życie jest snem Bytu, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 13, s. 5–11.
 • Dunham J. i in., Idealism, Routledge, London, New York 2011.
 • Gadamer H.G., Początek filozofii, Wydawnictwo, tłum. J. Gajda-Krynicka, IFIS PAN, Warszawa 2008.
 • Gallop D., Parmenides of Elea, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London 1991.
 • Guthrie W.K.C., A History of Greek Philosophy, t. II, Cambridge University Press, Cambridge 1969.
 • Hegel G.W.F., Wykłady z historii filozofii, t. I, tłum. Ś.F. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Henn M.J., Parmenides of Elea, Praeger, London 2003.
 • Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, tłum. J. Wocial, Homini, Kraków 2007.
 • Kahn Ch.H., Being in Parmenides and Plato, w: tegoż, Essays on Being, Oxford University Press, New York 2009.
 • Kirk G.S. i in., Filozofia przedsokratejska, tłum. J. Lang, PWN, Warszawa 1999.
 • Kubok D., Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 • Kubok D., Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei, Katowice 2004, rec. A. Pacewicz, „Roczniki Filozoficzne” 2006, nr 1(54), s. 266–275.
 • Mourelatos A.P.D., The Route of Parmenides, Parmenides Publishing, Las Vegas 2008.
 • Mrówka K., Heraklit, Scholar, Warszawa 2004.
 • Mrówka K., Parmenides. Ścieżka Prawdy, PWN, Warszawa 2012.
 • Narecki K., Logos we wczesnej myśli greckiej, RW KUL, Lublin 1999.
 • Owen G.E.L., Eleatic Questions, w: Logic, Science, and Dialectic, eds. M. Nussbaum, NCROL, London 1986.
 • Palmer J., Parmenides and Presocratic Philosophy, Oxford University Press, New York 2009.
 • Palmer J., Plato’s Reception of Parmenides, Clarendon Press, Oxford 1999.
 • Passmore J., A Hundred Years of Philosophy, Gerald Duckworth & Co., London 1917.
 • Phillips E.D., Parmenides on Thought and Being, ,,Philosophical Review” 1955, No. 4.
 • Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003.
 • Platon, Sofista, tłum. W. Witwicki, w: tegoż, Sofista, Polityk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.
 • Platon, List VII, tłum. M. Maykowska, w: tegoż, Listy, PWN, Warszawa 1987.
 • Plotyn, Enneady, t. II, tłum. A. Krokiewicz, PWN, Warszawa 1959.
 • Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I, tłum. E.I. Zieliński, KUL, Lublin 2008.
 • Tarán L., Parmenides. A text with translation, commentary and critical essays, Princeton University Press, Princeton 1965.
 • Uchan A., Zenon z Elei i eleacki immaterializm, ,,Przegląd Filozoficzno-Literacki” (przyjęty do druku).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.mhp-faab84e5-1a44-4cae-82dc-92151aaf379f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.