PL EN


Journal
2019 | 23 | 3(57) | 87-102
Article title

Ewangelizacja na stadionie: ogień Ducha czy żar emocji? – analiza homiletyczna wypowiedzi ks. Johna Bashobory

Content
Title variants
Evangelism at the Stadium: the Fire of the Spirit or the Heat of Emotion? – Homiletical Analysis of the Words of Fr. John Bashobora
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielotysięczne tłumy słuchające Ewangelii na stadionie prowokują do postawienia pytania o naturę tego zjawiska. Analiza kazań ks. Johna Bashobory z jednej strony budzi spore wątpliwości teologiczne w kwestiach dotyczących istotnych zagadnień, takich jak: grzech, choroba, wolna wola człowieka, z drugiej zaś – odsłania pewne walory retoryczne, nie pozwala jednak na udzielenie ostatecznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Problem pozostaje otwarty
EN
Crowds of thousands listening to the Gospel at the stadium provoke asking about the nature of this phenomenon. Analysis of the sermons of Fr. John Bashobora, on the one hand, raises considerable theological doubts in matters pertaining to important matters, such as sin, illness, free will of the human being, and on the other hand reveals some rhetorical values, but does not allow for a definitive answer to the title question. The problem remains open.
Journal
Year
Volume
23
Issue
Pages
87-102
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Polsce w roku 2011, Częstochowa 2012.
 • Bashobora J. B., Jesteś posłany przez Boga. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2014, Częstochowa 2015.
 • Bashobora J. B., Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2012, Częstochowa 2013.
 • Bashobora J. B., Trwaj w relacji z Bogiem. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2015, Częstochowa 2016.
 • Bashobora J. B., Uwierz Bogu sercem. Treści konferencji wygłoszonych podczas rekolekcji w Polsce w roku 2013 wraz z Listem Benedykta XVI „Porta Fidei” otwierającym Rok Wiary, Częstochowa 2016.
 • Beck G., Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Gliwice 2007.
 • Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini” o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Watykan 2010, https://w2.vatican.va/content/dam/benedict-xvi/pdf/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_pl.pdf (21.09.2018).
 • Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1988.
 • Cantalamessa R., Tajemnica głoszenia słowa Bożego, Wrocław 2007.
 • Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2007.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie, Watykan 2013, https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_pl.pdf (21.09.2018).
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, Rzym 2018, https://misyjne.pl/wp-content/uploads/2018/04/ADHORTACJA-APOSTOLSKA.pdf (13.03.2019).
 • Grzesiak M., Co zrobić, aby speech motywacyjny zadziałał?, https://mateuszgrzesiak.pl/co-zrobic-aby-speech-motywacyjny-zadzialal/(20.09.2018).
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/John_Baptist_Bashobora.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (5.10.2015), Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne, https://episkopat.pl/grzech-pokoleniowy-i-uzdrowienie-miedzypokoleniowe-problemy-teologiczne-i-pastoralne/ (29.09.2018).
 • Konferencja Episkopatu Polski, Uchwała nr 15/370/2015 z dnia 6 października 2015 r. w sprawie tzw. grzechu międzypokoleniowego i uzdrowienia międzypokoleniowego (archiwum własne autora).
 • Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Wrocław 1985.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” o ewangelizacji w świecie współczesnym, Rzym 1975, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html (21.09.2018).
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 2006.
 • Przygoda W., Teologia cierpienia i choroby, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 33 (2000), s. 257–266.
 • Rzędowscy A. J., Mówca doskonały. Wystąpienia publiczne w praktyce, Gliwice 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.mhp-fe89a850-d486-4193-a7d4-a0a39cfd768e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.