PL EN


2015 | 15 | 5 | 685-698
Article title

Zastosowanie analizy widma wzajemnego w badaniu dynamiki procesów gospodarczych Niemiec

Content
Title variants
EN
Application of cross-spectral analysis to research in dynamics of economic processes in Germany
Languages of publication
Abstracts
PL
Analiza widmowa (spektralna) służy poznaniu struktury harmonicznej szeregów czasowych. Analiza widma wzajemnego jest w istocie połączoną i jednoczesną analizą widma dwóch szeregów. Celem analizy widma wzajemnego jest ustalenie związków i zależności między dwoma szeregami występujących w różnych częstotliwościach.Widmo fazowe produkcji przemysłowej, zatrudnienia i prognozy koniunktury produkcji przemysłowej Niemiec wykazuje liniową dodatnią zależność dla niskich częstotliwości (dla których obserwujemy duże wartości kwadratu koherencji). Sugeruje to, że zmiany długich fal w zatrudnieniu oraz w prognozach koniunktury produkcji przemysłowej wyprzedzają odpowiednie zmiany w dynamice produkcji przemysłowej Niemiec. Podobną zależność obserwujemy w przypadku widma fazowego indeksu DAX i bezrobocia. Natomiast w przypadku widma fazowego DAX i cen dóbr przemysłowych zależność liniowa jest ujemna, co wskazuje na opóźnienie zmian cen dóbr przemysłowych względem zmian indeksu giełdowego DAX.Dla dużych wartości kwadratu koherencji obserwujemy ujemną liniową zależność przesunięcia fazowego widma, co sugeruje opóźnienie faz produkcji cementu względem wskaźników koniunktury w budownictwie w obszarze niskich częstotliwości.Przeprowadzona analiza widma wzajemnego wykazała, że w badanym okresie dynamika produkcji przemysłowej Niemiec oraz dynamika indeksu giełdowego DAX korelują z dynamiką wybranych procesów gospodarczych w różnych częstościach cyklu koniunkturalnego. Można zatem mówić o przejawach skorelowanych zachowań cyklicznych. Na szczególne pokreślenie zasługuje wyjawienie zróżnicowanych przesunięć fazowych oraz wzmocnienia zarówno w niskich, jak i wysokich częstościach wahań cyklicznych badanych szeregów czasowych w gospodarce niemieckiej. Analiza widma wzajemnego może być zatem efektywnym narzędziem wspomagającym konstruowanie barometrów koniunktury, polityki stabilizacji czy ożywienia koniunktury gospodarczej.
EN
Spectral analysis serves recognition of harmonic structure of time series.  Cross-spectral analysis is in fact a joint and simultaneous spectral analysis of two time series.  Establishing connections and relations between two time series appearing in different frequencies is the aim of cross-spectral analysis.The phase spectrum (phase shift) of the industrial production, the employment and the forecast of the economic activity of the industrial production of Germany demonstrate the linear and positive relation for low frequencies (in which we observe considerable values for the squared coherency).  It would suggest that the changes of long waves in the employment and in forecasts of the economic activity of industrial production remain ahead of the appropriate changes in the dynamics of industrial production of Germany.  We observe a similar relationship in case of the phase DAX spectrum and unemployment. However, in case of the phase DAX spectrum and prices of industrial goods the linear relationship is negative, which suggests lag changes in prices of industrial goods in relation to changes of a DAX share index.For considerable values of the squared coherency we observe a negative linear relation of the phase spectrum of two time series which suggests lag phases of manufacture of cement in relation to economic activity indicators in the construction in the area of low frequencies. The carried out cross-spectral research shows that in the analyzed period the dynamics of industrial production of Germany and the dynamics of DAX share index are correlated with the dynamics of chosen economic processes in different frequencies of trade cycle.  It is possible then to talk about symptoms of correlated cyclical behaviors.  Revealing the diversified phase spectrums and gains in low as well as in high frequencies of cyclical fluctuations, the examined time series in German economy deserves special attention.  Therefore, cross-spectral analysis can be an effective tool supporting the process of constructing barometers of economic activity, the policy of stabilization or economic recovery.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
5
Pages
685-698
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.oai-ojs-wsb-wroclaw-pl-article-199
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.