PL EN


2015 | 15 | 7 | 945-952
Article title

Rozpoznanie wybranych determinant wyniku finansowego netto spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego

Content
Title variants
EN
The identification of selected net financial result’s determinants of food industry quoted companies
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule podjęto badania nad determinantami wyniku finansowego netto przedsiębiorstw należących do branży przemysłu spożywczego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym zakresie podjęto rozważania nad znaczeniem wyniku finansowego netto w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, a następnie dokonano analizy dynamiki wybranych czynników wpływających na wynik finansowy netto ze szczególnym uwzględnieniem: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług, kosztów podstawowej działalności operacyjnej, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz salda zysków i strat nadzwyczajnych. W dalszej kolejności, w oparciu o wskaźniki dynamiki, pozycyjne miary położenia oraz metodę prostej regresji liniowej i regresji wielorakiej, przeprowadzono badania nad identyfikacją wpływu powyższych czynników na wynik finansowy netto analizowanych przedsiębiorstw. Badaniami objęto okres 2003–2012. W analizach wykorzystano informacje finansowe pozyskane ze sprawozdań finansowych badanych spółek za lata 2003–2012. Wyniki badań wskazują na zasadnicze znaczenie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w kształtowaniu wyniku finansowego netto rozpatrywanych spółek. Zasadniczą wartością podjętego zagadnienia jest identyfikacja czynników, które wpływają na kształtowanie się wyniku finansowego netto, co należy traktować jako kluczowe uwarunkowanie decyzji w zakresie finansów spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego. W dalszych badaniach zakłada się m.in. rozpoznanie stopnia oddziaływania przyjętych determinant na zarządzanie finansami spółek giełdowych branży przemysłu spożywczego.
EN
The article deals with the net financial result’s determinants examinations of enterprises belonged to food industry, quoted on Warsaw Stock Exchange. In that area it was undertaken the consideration about the net financial result significance in enterprise’s activity. Then, it was made the analysis of selected net financial result’s determinants dynamics. The particular attention was put on: net sales revenue and similar items, operating costs, other operating revenue, other operating costs, financial income, financial costs, result on extraordinary items. Afterwards, in base on measures of position and simple linear regression method and multiple regression, were made the researches connected with the identification of above factors’ influence on analysed enterprises net financial result. The studies contain period 2003–2012. In examinations were used financial information from financial statements of analysed enterprises for period 2003–2012. The results indicate the importance of other operating revenues and costs in the net financial result of considered companies. The fundamental value of undertaken issue is to identify the factors that influence on the development of the net financial result, which should be seen as a key conditioning decision in the finance field of listed companies belonged to food industry. In further studies, it is assumed inter alia recognize the level of interaction adopted determinants on the financial management of listed companies food industry.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
7
Pages
945-952
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.oai-ojs-wsb-wroclaw-pl-article-255
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.