PL EN


2016 | 40 |
Article title

Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education The article discusses the current state of terminology in Lithuania, presents terminological research carried out in the last five years, analyses ways of Lithuanian terminology management, and briefly overviews terminological education and teaching in Lithuania.Lithuanian terminological research is mostly carried out at the Institute of the Lithuanian Language and at universities and other research institutes. The largest part of terminological research is carried out at the Centre of Terminology of the Institute of the Lithuanian Language, which researches Lithuanian terminology and terminography, analyses the use of Lithuanian terminology in different fields.Three ways of terminology management are discussed: terminography, creation of term banks and databases and standardisation of terms.The number of term dictionaries published in Lithuania is rather considerable – over 600. The most productive period for publishing term dictionaries is from 1990 up to date. Between 1990–2013 more than 420 term dictionaries and special encyclopaedias were published.The main and most important terminology database in Lithuania is the Term Bank of the Republic of Lithuania (lt Lietuvos Respublikos terminų bankas, further – LTB), initiated in 2004. This bank is created as a common information system of state institutions administered by the State Commission of the Lithuanian Language (further – Language Commission). There are more than 237,000 term entries in LTB. The article discusses two more terminology databases containing Lithuanian terminology sources – IATE and EUROTERMBANK. The Lithuanian Standards Board, in addition to other work, prepares Lithuanian standards of terms and offers these terms to the Language Commission for evaluation. Since 2000, the Lithuanian Standards Board has been creating a database of standardised terms which currently contains about 64,000 terms.In Lithuania, terminology also exists as an academic discipline; at many universities, philologists are offered a course in terminology. At many universities, students of other non-philological disciplines are taught a course in language for specific purposes, which covers matters of terminology and terms. Aktualny stan terminologii na Litwie: badania naukowe, zarządzanie informacją i edukacja Artykuł omawia aktualny stan terminologii na Litwie, przedstawia badania naukowe nad zasobami terminologicznymi prowadzone w okresie minionych pięciu lat, analizuje sposoby zarządzania terminami w języku litewskim, a także zawiera zwięzły przegląd tematyki dotyczącej kształcenia i nauczania w zakresie terminologii na Litwie.Główną placówką zajmującą się badaniami nad terminologią w języku litewskim jest Instytut Języka Litewskiego. Ponadto badania takie prowadzone są także na uniwersytetach i w innych ośrodkach badawczych. Największy udział w badaniach terminologicznych ma Zakład Terminologii w Instytucie Języka Litewskiego, który prowadzi prace nad terminologią litewską i terminografią, a także analizuje użycie litewskiego słownictwa specjalistycznego w poszczególnych dziedzinach.W artykule omówiono trzy metody zarządzania zasobami terminologicznymi: terminografia, powoływanie banków terminów i baz danych oraz standaryzacja terminów i pojęć.Liczba słowników terminologicznych opublikowanych na Litwie jest dość znaczna, jest ich obecnie ponad 600. Najwięcej publikacji pochodzi z okresu po roku 1990. Począwszy od 1990 do 2013 r. ukazało się drukiem ponad 420 słowników i specjalistycznych encyklopedii terminologicznych.Główną i najważniejszą bazą terminów na Litwie jest Terminologiczna Baza Republiki Litewskiej (lt Lietuvos Respublikos terminų bankas, dalej: LTB), powstała w 2004 r. Została ona utworzona jako wspólny informatyczny system instytucji pań­stwowych pod patronatem Państwowej Komisji Języka Litewskiego (dalej: Komisja Języka). W LTB znajduje się ponad 237 000 haseł terminologicznych.Artykuł omawia dalej kolejne dwie bazy danych, które zawierają litewskie źródła terminologii, a mianowicie IATE i EUROTERMBANK. Litewska Rada Standaryzacji oprócz innych prac przygotowuje litewskie standardy terminów i przedstawia je Komisji Języka do oceny. Od roku 2000 Litewska Rada Standaryzacji tworzy bazę standaryzowanych terminów, która aktualnie obejmuje 64 000 haseł.Na Litwie terminologia istnieje także jako odrębna dyscyplina akademicka. Na wielu uniwersytetach w programie studiów prowadzone są przez filologów zajęcia z tego zakresu. Na licznych uczelniach studenci kierunków niefilologicznych mają wykłady w zakresie stosowania terminów specjalistycznych, obejmujące kwestie terminologiczne i dotyczące zasobu pojęć.
Year
Volume
40
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_abs_2016_007
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.