PL EN


2018 | 7 |
Article title

The Akritic Hero in Byzantine and Macedonian Epic Poetry

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Akritic Hero in Byzantine and Macedonian Epic PoetryComparative analysis of the most prominent heroic characters of Byzantine (Armouris and Digenes) and Macedonian (King Marko) epic poetry uncovers numerous contact points that reveal the close relation between these two cultures over a longer period of time. By using the term “akritic hero” or border warrior in Byzantine and the term kraishnik in Macedonian epic poetry, the paper analyses the relation between these two representations of the same type of epic hero. Complex concordance is explored on several levels which illustrate several characteristic features of the Byzantine akritic heroes Digenes and King Marko in traditional Macedonian epic poetry. Both Digenes and Marko are lone horsemen roaming in restricted territory (Cappadocia andMacedonia), they fight as individuals with distinguished opponents and even with armies, and win the fights, slay the dragon in identical manner, there are occurrences of child-heroes in the songs and the institution of avunculate is particularly emphasised in the act of initiation etc. Unlike monolithic character of Homeric heroes, in Byzantine and Macedonian epic poetry both Digenes and Marko are significantly more complex and occasionally inconsistent characters which is due to their centuries-long shaping in territories where different cultural influences are interwoven. Bohater z pogranicza w bizantyjskiej i macedońskiej poezji epickiejAnaliza komparatystyczna najbardziej wyrazistych postaci w bizantyjskiej (Armuris i Digenis) i macedońskiej (Królewicz Marko) epice ujawnia szereg punktów wspólnych, co świadczy o bliskich kontaktach pomiędzy tymi dwiema kulturami w długim okresie czasu. Na przykładzie pojęcia akryty, to znaczy żołnierza z pogranicza [Cesarstwa Wschodniorzymskiego], który w macedońskiej epice jest nazywany pogranicznikiem i jest nośnikiem takiego samego znaczenia (jak termin akryta), w artykule analizowany jest wzajemny stosunek tych dwóch odmian tego samego typu bohatera epickiego. Kompleksowa analiza uwidacznia podobieństwo na wielu poziomach, przy czym akryta - pogranicznik Królewicz Marko w macedońskiej tradycyjnej poezji epickiej odznacza się szeregiem charakterystycznych cech właściwych akrycie. Tak oto, i Digenis, i Karólewicz Marko są samotnymi wojownikami, którzy poruszają się po ograniczonej przestrzeni (Kapadocja i Macedonia), stają samotnie do dwuboju z wybitnymi przeciwnikami, a nawet z całymi armiami i wychodzą z nich zwycięsko, w ten sam sposób pokonują żmija, w pieśniach o nich występują dzieci-junacy, przy czym w obydwu kontekstach (bizantyjskim i macedońskim) jest kładziony akcent na instytucję awunkulatu (avunculus), co ma szczególne znaczenie w kontekście aktu inicjacji, itd. W przeciwieństwie do monolitycznego charakteru bohaterów homeryckich, w bizantyjskim i macedońskim eposie, Digenis i Królewicz Marko są postaciami o wiele bardziej kompleksowymi i wewnętrznie sprzecznymi, co wynika z ich wielowiekowego poetyckiego kształtowania się na terenach, na których krzyżują się najróżnorodniejsze wpływy. Акритскиот херој во византиската и македонскатаепска поезијаСпоредбената анализа на најистакнатите херојски ликови на византиската (Армурис и Дигенис) и македонската (Марко Крале) епика открива низа допирни точки што сведочи за блискиот контакт меѓу овие две култури во тек на подолг временски период. На примерот на поимот за т. н. акритски херој т. е. воин одграничните предели кој во македонската епика го носи називот краишник со идентично значење, во текстот се истражува меѓусебниот однос на овие две пројави на еден ист тип епски херој. Комплексното соодветство се развива на повеќе нивоа при што краишникот Марко Крале во македонската традиционална епска поезија се истакнуива со низа типични „акритски“ обележја. Така, и Дигенис и Марко се осамени коњаници кои се движат на ограничен простор (Кападокија односно Македонија), стапуваат како единка во двобои со истакнати противници, па дури и со цели војски и од нив излегуваат како победници, на идентичен начин го погубуваат змејот, во песните за нив се јавуваат деца-јунаци при што и на двете страни акцент се става на институтцијата на авункулат што особено важи во чинот на иницијација итн. Наспроти монолитниот карактер на хомерските херои, во византискиот и македонскиот еп Дигенис и Марко се многу покомплексни и понекогаш противречни фигури што е резултат на нивното повеќевековно поетско обликување на простори каде што се преплетуваат најразлични влијанија.
Year
Issue
7
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-12-18
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_11649_ch_2018_009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.