PL EN


2018 | 25 |
Article title

Przygotowanie do startu w dorosłość – młodzież w okresie tranzycji z edukacji na rynek pracy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Adulthood constitutes a time of not only intensive transitions taking place in almost all the aspects of the subject’s functioning; it also involves a number of tasks that the individual is obliged to face in order to become an adult. One of them refers to the preparation of a young person for a career and participation in the labor market area. Looking at the actions of youth related to professional development turns out to be extremely interesting in cognitive terms because of the fact that in the near future they will become the creators of the labor market. This group is considered as the subject of social change, and on the basis of their behavior, various socio-cultural tendencies and phenomena are predicted. The issue of preparing young people to take on adulthood and to consider what factors condition it is therefore worth looking at. The results of our own research show a diverse picture of young people characterized by an uneven degree of preparation for ‘taking off’ into adulthood. The obtained empirical material indicates that the dominant tendency of respondents is to define themselves through the prism of individualistic properties that distinguish them from other people. When they reflect on themselves in the future, they define themselves through the perspective of the professional role they intend to play. The fact that more than a half of the respondents would like to pursue their chosen profession in the future testifies to the fact that the sphere of professional development is not indifferent to them.
PL
Okres dorastania stanowi czas nie tylko intensywnych przemian dokonujących się w niemalże wszystkich aspektach funkcjonowania podmiotu, ale także wiąże się z licznymi zadaniami, którym zobowiązana jest sprostać jednostka chcąc stać się osobą dorosłą. Jedno z nich odnosi się do przygotowania młodego człowieka do kariery zawodowej i partycypowania w przestrzeni rynku pracy. Przyglądanie się działaniom młodzieży związanym z rozwojem zawodowym, okazuje się niezwykle interesujące poznawczo ze względu na fakt, że w perspektywie niedalekiej przyszłości to właśnie oni staną się kreatorami rynku pracy. Niniejsza grupa uznawana jest bowiem za podmiot przemian społecznych, na podstawie zachowań której prognozuje się różnorodne tendencje i zjawiska społeczno-kulturowe. Warto zatem poddać bliższemu oglądowi kwestię przygotowania młodych ludzi do startu w dorosłość oraz zastanowić się, jakie czynniki je warunkują.Wyniki badań własnych ukazują zróżnicowany obraz młodzieży charakteryzującej się niejednolitym stopniem przygotowania do startu w dorosłość. Uzyskany materiał empiryczny wskazuje na dominującą tendencję respondentów do dookreślenia siebie poprzez pryzmat indywidualistycznych właściwości, wyróżniających ich spośród innych ludzi. Podejmując refleksję nad sobą w przyszłości definiują siebie przez pryzmat roli zawodowej, jaką zamierzają pełnić. Fakt, że ponad połowa badanych w przyszłości chciałaby wykonywać wybrany zawód, świadczy o tym, iż sfera rozwoju zawodowego nie pozostaje dla nich obojętna.
Year
Volume
25
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-07-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RA_2018_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.