PL EN


2017 | 78 |
Article title

Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX i XX w. (wyniki pierwszych estymacji)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest rekonstrukcja historycznego produktu krajowego (PKB) ziem polskich na przełomie XIX i XX w. Jest to pierwszy w polskiej historiografii gospodarczej spójny szacunek PKB dla poszczególnych dzielnic zaborczych oraz całości ziem polskich w latach 1900 i 1910, w podwójnym ujęciu – w granicach z przełomu XIX i XX w. oraz w granicach współczesnych. Badanie oparto na szerokiej bazie statystycznej, w obliczeniach dochodów na poziomie dzielnic i PKB ogółem zastosowano metodę produktową oraz bottom-up, część obliczeń przeprowadzono z wykorzystaniem regresji liniowej. Artykuł składa się z pięciu podrozdziałów: omówienie stanu badań, zakres terytorialny badania, źródła, metoda, wyniki i ich interpretacja. W zakończeniu przedstawiono wnioski i dezyderaty dotyczące dalszych prac w tej dziedzinie. Regional development of the Polish lands under partitions. A comparison of the level of gross product per capita in the territories of modern Poland at the turn of the twentieth century (results of first estimations)The article presents a reconstruction of historic gross domestic product (GDP) in the Polish lands at the turn of the twentieth century. This is the first in the Polish economic historiography comprehensive GDP estimate for individual partitions and the whole Polish territory in 1900 and 1910, in a double approach: within the frontiers at the turn of the nineteenth century and within the present ones. The study has been based on a broad statistical basis, the calculations of income on the level of partitions and total GDP have been performed with the output method and bottom-up method, part of the computations has been made with the use of simple linear regression. The article is divided into five parts: 1) a description of the present state of research, 2) a territorial scope of the study, 3) sources, 4) methods, 5) results and their interpretation. The closing part contains conclusions and proposition for further research in the field.
Year
Volume
78
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_RDSG_2017_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.