PL EN


2019 | 22 | 3 |
Article title

Profilaktyka w miejscu pracy jako praktyka oparta na dowodach naukowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaangażowanie w tworzenie bezpiecznego i zdrowego miejsca efektywnej pracy powinno być celem każdego pracodawcy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Używanie przez pracowników środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i/lub nowych substancji psychoaktywnych w celach innych niż medyczne może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe wykonywanie pracy, a tym samym stanowić szeroko rozumiane zagrożenie zarówno dla pracownika, jak i przedsiębiorstwa. W obliczu zagrożenia uzależnieniem pracowników, a tym samym obniżenia się jakości ich życia oraz efektywności wykonywanej pracy, istotne staje się pytanie o warunki skuteczności prowadzonych oddziaływań z zakresu profilaktyki społecznej w środowisku zatrudnienia. Jasno określone cele dostosowane do potrzeb odbiorców, różne rodzaje prowadzonych działań oraz akcji promocyjnych to istotne elementy, które powinny być uwzględnione przy budowaniu wewnętrznej polityki ograniczania konsumpcji substancji psychoaktywnych przez pracowników. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja współczesnych strategii z zakresu profilaktyki używania środków psychoaktywnych w miejscu pracy, które zgodnie z wiedzą naukową (dowodami empirycznymi) odznaczają się wysoką skutecznością. W tym celu dokonano analizy dostępnej literatury przedmiotu.
EN
A commitment to the creation of safe and healthy workplace should be the goal of every employer, regardless of the size of the company. The employees’ use of intoxicants, psychotropic substances and drugs for purposes other than medical may have a negative impact on work safety, and thus constitute a broadly understood threat for both the employee and the company. Threatened by employee addiction and a decrease in the quality of their life and work efficiency, the question about the effectiveness of social prevention treatment in the workplace is crucial. Clearly defined goals, preventive actions tailored to the needs of recipients and collateral activities including promotional ones, are important elements that should be taken into account when building an internal policy of limiting the consumption of psychoactive substances by employees. The purpose of this article is to present contemporary prevention strategies of psychoactive substance use in the workplace. According to the scientific knowledge (empirical evidence), these strategies are characterized by their high effectiveness. To this end, the available literature was analyzed.
Year
Volume
22
Issue
3
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_12775_SPI_2019_3_004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.