Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20(29) | 183-206

Article title

Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach

Content

Title variants

EN
Social media in Polish libraries, archives and museums

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecność instytucji kultury w mediach społecznościowych stała się w ostatnich latach standardem. Placówki wykorzystują potencjał serwisów do nowej formy komunikacji w środowisku sieciowym. Tematem artykułu jest funkcjonowanie najpopularniejszych portali (Facebooka, Twittera, YouTube’a i Instagrama) w bibliotekach, muzeach i archiwach. Analizę oparto na badaniu ankietowym przeprowadzonym w wybranych instytucjach. Pytania ankietowe dotyczyły m.in. obecności instytucji na portalach oraz osób zarządzających profilami placówek w serwisach, wybieranych form postów, godzin aktywności użytkowników. Analiza wyników doprowadziła do wniosku, że w badanych instytucjach głównym serwisem wykorzystywanym do komunikacji w sieci jest Facebook. Pozostałe serwisy nie są tak intensywnie stosowane do promocji instytucji. Rezultaty badań ankietowych i obserwacja działalności promocyjnej na stronach internetowych bibliotek, muzeów i archiwów świadczy o tym, że znacznie zwiększyły one swoją aktywność w mediach społecznościowych.
EN
The presence of cultural institutions in social media has become a well-es tablished staple over the recent years. Institutions and organisations take advantage of the potential vested in new services to make the most of this new form of com munication in the network environment. This article aims at presenting the opera tion of the most popular social networking sites such as Facebook, Twitter, YouTube and Instagram in libraries, museums and archives. The presented analysis is based on a survey study targeted at a number of pre-selected institutions. The survey questions included inquiries on the achieved presence of the institutions in the portals, people managing the profiles of the institutions in these services, selected forms for posts, and activity patterns of the users. The analysis of the results of the study has demonstrated that the institutions under scrutiny prefer to choose Facebook as the primary tool for communication in the network. The other services are used rather sparsely for promotion of an institution. The results of the survey study as well as a scrutiny of the promotional activity of libraries, museums and archives on web pages clearly indicates, however, a noticeable increase in the activity of these institutions in social media.

Journal

Year

Issue

Pages

183-206

Physical description

Dates

published
2016-12-15

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

References

 • Biblioteka UAM, 400 lat tradycji uniwersyteckiej w Poznaniu, 12.12.2011, https://www.youtube.com/watch?v=wJgXEqbGXgQ [dostęp: 8.06.2016].
 • Biblioteka Uniwersytecka [w Poznaniu], 25.10.2012, https://www.youtube.com/channel/UCwMLumpK0eMnExZTAf6a8Eg [dostęp: 2.05.2016].
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 4.05.2016, https://www.youtube.com/watch?v=ppVxpjgbVt4 [dostęp: 8.06.2016].
 • Bikowska K., Funkcjonalność komunikatów na Facebooku – analiza profili bibliotek uczelnianych w Polsce, referat niepublikowany przedstawiony na III Konferencji Naukowej organizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej”, Kraków, 21–22 maja 2015.
 • Boyd D., Ellison N., Social network sites: definition, history, and scholarship, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, t. 13, nr 1, s. 210–230.
 • Burgess J., Green J., YouTube. Wideo online i kultura uczestnictwa, Warszawa 2011.
 • Ellison N.B., Steinfield C., Lampe C., The benefits of Facebook „friends”: Social capital and college students’ use of online social network sites, „Journal of Computer-Mediated Communication” 2007, t. 12, z. 4, s. 1143–1168, doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x [dostęp:16.06.2016].
 • Fiander D.J., Social Media for Academics, red. D. Rasmussen Neal, 2012, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=9l9EAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA193&dq=Social+media+form+academic+libraries+fiander&ots=zc6Mb_7p2q&sig=yS0 cIe-hK1KRPSLuUGmzQp_8XRI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false [dostęp: 10.06.2016].
 • Garofalo D.A., Building Communities. Social networking for academic libraries, Oxford–Cambridge–New Delhi 2012, s. 162, https://books.google.pl/books?id=NmlEAgAAQBAJ&pg=PA161&dq=Evaluating+the+impact+of+social+m edia+garof&hl=pl sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Evaluating%20the%20impact%20of%20social%20media%20garof&f=false [dostęp: 10.06.2016].
 • Gill P., Arlitt M., Li Z., Mahanti A., Youtube Traffic Characterization: A View From the Edge, „IMC ’07: Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement” 2007, s. 15–28.
 • Goban-Klas T., Nadchodzące społeczeństwo medialne, „Chowanna” 2007, t. 2 (29), s. 37–51.
 • Gwóźdź M., Miesięczna liczba użytkowników kanałów SM w Polsce, 20.05.2016, http://smmeasure.eu/miesieczna-liczba-uzytkownikow-kanalow-sm-w-polsce/ [dostęp: 16.06.2017].
 • Gwóźdź M., Liczby polskiego internetu, 30.01.2016, http://smmeasure.eu/liczby-polskiego-internetu-2016/ [dostęp: 7.06.2016].
 • Hetman J., Modele serwisów społecznościowych, https://www.web.gov.pl/g2/big/2010_02/fe231c5914c783f94d682ba79379bac8.pdf [dostęp: 2.05.2016].
 • Kaźmierczak M., Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube, „Images” 2012, t. 10, nr 19, s. 43, http://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7041 [dostęp: 2.05.2016].
 • Kreft J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Kraków 2015.
 • Lamberti M., Theus M., Instytucjonalne wykorzystanie Facebooka w polskich bibliotekach, muzeach i archiwach, referat niepublikowany, przedstawiony na V Konferencji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW „Nauka o Informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, Warszawa, 4–5 kwietnia 2011.
 • Latour B., Technologia jako utrwalone społeczeństwo, „Avant” 2013, t. 4, nr 1, s. 17–48.
 • Majorek M., Kod YouTube: od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Kraków 2015.
 • Małe formy, wielkie sprawy. Deontologia a potoczność w przekazach audiowizualnych dostępnych na YouTube, Poznań–Łódź, 1.04.2012, http://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/7041 [dostęp: 2.05.2016].
 • Mazurek G., Wirtualizacja marketingu – konceptualizacja, w: Wirtualizacja – problemy, wyzwania, skutki, red. L. Zachar, Warszawa 2013.
 • Michniuk A., YouTube-YouLearn. Nauka przez YouTube?, „e-mentor” 2014, nr 4 (56), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1122 [dostęp:8.06.2016].
 • Milewska P., Biblioteki w sieci. Analiza zawartości stron internetowych i komunikacji elektronicznej, w: Biblioskan. Monitoring i ewaluacja w bibliotekach publicznych, red. A. Marciniak, P. Milewska, I. Sójkowska, Łódź 2016, s. 156–190, http:// fundacjafenomen.pl/dane/grafiki/fundacjafenomen.pl/aktualnosci/Biblioskan.pdf#page=156 [dostęp: 16.06.2016].
 • Miotk A., Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Gliwice 2013.
 • Oficjalna strona serwisu YouTube, https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html [dostęp: 20.04.2016].
 • Onak J., Serwis Facebook jako narzędzie promocji bibliotek, „Folia Bibliologica” 2013/2014, t. 55/56, s. 161–169.
 • Ostrowska M., Promocja książki z wykorzystaniem serwisu Instagram, „Biuletyn EBIB” 2015, t. 6 (159), s. 1–9.
 • Palczewski M., Tweet jako odmiana newsa czy nowy (ponowoczesny) gatunek dziennikarski?, „Nowe Media” 2014, nr 4.
 • Phillips A.L., Facebooking It, „Public Library Quarterly” 2016, t. 34.2, http://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu%3A252682/datastream/PDF/view [dostęp: 14.06.2016].
 • Scheffs M., Facebook jako forma promocji biblioteki, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2012, t. 1 (8), s. 117–140.
 • Seabrook J., Streaming Dreams, „New Yorker” 2012, t. 87, nr 44, s. 24–30. Academic Search Complete, EBSCOhost,http://search.ebscohost.com.academicsearchcomplete.bu-169.bu.amu.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=70382775 site=ehost-live [dostęp: 7.06.2016].
 • Sheldon P., Bryant K., Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age, „Computers in Human Behavior” 2016, t. 58, s. 89–97, doi: 10.1016/j.chb.2015.12.059 [dostęp: 16.06.2016].
 • Shulman J., Yep J., Tomé D., Leveraging the Power of a Twitter Network for Library Promotion, „The Journal of Academic Librarianship” 2015, t. 41 (2), s. 178–185, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133314002675 [dostęp: 10.06.2016].
 • Sidorczuk A., Gogiel-Kuźmicka A., Web 1.0, Web 2.0, czy może już Web 3.0? – narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne stosowane na stronach WWW bibliotek technicznych szkół wyższych w Polsce, „Biuletyn EBIB” 2012, t. 2 (129), s. 1–15.
 • Stach-Siegieńczuk A., Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 przez wybrane biblioteki uczelniane najlepszych uczelni odnotowanych w QS World University Rankings 2013, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, t. 7.2 (13), s. 161–188.
 • Szews P., Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek?, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, t. 2 (20), s. 271–289.
 • Statystyki serwisu YouTube, https://www.youtube.com/yt/press/pl/statistics.html [dostęp: 7.06.2016].
 • Techavanich K., Libraries of Instagram [wpis na blogu], http://publiclibrariesonline.org/2015/06/libraries-of-instagram/ [dostęp: 16.06.2016]
 • Twitter z 4 mln polskich użytkowników. Coraz więcej starszych, dobrze wykształconych i z miast, 27.01.2016, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/twitter-z-4-mlnpolskich-uzytkownikow-coraz-wiecej-starszych-dobrze-wyksztalconych-i-zmiast [dostęp: 21.04.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_b_2016_20_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.