PL EN


2019 | 71 | 2 |
Article title

Carla Schmitta krytyka liberalizmu w latach 1916-1938. Próba syntezy i interpretacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest analizą krytyki, której niemiecki filozof prawa i teoretyk polityki poddał w swoich pisanych przed 1939 r. pracach liberalizm – jako filozofię polityczną, system zarządzania państwem, jak również system prawny, tj. pozytywizm z liberalizmu wynikający. Autor skupia się na prześledzeniu owej krytyki od pierwszych dzieł Schmitta, czyli analiz filologicznych, poprzez schmittiańską krytykę konstytucji Republiki Weimarskiej z 1919 r., dochodząc do sporu prowadzonego przez myśliciela z Plettenbergu z Hansem Kelsenem; stara się pokazać pewne stałe elementy poczynionej przez Schmitta krytyki (akcentowanie wpływu rozwoju technologicznego na proces polityczny, teorię obszaru centralnego) jak również te, które zmieniały się w czasie (stosunek Schmitta do Hobbesa jako ojca liberalizmu, jego namysł nad neutralizacją sfery publicznej). Tekst uzupełnia analiza pozytywnego – w pewnym przynajmniej sposobie – remedium na liberalizm, jakie Schmitt wynalazł, czyli teoria stanu wyjątkowego, analizowanego po pierwsze na gruncie art. 48 konstytucji Republiki Weimarskiej, po drugie zaś: jako zsekularyzowanego pojęcia teologicznego „stanu bez nazwy”.
Year
Volume
71
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-12-09
Contributors
References
 • G. Balakrishnan, „The Enemy. An Intellectual Portrait of Carl Schmitt”, London 2000.
 • M. Croce, A. Salvatore, „The Legal Theory of Carl Schmitt”, New York 2010.
 • J. Cropsey, „Foreword”, [w:] H. Meier, „Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue”, przeł. J. Harvey Lomax, Chicago 1995.
 • W. Dziedziak, „Słuszność jako wartość prawa”, „Studia Iuridica Lublinensia” 15 (2011).
 • H. Falk, „The >>Theological Nihilism<< of Friedrich Gogarten. On a Context in Karl Löwith’s Critique of Carl Schmitt”, „European Review” 2 (22) 2014.
 • H. Grunwald, „Courtroom to Revolutionary Stage: Performance and Ideology in Weimar Political Trials”, Oxford 2012.
 • J. Hallowell, „The Decline of Liberalism as Ideology”, London 1946.
 • M. Horkheimer, T. W. Adorno, „Dialektyka oświecenia”, przeł. M. Łukasiewicz, posłowiem op. M. J. Siemek, Warszawa 2012.
 • Kalyvas, „Democracy and the Politics of the Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt and Hannah Arendt”, Cambridge 2008.
 • H. Kelsen, „God and the State”, „Logos” 11 (1922/23), s. 63.
 • H. Kelsen, „The Essence and Value of Democracy”, przeł. N. Urbinati, B. Graff, red. C. Accetti, New York 2013.
 • K. Koźmiński, K. Kaleta, „Charakter władzy suwerennej w koncepcjach ładu konstytucyjnego Hansa Kelsena i Carla Schmitta”, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2/2013.
 • G. Lukacs, „O niektórych osobliwościach historycznego rozwoju Niemiec”, przeł. J. Kałążny, [w:] „Sonderweg. Spory o >>niemiecką drogę odrębną<<”, Poznań 2008.
 • .J. P. McCormick, „Irracjonalny wybór i krwawa walka. Wprowadzenie do teorii Carla Schmitta”, przeł. A. Warso, „Kronos” 2008.
 • H. Meier, „The Lesson of Carl Schmitt: Four Chapters on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy”, Chicago 2011.
 • R. Mehring, „Liberalism as a >>Metaphysical System<<. The Methodological Structure of Carl Schmitt’s Critique of Political Rationalism”, [w:] „Law as Politics. Carl Schmitt’s Critique of Liberalism”, red. D. Dyzenhaus, Durham-London 1998.
 • R. Mehring, „Carl Schmitt. A Biography”, przeł. D. Steuer, Cambridge 2014.
 • L. von Mises, „Omnipotent Government. The Rise of the Total State and Total War”, Indianopolis 2011.
 • Ch. Mouffe, „Polityczność”, przeł. J. Erbel, wstęp M. Gdula, Warszawa 2008.
 • F. Nietzsche, „Z genealogii moralności. Pisma polemiczne”, przeł. L. Staff, Warszawa 1904.
 • P. Nowak, „Metamorfozy potwora”, [w:] idem, „Podpis księcia. Rozważania o mocy i słabości”, Warszawa 2013.
 • H. Orłowski, „Spory o Sonderweg, o niemiecką >>drogę odrębną<<”, [w:] „Sonderweg. Spory o >>niemiecką drogę odrębną<<”, Poznań 2008.
 • K. Prokop, „Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Białystok 2005
 • J. Rawls, „Political Liberalism”, New York 2005.
 • F. Ryszka, „Carl Schmitt w nauce prawa i polityki XX wieku. Twórca i dzieło. Szkic do portretu i wybrane wątki teorii”, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” 1996, t. XIX.
 • F. Ryszka, „Intelektualiści a hitleryzm. Szkic o rewolucji konserwatywnej w Niemczech”, „Kwartalnik Historyczny” 1959, R. LXVI.
 • M. G. Salter, „Carl Schmitt. Law as Politics, Ideology and Strategic Myth”, London-New York 2012
 • H. Schambeck, „Nauka prawa Hansa Kelsena”, „Studia Iuridica Toruniensia”, tom VIII.
 • Schmitt, „Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa: sens i niepowodzenie politycznego symbolu”, przeł. M. Falkowski, Warszawa 2008.
 • Schmitt, „The Concept of the Political: Expanded Edition”, przeł. G. Schwab, Chicago-London 2007.
 • Schmitt, „Epoka neutralizacji i apolityzacji”, tłum. W. Kunicki, [w:] „Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933”, red. W. Kunicki, Poznań 1999.
 • C. Schmitt, „Teologia polityczna i inne pisma”, przeł. M. A. Cichocki, Warszawa 2012.
 • C. Schmitt, „Teoria partyzanta. Uwagi na marginesie >>Pojęcia polityczności<<”, przeł. B. Cymbrowski, Warszawa 2016.
 • C. Schmitt, „Nauka o konstytucji”, przeł. M. Kurkowska, R. Marszałek, red. M. A. Cichocki, T. Krawczyk, Warszawa 2013.
 • C. Schmitt, „Dyktatura. Od źródeł nowożytnej idei suwerenności do proletariackiej walki klas”, przeł. K. Wudarska, Warszawa 2016.
 • C. Schmitt, „The Plight of European Jurisprudence”, „Télos” Spring 1990.
 • B. Schupmann, „Carl Schmitt's State and Constitutional Theory”, Oxford 2018.
 • R. Skarzyński, „Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej”, Warszawa 1998.
 • R. Skarzyński, „Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego, co polityczne”, Warszawa 1991.
 • Stern, „The Politics of Cultural Despair. A Study in the Rise of the German Ideology”, Berkeley 1961.
 • C. Strathausen, „Myth or Knowledge? Reading Carl Schmitt’s >>Hamlet or Hecuba<<”, „Télos” 2010 (153).
 • C. Thornhill, „Political Theory in Modern Germany: An Introduction”, Cambridge 2000.
 • M. Zmierczak, „Kształtowanie się koncepcji państwa prawnego (na przykładzie niemieckiej myśli polityczno-prawnej”, [w:] „Państwo prawa”, red. J. Kowalski, Warszawa 2008.
 • E. Voegelin, „Nowa nauka polityki”, przeł. P. Śpiewak, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_cph_2019_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.