PL EN


2005 | 13 | 175-185
Article title

Ornament sznurowy na ceramice ludności kultury amfor kulistych z Poznania-Nowego Miasta (stan. 314)

Content
Title variants
EN
A corded ornament on the Globular Amphorae Culture pottery from Poznań-Nowe Miasto (site 314)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article discusses a corded decoration on pottery from the Amphorae Globular Culture seasonal camp. Analysis of impressions on the pot outer surfaces revealed that this characteristic motif was produced by a simple textile template. Fragments of a five-stranded cord (S/3S/2Z) - certainly not a two-stranded one - were sewn on a net 'band' (item of a sprang type). This technique guaranteed a precise layout and space between particular impressions (ca. 2 mm each) on a soft amphorae (?) surface irrespective of an angle of ornament placements and decorative element joints.
EN
The article discusses a corded decoration on pottery from the Amphorae Globular Culture seasonal camp. Analysis of impressions on the pot outer surfaces revealed that this characteristic motif was produced by a simple textile template. Fragments of a five-stranded cord (S/3S/2Z) - certainly not a two-stranded one - were sewn on a net 'band' (item of a sprang type). This technique guaranteed a precise layout and space between particular impressions (ca. 2 mm each) on a soft amphorae (?) surface irrespective of an angle of ornament placements and decorative element joints.
Keywords
Year
Volume
13
Pages
175-185
Physical description
Dates
published
2018-11-01
Contributors
 • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland
 • Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Poland
References
 • Czebreszuk J., Makarowicz P., Szmyt M. 1998 Sieć powiązań genetycznych społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego na Kujawach [Sum. The network of genetic ties of the Kujawy branch of the Trzciniec Cultural Circle], (w:) „Trzciniec" - system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 121-134.
 • Czerniak L. 1994 Wczesny i środkowy okres neolitu na Kujawach 5400-3650p.n.e. [Sum.: Early and Middle Period of the Neolithic in Kuiavia], Poznań. Hald M.
 • Czerniak L. 1950 Olddanske tekstiler. Komparative Tekstil- ogDragthistoriske Studierpaa Grundlag a f Mosefund og Gravfund fra Jernalderen [Sum. Ancient Danish textiles], Kobenhavn. FI ayes J.W.
 • Czerniak L. 1977 Some Etruscan Textile Remains in the Royal Ontario Museum, (w:) Studies in Textile History (ed. V. Gervers), Ontario, s. 144-148.
 • Hołubowicz W. 1950 Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Toruń.
 • Hołubowicz W. 1965 Garncarstwo wczesnośredniowieczne Słowian, „Studia Archeologiczne” t. I.
 • Kamińska J., Nahlik A. 1958 Włókiennictwo gdańskie w X -XIII wieku [Sod. Gdanskaja tekstilnaja promyszlennost’ X-XIII viekov], Łódź.
 • Kłoczko L.S. 1998 Żenskij kostium v Pravobiereznoj Ukrainie po materiatam ukraszenija tszinieckoj i komarovskoj kultur [Sum.: Women’s clothes in the Right-Bank Ukraine as reconstructed on the basis of the Komarowo and Trzciniec Cultures], (w:) „Trzciniec” - system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 329-336.
 • Kośko A. 1981 Udziałpołudniowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych [Zus.: Beitrag der siid-osteuropàischer Kulturvorlagen zur Entwicklung der Tieflandgesellschaften der Trichterbecherkultur. Die Mątwy-Gruppe], Poznań.
 • Kurzawa J. 2001 Zagadnienie najwcześniejszych fa z kultury ceramiki sznurowej na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.
 • Problem tła genetycznego społeczności kultury pucharów lejkowatych, Poznań.
 • Łaszczewska T. 1965 Pradzieje włókiennictwa. Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, red. J. Kamińska i I. Tumau, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 21-53.
 • Maik J. 1988 Wyroby włókiennicze na Pomorzu z okresu rzymskiego ze średniowiecza [Sum.: The textiles of Pomerania in the Roman Period and in the Middle Ages], Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Makarowicz P. 1998 Kujawski nurt trzcinieckiego kręgu kulturowego - podstawy taksonomiczne [Sum.: Taxonomic foundations of the Cuiavian variety of the Trzciniec Cultural Circle], (w:) „Trzciniec ” - system kulturowy czy interkulturowy proces? (red. A. Kośko, J. Czebreszuk), Poznań, s. 33-60.
 • Makkay J. 1998 Textile impressions and related finds of the Early Neolithic Kòròs culture in Hungary. With an Appendix: The ritual spinning, Budapest.
 • Malinowski T. 1985 Wielkopolska w otchłani wieków, Poznań.
 • Michałowski A., Rogalski B., Żółkiewski M. 2001 Sprawozdanie z archeologicznych nadzorów wyprzedzających, wykonanych w roku 2001 na trasie
 • autostrady A2 (obwodnica Poznania), Poznań (maszynopis).
 • Moszyński K. 1967 Kultura ludowa Słowian. Kultura materialna, t. I, Warszawa.
 • Munsell 1973 Munsell Soil Color Charts, Baltimore.
 • Müller D.W. 1999 Petroglyphen aus mittełneolithischen Grabem von Sachs en-Anhalt. Herkunft, Datierung und Bedeutung, „Studien zur Megalithik. Forschungsstand und ethnoarcháologische Perspektiven” (Hrsg. K.W. Beinhauer, G. Cooney, Ch.E. Guksch, S. Kus), Mannheim-WeiBbach, s. 199-214.
 • Seiler-Baldinger A. 1994 Textiles a classification of techniques, Bathurst.
 • Sikorski A. 2001 Analiza pozostałości tekstyliów z później epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Konina-Grójca [Sum.: Analysis of textile traces from the Late Bronze and Early Iron Periods from Konin-Grójec], „Sprawozdania Archeologiczne” t. 53, s. 377-389.
 • Sikorski A. 2003 Analiza odcisków tkanin na IX-XI-wiecznej ceramice naczyniowej z Góry, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie, stan. I [Sum.: An analysis of fabrics impressions on pottery from the 9th to 11th century from Góra, site 1, Pobiedziska commune. Wielkopolska voivodeship], „Folia Praehistorica Posnaniensia” t. X/XI, s. 243-254.
 • Szmyt M. 1994 Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach [Sum. Communities of the Globular Amphora Culture in Kuiavia], Poznań.
 • Turnau I. 1979 Historia dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku [Sum. : The history of knitting in Europe till the begonning of the 19th century], Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Turnau I. 1987 Historia europejskiego włókiennictwa odzieżowego odXII do XVIII w. [Sum. The history of European textile for dress between thirteenth and eighteenth centuries], Wroclaw-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź.
 • Wiślański T. 1964 Kultura amfor kulistych w Polsce północno-zachodniej [Sum. Globular Amphorae Culture inNorth-Western Poland], Wroclaw-Warszawa-Kraków.
 • Wiślański T. 1979a Dalszy rozwój ludów neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. II: Neolit (red. W. Flensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 261-299.
 • Wiślański T. 1979b Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych, (w:) Prahistoria ziem polskich, t. II: Neolit (red. W. Hensel, T. Wiślański), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 164-260.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_fpp_2005_13_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.