Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 28 | 153-180

Article title

Pamiętać, upamiętniać, wspominać - nasz obowiązek wobec pokoleń minionych i przyszłych

Authors

Content

Title variants

EN
To remember, to commemorate, to recall - it is incumbent on us, for past and future generations

Languages of publication

Abstracts

EN
Jubilees and anniversaries usually are the reason to look back, at times and events, but also at people, predecessors of what we are now a part of. It should not surprise then that while in 2019 the Adam Mickiewicz University celebrated its centenary, several new ideas emerged to commemorate previous generations of University people. The Archaeology Faculty of AMU, being of the same age, also incorporated a few ones, including jubilee editions, conferences, and displays. One of the ideas that appeared at that time was to commemorate, in form of exhibitions, some particular alumni, who devoted their lives to archaeology and the University. There have been five such displays presented since then, the first, dedicated to Professor Wojciech Kóčka (1911–1965), opened on November 13th 2021. The article, referring to the display, presents Kóčka’s life and career, illustrating how interesting figure he was. The subjects discussed herein include Sorbian issues, second world war conspiracy, history of archaeology and anthropology, experiencing of air photography in archaeology in pre-war Poland, and the beginning of excavations at Biskupin, to mention the most important. The article, however, is meant to be just the beginning of a discussion, and the hope is expressed at its end that the future brings a monograph devoted to Kóčka.

Year

Volume

28

Pages

153-180

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

 • Biblioteka Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

References

 • Bukowski, Z. (2005). Działalność Wojciecha Kóčki w Biskupinie. W: A. Grossman, W. Piotrowski (red.). Badacze Biskupina (Biskupińskie Prace Archeologiczne, 4) (s. 71-84). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
 • Czekanowski, J. (1947). Katastrofa wojenna antropologii polskiej i widoki jej odbudowy. Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, 25, s. 111-131.
 • Czekanowski, J. (1948). Polska - Słowiańszczyzna. Perspektywy antropologiczne. Warszawa: Wydawnictwo S. Arcta (Biblioteka Wiedzy o Polsce, 3).
 • Czekanowski, J. (1957). Wstęp do historii Słowian. Perspektywy antropologiczne, etnograficzne, archeologiczne i językowe. Poznań: Instytut Zachodni (Prace Instytutu Zachodniego, 21).
 • Dąbrowska, B. (1996). Zapalał światła w mroku, budził życie polskie… Ks. Antoni Ludwiczak (1878-1942). Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.
 • Fischer, A. (1932). Etnografja słowiańska. Zeszyt drugi: Łużyczanie. Lwów - Warszawa: Książnica Atlas.
 • Gałęzowski, M. (2011). Gębarski Bohdan Aleksander. W: M. Gałęzowski, W. Grabowski, S. Kalbarczyk,
 • J. Kirszak (red.), Z dziejów walk o niepodległość, t. 1 (s. 361-366). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 • Gąssowski, J. (2005). Archeologowie przedwojennego Biskupina. W: A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Badacze Biskupina (Biskupińskie Prace Archeologiczne, 4) (s. 29-38). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
 • Gediga, B. (2005). Józef Kostrzewski w Biskupinie. W: A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Badacze Biskupina (Biskupińskie Prace Archeologiczne, 4) (s. 39-52). Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
 • Grossman, A., Piotrowski, W. (red.) (2005). Badacze Biskupina. Biskupin: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (Biskupińskie Prace Archeologiczne, 4).
 • Gruszczyk, M. (2019). Idea w służbie propagandy. Komitet Słowiański w Polsce 1945-1953 na tle ruchu nowosłowiańskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Helsztyński, S. (1946). Rjana Łužica, sprawna, přecelna. Odra, 1(12), 3-4.
 • Hensel, W. (1964). Prehistoria w dwudziestoleciu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Z Otchłani Wieków 30(2), 69-78.
 • Hensel, W. (1967). Prof. dr Wojciech Kócka. Światowit, 28, 181-182.
 • Hołubowicz, W. (1948). Studia nad metodami badań warstw kulturowych w prehistorii polskiej. Toruń: Towarzystwo Naukowe (Prace Prehistoryczne, 2).
 • Hübner, P. (2013). Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
 • Jakóbczyk, W. (1983). Ludwiczak Antoni (1878-1942). W: A. Gąsiorowski, J. Topolski (red.), Wielkopolski słownik biograficzny (s. 429). Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jamka, R. (1948). Badania wykopaliskowe na Ostrówku w Opolu. Z Otchłani Wieków 17(6), 186-187.
 • Jankowska, D. (2009). Profesor dr hab. Wojciech Kóčka - wspomnienie po latach. Folia Praehistorica Posnaniensia, 15, 11-21.
 • Kaczmarek, J. E. (1996). Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958). Poznań: Wydawnictwo „Reprint”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (Biblioteka Fontes Archaeologici Posnanienses, 28).
 • Kaczmarek, J. E., Prinke, A. (2023). Żywot długi, pracowity i spełniony. Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) - prehistoryk, patriota, Europejczyk. Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses, 28).
 • Kłos, Z. (2019). Wojciech Kóčka - biografia udokumentowana. Rec. Piotr Pałys, Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945-1950): wybór dokumentów. Opole, Instytut Śląski, 2019, s. 143. Zeszyty Łużyckie, 54 (2020), 223-226.
 • Kobusiewicz, M. (2019). Moje wspomnienia z archeologią w tle. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • Kobyliński, Z. (2005). Archeologia lotnicza w Polsce. Osiem dekad wzlotów i upadków. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Państwowe Muzeum Archeologiczne.
 • Kostrzewski, B. [n.i.] (1959). Nominacja na Uniwersytecie Poznańskim. Z Otchłani Wieków 25(6), 338.
 • Kostrzewski, J. (1936). Osada bagienna w Biskupinie w pow. żnińskim. W: J. Kostrzewski, E. Lubicz--Niezabitowski, B. Jaroń, Osada bagienna w Biskupinie w pow. żnińskim. Tymczasowe sprawozdanie z prac wykopaliskowych Instytutu Prehistorycznego U.P. w latach 1934 i 1935 (s. 1-27). Poznań: Nakładem Instytutu Prehistorycznego Uniwersytetu Poznańskiego.
 • Kostrzewski, J. (1970). Z mego życia. Pamiętnik. Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 • Kostrzewski, J. (red.) (1939). Gniezno w zaraniu dziejów (od VIII do XIII wieku) w świetle wykopalisk. Poznań: Polskie Towarzystwo Prehistoryczne.
 • Kozłowski, S. K. (2015). Kwiat królestwa. Archeologów polskich pokolenie trzecie. Warszawa, Łódź: Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki.
 • Kóčka, W. (1937). Przyczynek do antropologii Serbołużyczan. Slavia Occidentalis, 16, 150-179.
 • Kóčka, W. (1939). Gród plemienny i piastowski w Gnieźnie w świetle wykopalisk. W: J. Kostrzewski (red.), Gniezno w zaraniu dziejów (od VIII do XIII wieku) w świetle wykopalisk (s. 15-40). Poznań: Polskie Towarzystwo Prehistoryczne (Biblioteka Prehistoryczna, 4).
 • Kóčka, W. (1948). Prof. dr Karol Stojanowski jako archeolog. Archeologia, 2, 475.
 • Kóčka, W. (1953). Wczesnodziejowa antropologia Słowian Zachodnich (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Kóčka, W. (1958). Zagadnienia etnogenezy ludów Europy (Materiały i Prace Antropologiczne, 22). Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kóćka, W., Ostrowska, E. (1954). Uwagi do zagadnień metodyki wykopalisk. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne (Zapiski Archeologiczne, 5).
 • Krajniak, W. (2021). Włodzimierz Hołubowicz (1908-1962). Archeolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Rocznik Toruński, 48, 249-256.
 • Kunze, P. (2007). Historia i kultura Serbów w Górnych Łużycach. Szkic z historii kultury. W: J. Bahlcke (red.), Dzieje Górnych Łużyc. Władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku (s. 301-352). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Kurnatowska, Z. (2009). Wojciecha Kóčki wkład w badania nad wczesnym średniowieczem w Polsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, 15(2009), 23-30.
 • Leśniak, L. 2023. Poznańska archeologia akademicka - nie tylko Józef Kostrzewski. Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Archeologii UAM „Absolwent”, 5, 26-32.
 • Lewaszkiewicz, T. (2015). Zarys dziejów sorabistyki i zainteresowań Łużycami w Wielkopolsce. W: T. Jaworski, H. Kurowska, A. Lipińska-Bodnar (red.), Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan (s. 88-104). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski (Zielonogórskie Studia Łużyckie, 8).
 • Ludwiczak, A. (1927). Uniwersytety ludowe w Polsce. Poznań: Nakładem Tow. Czytelni Ludowych.
 • Łukomski, G. (2004). Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu 1918-1919. W: J. Laskowski, G. Łukomski (red.), W hołdzie naszym Antenatom. 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (s. 30-48). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Majzner, R. (2006). Polski wywiad wojskowy wobec polityki III Rzeszy 1933-1939. Militarne aspekty polityki III Rzeszy w świetle analiz Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Malinowski, A. (1983). Wkład prof. dr. Wojciecha Kóčki do polskich badań antropologicznych. W: J. Żak, J. Ostoja-Zagórski (red.), Studia z dziejów kultury Zachodniej Słowiańszczyzny. Materiały z sesji poświęconej pamięci profesora dr. Wojciecha Kóčki (s. 19-28). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Malinowski, T. (1998). Łużyczanin - prof. dr Wojciech Kočka jako polski antropolog i archeolog. W: T. Jaworski, W. Pyżewicz (red.), Serbołużyczanie - Łużyce. Badania historyczne i fascynacje (s. 285-289). Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Minta-Tworzowska, D. (2011). Archeologia Uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś. Obrzycko, 2-3 lipca 2009 r. Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensia 16, 471-478.
 • Mydlarski, J. (1949). Śp. Karol Stojanowski. Profesor antropologii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Przegląd Antropologiczny, 16, 207-214.
 • Ostoja-Zagórski, J. (1992). Wojciech Kočka we wspomnieniach córki. Suplement do rozmowy z Walentym Szwajcerem. Żnińskie Zeszyty Historyczne, 3, 45-51.
 • Pałys, P. (2015). Grupa „Michał” (1937-1939). Podsumowanie dotychczasowego stanu badań. W: T. Jaworski, H. Kurowska, A. Lipińska-Bodnar (red.), Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan (s. 74-87). Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski (Zielonogórskie Studia Łużyckie, 8).
 • Pałys, P. (2019). Wojciech Kóčka w serbołużyckim ruchu narodowym (1945-1950). Wybór dokumentów. Opole: Instytut Śląski.
 • Piotrowska, D. (1994).Wykopaliska biskupińskie w świecie nauki i kultury. Żnińskie Zeszyty Historyczne, 11, 30-43.
 • Piotrowska, D. (1999). Wykopaliska biskupińskie w archeologii i kulturze polskiej XX wieku. W: L. Babiński (red.), Drewno archeologiczne. Badania i konserwacja. Sympozjum Biskupin - Wenecja, 22-24 czerwca 1999 (s. 11-28). Biskupin: Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa.
 • Piotrowski, W. (1991). 50 lat badań w Biskupinie. W: J. Jaskanis (red.), Prahistoryczny gród w Biskupinie. Problematyka osiedli obronnych na początku epoki żelaza (s. 81-105). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Biblioteka PMA).
 • Piotrowski, W. (2005). Wykopaliska biskupińskie z lotu ptaka - próba podsumowania. W: J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin… i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii (s. 27-49). Poznań: Ad Rem.
 • Rajewski, Z. (1938). Sprawozdanie z organizacji badań w latach 1936 i 1937. W: J. Kostrzewski (red.), Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie żnińskim. Sprawozdanie z badań w latach 1936 i 1937 z uwzględnieniem wyników z lat 1934-1935 (s. 1-14). Poznań: Instytut Prehistoryczny Uniwersytetu Poznańskiego.
 • Rajewski, Z. (1950). Sprawozdanie z organizacji prac w Biskupinie w pow. żnińskim w latach 1938-1939 i 1946-1948. W: J. Kostrzewski (red.), III sprawozdanie z prac wykopaliskowych w grodzie kultury łużyckiej w Biskupinie w powiecie żnińskim za lata 1938-1939 i 1946-1948 (s. 1-18). Poznań: Nakładem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego.
 • Rajewski, Z. (1959a). W 25. rocznicę rozpoczęcia badań wykopaliskowych w Biskupinie. Z Otchłani Wieków, 25, 130-132.
 • Rajewski, Z. (1959b). Korpus Dyplomatyczny w Biskupinie. Z Otchłani Wieków, 25, 274-275.
 • Rajewski, Z. (1964). Fotografowanie obiektów archeologicznych z balonu. Z Otchłani Wieków, 30(2), 84-86.
 • Rajewski, Z. (1967). Prof. dr Wojciech Kóčka. Archeologia Polski, 12(1), 208-212.
 • Rybka, R., Stepan, K. (2006). Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 r. Kraków: Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 29).
 • Tomicki, R. (2022). Iberica frankowsciana. Zabawa w chowanego: Jak i dlaczego Eugeniusz Frankowski znalazł się w Hiszpanii w 1914 roku? Etnografia Polska, 67(1-2), 159-187.
 • Sarnowska, W. (1949). Prehistoria dla wszystkich. Z Otchłani Wieków, 18(7-8), 131.
 • Scholze-Šołta, D. (2011). Wspomnienie o Profesorze Pawle Nowotnym (s. 1912-2010). Zeszyty Łużyckie, 45, s. 383-387.
 • Skrukwa, G. (1998). Ruch prołużycki w Poznaniu (1945-195). Poznań (maszynopis pracy magisterskiej).
 • Suwart, A. (2009). Premier Wolnych Łużyc. Folia Praehistorica Posnaniensia, 15, 31-35.
 • Szczerba, A. (2021). Kierownictwo Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953). Geneza, działalność, znaczenie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Šołta-Laskowski, P. (1988). Mój kurs w Dalkach. Zeszyty Łużyckie, 24, 60-63.
 • Teska, M. (2019). Obchody 100-lecia istnienia archeologii poznańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
 • Slavia Antiqua. Rocznik Poświęcony Starożytnościom Słowiańskim, 60, 412-416.
 • Trudzik, Z. (1971). Instytucje archeologiczne na Dolnym Śląsku. W: W. Sarnowska (red.), 25 lat archeologii na Dolnym Śląsku 1945-1970 (s. 2-26). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wiślański, T. (1989). Józef Kostrzewski jako rzecznik współpracy między naukami. Slavia Antiqua. Rocznik Poświęcony Starożytnościom Słowiańskim, 32, 35-67.
 • Wojnicz, J. (2017). Wojciech Kóčka (1911-1965). Ein Prähistoriker und Anthropologe aus Oehna bei Bautzen. Archæo. Archäologie in Sachsen, 14, 30-37.
 • Żak, J. (1968). Wojciech Kočka (1911-1965). Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, 18(9), z. 2, 183-187.
 • Żak, J. (1972). Od redakcji. W: J. Żak (red.), Problemy badań archeologicznych Polski północno-zachodniej (s. 3-4). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Żak, J. (1979). Zarys dziejów Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1926-1976). Slavia Antiqua. Rocznik Poświęcony Starożytnościom Słowiańskim, 26, 111-119.
 • Żak, J. (1983). Dorobek naukowy prof. dr. Wojciecha Kóčki w zakresie archeologii pradziejowej i średniowiecznej. W: J. Żak, J. Ostoja-Zagórski (red.), Studia z dziejów kultury Zachodniej Słowiańszczyzny. Materiały z sesji poświęconej pamięci profesora dr. Wojciecha Kóčki (s. 19-28). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • List Wojciecha Kóčki do Józefa Kostrzewskiego z dn. 11.VIII.1945 r. Stare Miasto. 1945 [rękopis]. W: Spuścizna Józefa Kostrzewskiego - korespondencja wpływająca. Sygn. P.III-51 (PAN JK-1). PAN: Archiwum.
 • List Wojciecha Kóčki do Józefa Kostrzewskiego z dn. 17 III 1948 r. Wrocław. 1948 [maszynopis, rękopis]. W: Spuścizna Józefa Kostrzewskiego - korespondencja wpływająca. Sygn. P.III-51 (PAN JK-2). Sygn. P.III-101.PAN: Archiwum.
 • Wojciech Kóčka. Życiorys. Wrocław. 1955 [maszynopis]. III. Materiały biograficzne, 52. Życiorysy, karta ewidencyjna, spisy prac. Sygn. P.III-101 (PAN III/52). PAN: Archiwum.
 • Zaświadczenie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tajnego Nauczania w czasie okupacyjnym w Leżajsku, stwierdzające, że Wojciech Delanow-Koczka brał czynny udział w tajnym nauczaniu jako nauczyciel nauki indywidualnej z dn. 1 czerwca 1945 r. Leżajsk. 1945 [druk sygnowany; fotokopia]. W: Materiały Wojciecha Kóčki (1911-1965) - III. Materiały biograficzne, 53. Dokumenty osobiste. PAN: Archiwum.
 • Brudnopis listu Adeli Kóčki do Bohdana Aleksandra Gębarskiego z dn. 13.12.1977 r. Poznań. 1977 [rękopis]. W: Materiały Wojciecha Kóčki (1911-1965) - V. Materiały o twórcy zespołu, rodzinne, osób obcych, 64. Adela Kóčka - żona. Korespondencja wychodząca. Sygn. P.III-101 (PAN V/64).
 • Jan Kaliski Państwo Zachodniosłowiańskie. Tekst pracy z poprawkami autorskimi. 1944 [druk powielany]. W: Materiały Wojciecha Kóčki (1911-1965) - V. Materiały o twórcy zespołu, rodzinne, osób obcych, 67. Jan Kaliski Państwo Zachodniosłowiańskie. Sygn. P.III-101 (PAN V/67). PAN: Archiwum.
 • Ratujmy! Jednodniówka Prołużycka. Poznań, 21 czerwca 1946 r. Druk Akademickiego Związku Przyjaciół Łużyc „Prołuż” w Poznaniu. Poznań. 1946 [druk ulotny]. W: Materiały Wojciecha Kóčki (1911-1965) - VI. Załączniki, B. Druki, fotokopie, 75. Łużyce, Serbołużyczanie - historia i kultura. Sygn. P.III-101 (PAN VI/75). Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) Sygn. 327/29
 • Wojciech Kóčka - Życiorys z dn. 20.01.1947 r. Wrocław. 1947 [rękopis]. W: Teka Akt Osobowych. Wojciech Kóčka. Sygn. 327/29 (UAM 327/29 - 1). UAM: Archiwum.
 • Podanie o pracę w charakterze adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim z dn. 3.04.1950 r. Wrocław. 1950 [maszynopis, rękopis]. W: Teka Akt Osobowych. Wojciech Kóčka. Sygn. 327/29 (UAM 327/29 - 2). UAM: Archiwum.
 • Ankieta personalna z dn. 14.04.1958 r. Poznań. 1958 [maszynopis, rękopis]. W: Teka Akt Osobowych. Wojciech Kóčka. Sygn. 327/29 (UAM 327/29 - 3). UAM: Archiwum.
 • Powołanie na kierownika Katedry Archeologii Polski na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM na okres 1.10.1965 do 30.09.1970 r. z dn. 25.08.1965 r. Poznań. 1965 [maszynopis]. W: Teka Akt Osobowych. Wojciech Kóčka. Sygn. 327/29 (UAM 327/29 - 4). UAM: Archiwum.
 • Zgoda Ministra Szkolnictwa Wyższego na wykonywanie dodatkowego zajęcia w PAN do 30.09.1968 r. w wymiarze pełnego etatu z dn. 10.11.1965 r. Warszawa. 1965 [maszynopis]. W: Teka Akt Osobowych. Wojciech Kóčka. Sygn. 327/29 (UAM 327/29 - 5). UAM: Archiwum.
 • Oświadczenie podpisane przez Irenę Chmurę i Izabelę Danys potwierdzające, że Wojciech Kóčka był nauczycielem tajnego nauczania w Leżajsku. 1965 [maszynopis, rękopis]. W: Teka Akt Osobowych. Wojciech Kóčka. Sygn. 327/29 (UAM 327/29 - 6). UAM: Archiwum.
 • Reifezengnis der (Domstiftlichen, Katholischen) Aufbauschule mit dem Ziele der Deutschen Oberschule zu Bautzen. Świadectwo maturalne - Albert Max Kutschke z dn. 23.02.1931. Budziszyn. 1931 [maszynopis, rękopis]. W: Wydział Humanistyczny UP 1931-1936. Kutschke=Koczka Albert Maksymilian Wojciech. Sygn. 103b/1233 (UAM 103b/1233 - 1). UAM: Archiwum.
 • Karta wpisowa na I rok studiów, III trymestr, Koczka (Kutschke) Albert, 1931/1932. Poznań. 21.04.1932 r. [maszynopis, rękopis]. W: Wydział Humanistyczny UP 1931-1936. Kutschke=Koczka Albert Maksymilian Wojciech. Sygn. 103b/1233 (UAM 103b/1233 - 2). UAM: Archiwum.
 • Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Polskiej w Niemczech. Komitet Poznański. Rekomendacja dla Wojciecha Koczki i Pawła Nowotnego z dn. 3.10.1933 r. Poznań. 1933. W: Wydział Humanistyczny UP 1931-1936. Kutschke=Koczka Albert Maksymilian Wojciech. Sygn. 103b/1233 (UAM 103b/1233 - 3). UAM: Archiwum.
 • Karta wpisowa, Koczka Albert, 1934/1935. Poznań. b.r. [maszynopis, rękopis]. W: Wydział Humanistyczny UP 1931-1936. Kutschke=Koczka Albert Maksymilian Wojciech. Sygn. 103b/1233 (UAM 103b/1233 - 4). UAM: Archiwum.
 • Karta wpisowa, Koczka Albert, 1935/1936 z dnia 25.10.1935. Poznań. 1935 [maszynopis, rękopis]. W: Wydział Humanistyczny UP 1931-1936. Kutschke=Koczka Albert Maksymilian Wojciech. Sygn. 103b/1233 (UAM 103b/1233 - 5). UAM: Archiwum.
 • Matysiak J., Przylepa E., Materiały Wojciecha Kočki (1911-1965), P. III-101 [Inwentarz spuścizny] http://www.archpan.poznan.pl [dostęp 3 października 2021 r.].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
27313988

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_fpp_2023_28_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.