Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 28 | 333-350

Article title

Nieformalna ekspozycja materialnego dziedzictwa kulturowego - archeologicznego na terenach leśnych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Non-formal exhibition of tangible cultural heritage - archaeological heritage in forest areas in Poland

Languages of publication

Abstracts

EN
The article initially and cross-sectionally discusses the phenomenon of non-formal exhibitions and visiting of tangible cultural heritage in forest areas in Poland. The publication also shows certain processes that authenticate cultural resources, which are outside the register of monuments, as well as processes that inscribe certain cultural assets in public space, especially tourist space. The text has an introductory character to the problematic and at the same time recognizes the phenomenon.

Year

Volume

28

Pages

333-350

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

 • Instytut Informatyki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Andrzejewski, A. (2017). Rezerwaty przyrodniczo-archeologiczne w Odrach i Leśnie - doświadczenia wieloletniej współpracy archeologów z leśnikami. W: J. Wysocki (red.), Dziedzictwo kulturowe w lasach. Konserwacja zapobiegawcza środowiska, t. 4 (s. 129-140). Warszawa - Zielona Góra: Fundacja Archeologiczna.
 • Archeologiczne Zdjęcie Polski, Instrukcja sporządzania dokumentacji badan powierzchniowych oraz wypełniania Karty Ewidencji Zabytku Archeologicznego, Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 (2016). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Banaszek, Ł. (2015). Przeszłe krajobrazy w chmurze punktów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Bieńczyk, G. (2003). Krajoznawstwo i jego związki z turystyką. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Budziszewski, J., Grabowski, M. (2015). Zasoby archeologiczne na terenach polskich lasów. W: D. J. Gwiazdowicz, Rykowski, K. (red.), Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym (s. 207-218). Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.
 • Chowaniec, R. (2010). Dziedzictwo archeologiczne w Polsce: formy edukacji i popularyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii.
 • Czopek, S., Górski, J. (red.) (2016). Między nauką a popularyzacją: muzea i parki archeologiczne. Kraków: Universitas.
 • Desvallées, A., Mairesse, F. (red.) / Folga-Januszewska D. (red. wyd. pol.). (2020). Słownik encyklopedyczny muzeologii (K. Bartkiewicz, D. Folga-Januszewska, tłum.). Warszawa: Muzeum Pałac Króla Jana II w Wilanowie.
 • Folga-Januszewska, D. (2020). Dzieje pojęcia muzeum i problemy współczesne - wprowadzenie do dyskusji nad nową definicją muzeum ICOM. Muzealnictwo, 61, 39-57.
 • Gadecki, B. (2014). Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Gaweł, Ł. (2016). Dziedzictwo kulturowe - ustalenia podstawowe. W: A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański,
 • Ł. Gaweł (red. A. Jagielska-Burduk), Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury (s. 15-26). Gdańsk - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Gebuza, A. (2019). Ewolucja pojęcia dóbr kultury w konwencjach UNESCO. W: J. Helios, W. Jedlecka,
 • A. Kwieciński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne (s. 77-86). Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kajda, K., Pawleta, M., Marciniak, A. (2018). Archeologia, dziedzictwo archeologiczne i ich społeczne znaczenie w oczach współczesnych Polaków. Folia Praehistorica Posnaniensia, 22, 71-84.
 • Kruczek, Z., Kurek, A., Nowacki, M. (2003). Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Kraków: Proksenia.
 • Kruczek, Z., Kurek, A., Nowacki, M. (2010). Krajoznawstwo. Teoria i metodyka. Kraków: Proksenia.
 • Maetzke, G. (1986). Źródła archeologiczne jako odwzorowanie procesu społeczno-kulturowego. W: W. Hensel, G. Donato, S. Tabaczyński (red.), Teoria i praktyka badań archeologicznych, t. 1: Przesłanki metodologiczne (s. 246-302). Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum.
 • Mairesse, F. (2020). Muzeum. W: A. Desvallées, F. Mairesse (red.) / D. Folga-Januszewska (red. wyd. pol.). Słownik encyklopedyczny muzeologii (K. Bartkiewicz, D. Folga-Januszewska, tłum.) (s. 351- 412). Warszawa: Muzeum Pałac Króla Jana II w Wilanowie.
 • Marszałek, E. (2015). Opowieści karpackiego lasu. Krosno: Carpathia.
 • Matuszkiewicz, J., Tabor, J. (red.). (2022). Inwentaryzacja wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Białowieskiej. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.
 • Minta-Tworzowska, D. (2012). Źródło/Ślad/Artefakt/Rzecz/Przedmiot. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.). Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (s. 137-161). Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.
 • Oniszczuk, A., Misiuk, Z., Makowska, A., Wrzosek, J., Sekuła, M. (2019). Standardy prowadzenia badań archeologicznych, cz. 1: Badania nieinwazyjne lądowe. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 • Parczewski, M., Pelisiak, A., Szczepanek, K. (2016). Bieszczady zachodnie w pradziejach i w średniowieczu w świetle danych archeologicznych oraz palinologicznych. W: J. Wolski (red.), Bojkowszczyzna zachodnia - wczoraj, dziś i jutro, t. 1 (s. 315-359). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk.
 • Pawleta, M. (2016). Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie kreowanej przeszłości w przeszłości społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pawleta, M. (2020). Archeologia odpowiedzialna społecznie. Działania z zakresu public i community archaeology w Polsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 149-167.
 • Pawleta, M. (2021). The attitudes of the contemporary Poles towards the archaeological past. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 309-329.
 • Prószyńska-Bordas, H. (2018). Krajoznawstwo - tradycja i współczesność. Warszawa: Difin.
 • Sroczyńska, J. (2018). Prezentacja interpretacyjna zabytków architektury w ochronie dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Tabaczyński, S. (1964). O aktualnych problemach warsztatu badawczego prahistoryka. Archeologia Polski, 9(1-2), 223-265.
 • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568.
 • Zalasińska, K. (2020). Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck.
 • Zapłata, R., (red.). (2023). Raport końcowy, cz. 2: Opracowanie dziedzictwa kulturowego - przekrojowe ukazanie przeszłości antropogenicznej terenów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i I poł. XX w., wraz z geobazą danych o zasobach leśnych. Warszawa: Fundacja Hereditas/Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (mps w archiwum DGLP).
 • Zapłata, R., Bałazy, R., Lewicki, J., Zawiła-Niedźwiecki, T. (2015). Dziedzictwo kulturowe w lasach. Zabytki architektury, przemysłu, historyczne fortyfikacje i zasoby archeologiczne. Trudne wyzwania i interdyscyplinarne strategie ochrony. W: D. J. Gwiazdowicz, K. Rykowski (red.), Materiały trzeciego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym. Dziedzictwo. Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym (s. 340-353). Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa.
 • Zapłata, R., Juszczyk, K., Stereńczak, K. (2021) Zrównoważony rozwój - obszary leśne i dziedzictwo kulturowe. W: M. Pawleta, A. Marcinak (red.), Dziedzictwo archeologiczne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju (s. 157-189). Kraków: Universitas / Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
 • Zapłata, R., Kocańda, P., Grześkowiak, M. (2023). Część archeologiczna - nieruchome dziedzictwo materialne terenów leśnych RDLP w Krośnie oraz Parków Narodowych: Bieszczadzkiego, Magurskiego i Roztoczańskiego w świetle wstępnego rozpoznania w latach 2016-2022. W: R. Zapłata (red.), Raport końcowy, cz. 2: Opracowanie dziedzictwa kulturowego - przekrojowe ukazanie przeszłości antropogenicznej terenów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem XIX i I poł. XX w., wraz z geobazą danych o zasobach leśnych (s. 31-271). Warszawa: Fundacja Hereditas / Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (mps w archiwum DGLP).
 • Zapłata, R., Stereńczak, K. (2018). Archaeological heritage in forested areas - challenges, problems and solutions. Raport, 13, 117-128.
 • Zapłata, R., Stereńczak, K., Kraszewski, B. (2018). Wielkoobszarowe badania dziedzictwa archeologicznego na terenach leśnych. Kurier Konserwatorski, 15, 47-51.
 • Zapłata, R., Szady B., Stereńczak K. (red.) (2014). Laserowi Odkrywcy. Nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego. Stare Babice: Fundacja Centrum Geohistorii.
 • Zeidler, K. (2023). Konsekwencje normatywnoprawne przyjęcia nowej definicji muzeum ICOM. Muzealnictwo 64, 108-111.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
27313510

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_fpp_2023_28_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.