PL EN


Journal
2019 | 11 |
Article title

Formy miejscownika liczby pojedynczej wyrazu dom w mowie Wielkopolan dawniej i współcześnie

Authors
Content
Title variants
EN
Forms of the singular locative of the word dom in the speech of inhabitant of Greater Poland in the past and today
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zróżnicowania form fleksyjnych miejscownika wyrazu dom. Materiałem wyjściowym uczyniono Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski (materiał dziś już dawny), z którym zestawione zostały wyniki badań współczesnych. Zabieg ten pozwolił wykazać stopień żywotności form gwarowych we współczesnym języku mieszkańców wsi, szczególnie zaś regresywny charakter opisywanych przykładów.
EN
The article is devoted to the issue of the diversity of the inflectional forms of the locative expression of the word dom (the house). The starting material was the Atlas of the regional language and folk culture of Greater Poland (today considered obsolete) against which the results of contemporary research were compared. This procedure allowed to show the vitality of dialectal forms in the modern language of villagers, especially the regressive nature of the described examples.
Journal
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2019-12-15
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej
References
 • AJKLW–VIII, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, tom VIII: DOM – ZAGRODA, red. Z. Sobierajski, cz. 1: Mapy 656–701, Poznań 1994.
 • Górnowicz H., Dialekt malborski, Gdańsk 1967.
 • Karaś H., Formy oboczne miejscownika liczby pojedynczej (w) domu – (w) domie w gwarach polskich na Litwie, „Gwary Dziś”, nr 10, 2018, s. 79–97.
 • KomAJKLW–VIII, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, tom VIII: DOM – ZAGRODA, red. Z. Sobierajski, cz. 2: Wykazy i komentarze do map 656–701, Poznań 1994.
 • Małecki M., Nitsch K., Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934.
 • MSGP, Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2010.
 • SGP, Słownik gwar polskich PAN, t. VI, z. 1 (16), pod kier. J. Okoniowej, Kraków 2001.
 • Skoczylas-Stawska H., Zróżnicowanie form fleksyjnych wyrazu dom na pograniczu wielkopolsko-śląsko-małopolskim w województwie kaliskim, [w:] Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań 1999, s. 166–176.
 • SStp, Słownik staropolski, t. II, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1956.
 • Tokarski J., Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_gd_2019_11_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.