PL EN


2013 | 1 | 101-119
Article title

Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku

Authors
Content
Title variants
EN
New emerging forms of family life in Slovakia
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
The present study deals with the family, parenting and the current form of creating families. The work provides insight into the phenomenon of current single, mingle and patchwork families
EN
The present study deals with the family, parenting and the current form of creating families. The work provides insight into the phenomenon of current single, mingle and patchwork families.
Year
Issue
1
Pages
101-119
Physical description
Dates
published
2013-01-01
Contributors
 • Univerzita Komenského v Bratislave
References
 • ARLT, G. Anthropologie und Politik. München: Wilhelm Fink-Verlag, 1996. ISBN 3770530950.
 • BECK-GERNSHEIM, E. Was kommt nach der Familie? München: Beck, 2000. s. 45 a nasl. ISBN 340459854.
 • BRUNCLÍKOVÁ, Z. Autoevalvácia vyučovacieho procesu v primárnom vzdelávaní (dizertačná práca). Bratislava: UK, 2011. 138 s.
 • GOGOVÁ, A., KROČKOVÁ, Š., PINTES, G. Žiak, sloboda, výchova. Nitra: Vydavatelstvo Michala Vaška, 2004. 308 s. ISBN 8080506752.
 • KOLDEOVÁ, L. Elektronické vzdelávanie – výzva alebo ohrozenie? In Aktuálne otázky pedagogiky (CD-zborník). Bratislav: PdF UK, 2011. s. 280. ISBN 978-80-223-3121-0.
 • KOSTRUB, D. Dieťa – (ako) autonómny a kompetentný subjekt. In pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. Žiar nad Hronom: Aprint, 2007. s. 15–18. ISBN 978-90- -80-969549-4-0.
 • KUDLÁČOVÁ, B. Fenomén výchovy. Bratislava: Veda, 2006. ISBN 8022409049.
 • LORENZ, K. 8 smrteľných hriechov. Praha: Panorama, 1990.
 • MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují? Praha: Portál, 1995. 108 s. ISBN 8071780065.
 • PALOUŠ, R. Čas výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. s. 53. ISBN 80-04-25415-2.
 • PREVENDÁROVÁ, J. Rodina s postihnutým dieťaťom. Nové Zámky: Psychoprof spol. s r. o., Artus, 1998. ISBN 80-976148-9-9.
 • ROVŇÁKOVÁ, L. Rodinná výchova a partnerské vzťahy. Banská Bystrica: MC, 2001. 63 s. ISBN 80-8041-368-1.
 • ROZINAJOVÁ, H. Matrimoniagogika. Pedagogika rodinného života. Martin: Osveta, 1992. 246 s. ISBN 8008017686.
 • ROZINAJOVÁ, H. Pedagogika pre rodičov. Martin: Osveta, 1988.
 • ROZINAJOVÁ, H. Základy rodinnej výchovy. Bratislava: SPN, 1992. 188 s. ISBN 8008013109.
 • SISÁKOVÁ, O. Antropologická téma v sociologickej reflexii. Prešov: Prešovská univerzita, FF, 2011. s. 9–35. ISBN 97880555003738.
 • SMETANOVÁ, D. Možnosti sexuálnej výchovy (výchovy k manželstvu a rodičovstvu) za pomoci metodickej príručky [online]. Bratislava: AKO Slovensko, 2008. Dostupné na http://alternativa.sk/uploads/tx_clanok/Smetanova_PB.pdf [cit. 08.10.2011].
 • ŠKOVIERA, A. Malá polepšovňa (pre rodičov). Bratislava: Petrus, 2005. ISBN 8088939968.
 • ŠOLTÉSOVÁ, V. Médiá v kontexte súčasnej spoločnosti a katechézy (náboženskej výchovy). In Bratrská rodina. Praha: Českobratrské rodiny 63, 2004. – Roč. 36, č. 5 (2004). s. 26-27.
 • TAMÁŠOVÁ, V. Teória a prax rodinnej edukácie. Ivanka pri Dunaji: Axima, 2007. 210 s. ISBN 978-80-969178-3-9.
 • TIRPÁK, P. Rodinná výchova. Prešov: Prešovská univerzita, GKTF, 2010. 146 s. ISBN 978-80-555-0142-0.
 • TOMÁNEK, P. Teoretické východiská rodinnej výchovy. Brno: Tribun. 165 s. ISBN 978-80- -263-0233-9.
 • TOMÁNEK, P. Dieťa a média: novodobé otrokárstvo? Bratislava: PdF UK, Ústav pedagogický štúdií, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky. In Deti v ťažkých životných situáciách. s. 174–181. ISBN 978-80-223-3187-6.
 • TOMÁNEK, P. Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove. In Lifelong learning, roč. 1, č. 2, s. 30–43. ISSN1804-526X.
 • TOMÁNEK, P. – TOMÁNKOVÁ, M. Manželstvo a legalizované partnerstvá v súčasnej Európe. In Fórum sociální práce 2011, č. 2. s. 39–59. ISSN1804-3070.
 • Zákon č. 154/1994 Z.z. NR SR o matrikách, druhá časť – paragrafy § 27–30.
 • ŽILÍNEK, M. Éthos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava: Iris, 1997. ISBN 8088778603.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2013_1_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.