Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12 | 119-133

Article title

Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową

Content

Title variants

EN
Personality factors of the emancipation of people with visual disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The purpose of the study was to find out the relationship between personality factors and tendency to emancipation. The author focuses on the most important problems of personality of persons with visual disabilities. She wonders why do certain factors of personality encourage the process while others slow it down. The process of emancipation is complex and long-lasting but very significant not only from the perspective of people with visual disabilities, but also for all the people in a community that respect diversity.
EN
The purpose of the study was to find out the relationship between personality factors and tendency to emancipation. The author focuses on the most important problems of personality of persons with visual disabilities. She wonders why do certain factors of personality encourage the process while others slow it down. The process of emancipation is complex and long-lasting but very significant not only from the perspective of people with visual disabilities, but also for all the people in a community that respect diversity.

Year

Issue

12

Pages

119-133

Physical description

Dates

published
2016-03-15

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Bokus B., O warunkach narracji stwarzanych dziecku przez dorosłego (w świetle rozważań na temat podmiotowości małego dziecka w sytuacji wychowawczej), [w:] Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży, red. A. Gurycka, M. Kofta, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna, rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Gdańsk 2006.
 • Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Difin, Warszawa 2006.
 • Grabski B., Gierowski J. K., Zaburzenia osobowości – różne spojrzenia i próby ich integracji, „Psychiatria Polska” 2012, tom XLVI, nr 5, s. 829–844.
 • Klinkosz W., Sukces akademicki studentów niewidomych i słabo widzących a ich osobowość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003.
 • Kończyk T., Wpływ niedowidzenia na kształtowanie się osobowości inwalidów wzroku III grupy, „Biuletyn Zespołu Wizytatorów Metodyków Zakładów Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów” 1980, nr 23, s. 9–17.
 • Korzeniowski K., Podmiotowość człowieka. Metateoretyczne ramy teorii, [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, red. K. Korzeniowski, R. Zieliński i W. Daniecki, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.
 • Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabowidzących), „Zeszyty tyflologiczne” nr 20, Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych PZN, Warszawa 2002.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009.
 • Pervin L. A., Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk 2005.
 • Reykowski J., Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN, Warszawa 1966.
 • Sękowska Z., Przystosowanie społeczne młodzieży niewidomej, WSiP, Warszawa 1991.
 • Witkowski T., Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. 13 rodzajów niepełnosprawności, MDBO, Warszawa 1993.
 • Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2016_12_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.