PL EN


2018 | 22 | 339-354
Article title

Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Content
Title variants
EN
From the decision on special education eligibility to an individual educational and therapeutic plan
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Mariusz Wielebski, Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego [From the decision on special education eligibility to an individual educational and therapeutic plan]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 339-354. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.19 In my article I would like to show the complicated way from the decision about special education to individual educational and therapeutic plan. I am going to show how government statements are sometimes hard and complicated for parents, teachers and other specialists, who are looking after the children with special educational needs. I try to show everyday life in my job – teacher, specialist of pedagogical therapy. I hope my article will help and change our reality.
Year
Issue
22
Pages
339-354
Physical description
Dates
published
2018-09-15
Contributors
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach
References
 • Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Impuls, Kraków 2015; Szumski G. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo APS i PWN, Warszawa 2013.
 • Chrzanowska I., Strategia kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 • Cybulska R., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.
 • Dudzińska A., Niedźwiedzka A., Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego informator dla rodziców, [online] http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Najcze%CC%A8stsze-Pytania-Dotycza%CC%A8ce-Kszta%C5%82cenia-Specjalnego.pdf [dostęp: 20.05.2017].
 • Jachimczak B., Special Pedagogue in a mainstream school – a possibilities and limitation, „Studia Edukacyjne” 2008, Nr 7.
 • Jachimczak B., Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, „Studia Edukacyjne” 2013, Nr 21.
 • Plichta P., Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej – kontekst europejski, [w:] Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, D. Podgórska-Jachnik (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012.
 • Podgórska-Jachnik D., Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Edukacja niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowalska, Polski Związek Głuchych w Łodzi, Łódź 2011.
 • Skibska I., Warchał M., Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna, [w:] Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. K. Denek i in., Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
 • Rafał-Łuniewska J., Zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego, ORE Warszawa 2015: https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/77-inne?download=3450:zmiany-warunkow-organizowania-ksztalcenia-specjalnego-w-edukacji-ogolnodostepnej [dostęp: 10.06.2017].
 • Wykaz aktów prawnych
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2015 poz. 1113.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017, poz. 1743).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ikps_2018_22_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.