PL EN


2014 | 31 |
Article title

Terminologia prawa rzeczowego w aspekcie tłumaczeniowym chińsko-polskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyse basic Chinese legal terminology related to property law and to translate the examined terms into Polish. The research material shall be the second book of Polish Civil Code (Ownership and Other Property Rights) published in 1964 and Chinese Property Rights Law published in 2007, as well as theoretical literature concerning property law. The author focuses mainly on the terms regarding property rights in general and also objects and subjects of particular property rights. Since in legal language specific phrases play a significant role, that is the reason for analyzing not only single words, but also full syntagmas – the terms in this paper are presented mainly inside phrases. Although Chinese and Polish property law institutions slightly differ, the terminology seems quite parallel. However, translator has to be careful to find an optimal equivalent, forasmuch literal translation commonly does not cover Polish statutory equivalent.
PL
Celem artykułu jest analiza podstawowej chińskiej terminologii prawnej i prawniczej związanej z prawem rzeczowym przetłumaczenie badanych terminów na język polski. Materiał badawczy stanowiła księga druga polskiego Kodeksu cywilnego z 1964 r. („Własność i inne prawa rzeczowe”) oraz chińska Ustawa o prawach rzeczowych z 2007 r., a także literatura prawnicza z zakresu prawa rzeczowego. Autorka skupia się głównie na terminach dotyczących praw rzeczowych w ogólności oraz przedmiotach i podmiotach poszczególnych praw rzeczowych. Z uwagi na fakt, że w języku prawnym i prawniczym dużą rolę odgrywają określone zwroty, dlatego też analizie poddane zostały nie tylko pojedyncze słowa, ale i całe syntagmy – terminy przedstawione zostały głównie wewnątrz fraz. Choć instytucje chińskiego i polskiego prawa rzeczowego w pewnym stopniu się różnią, terminologia zdaje się być dość zbieżna. Jednakże tłumacz powinien zachować ostrożność w poszukiwaniu odpowiedniego ekwiwalentu, ponieważ dosłowne tłumaczenia nie zawsze pokrywają się z polskimi ekwiwalentami ustawowymi.
Year
Issue
31
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_il_2014_31_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.