PL EN


2018 | 4 |
Article title

THE ASPECT OF CONFLICT BETWEEN PATERNALISM AND CONSTITUTIONALISM IN KOREAN CONTEMPORARY SOCIETY

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
As of the 21st century, Koreans are struggling to achieve an advanced society. Material abundance may be a prerequisite for advanced society, but what is more important and essential is transparent and just society implementation in which an equal opportunity is given to all members of society and fair competition is ensured by fair rules. Unfortunately, in the Korean society, almost in all the layers of it, corruption and injustice/ immorality are still rampant.I believe that such a phenomenon comes from the weak sense of the rule of law in Korean society compared with the other developed countries. Therefore, this paper considers the structure of consciousness of Koreans, which makes such things possible and makes it harder to eradicate, centered on Confucianism which emphasizes humanism or paternalism rather than the rule of law, and the mindset/ consciousness of Korean shamanism which does not actively try to fight against evil.
KO
21세기 현재 한국인들은 선진사회로 도약하기 위해 몸부림치고 있다. 물질적 풍요로움이 선진사회의 전제조건이 될 수도 있겠으나, 그에 우선하여 보다 중요하고 필수적인 것이 사회의 구성원 모두에게 균등한 기회가 부여되고 공정한 룰에 의한 선의의 경쟁이 보장되는 투명하고 정의로운 사회구현이다. 그러나 아쉽게도 한국사회에서는 정치, 경제, 교육 등 모든 분야에서 부정과 부패가 근절되지 않은 채 여전히 불의가 기승을 부리고 있다.필자는 그러한 현상이, 기존의 선진국가들과 비교할 때, 한국사회에서의 미흡한 법치 그리고 한국인들의 미약한 준법정신에서 비롯된다고 판단한다. 따라서 이 논문에서는 그러한 것들을 가능케하고 또한 쉽게 근절하기 어렵게 만드는 한국인의 의식구조를 법치주의보다는 인본주의 혹은 온정주의를 강조하는 유교, 그리고 악과의 투쟁을 적극적으로 시도하지 않는 무속의 의식구조를 중심으로 하여 고찰한다.
PL
Koreańczycy wieku XXI dążą do stania się społeczeństwem zaawansowanym. Materialna obfitość może być warunkiem wstępnym dla rozwiniętego społeczeństwa, ale ważniejsze i bardziej istotne jest przejrzyste i sprawiedliwe wdrażanie społeczeństwa, w którym wszystkim członkom społeczeństwa zapewnia się równe szanse, a sprawiedliwa konkurencja zapewnia uczciwe zasady. Niestety, w społeczeństwie koreańskim, prawie we wszystkich jego warstwach, korupcja i niesprawiedliwość / niemoralność są wciąż nieokiełznane.Uważam, że takie zjawisko wynika z słabego poczucia rządów prawa w społeczeństwie koreańskim w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi. Dlatego w tym artykule rozważa się strukturę świadomości Koreańczyków, która umożliwia to i sprawia, że trudniej jest wykorzenić takie podejście, skupiając się na konfucjanizmie, który kładzie nacisk na humanizm lub paternalizm, a nie na rządach prawa, oraz na mentalności/świadomości koreańskiego szamanizmu, który pasywnie podchodzi walki ze złem.
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kr_2018_04_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.