PL EN


2018 | 13 | 1 |
Article title

Dobre praktyki edukacji wielokulturowej na przykładzie Społecznego Gimnazjum nr 20 „Raszyńska” w Warszawie

Authors
Content
Title variants
EN
Good practices in multicultural education based on the example of the “Raszyńska” Community Junior Secondary School No. 20 in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
This article is an attempt to present the good practices of intercultural education. By the introducing into the main problems, the author presents the education rules of foreigners in the Polish education system, indicating the most important aspects of Polish law regulations. Then defines the one of the most important concepts of intercultural education and multicultural education, discussing its main goals and tasks. The crucial question raised in the text is the role of the school in the intercultural education and shaping of intercultural competence in education among pupils by the teacher. At this point, the author attempts to answer the question whether and how Polish schools and teachers are prepared to accept foreign children? And what is the role of the teacher in intercultural education? In the second part of the text, they presented good practices of intercultural education as an example the Social Secondary School No. 20 “Raszyńska” in Warsaw.
Year
Volume
13
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Czerepaniak-Walczak M. (1994). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Szczecin.
 • Czerniejewska J. (2008). Edukacja wielokulturowa w perspektywie antropologii. Poznań.
 • Czerniejewska I. (2013). Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce. Toruń.
 • Grzybowski P. (2007). Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. Kraków.
 • Januszewska E. (2010). Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa. Toruń.
 • Lewowicki T. (2001). O ideach oraz praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej. „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2, s. 5–11.
 • Lewowicki T., Grodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.). (2000). Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice.
 • Malanowska K. (2012). Nauka w klasie wielokulturowej – refleksje nauczycielki gimnazjum. [W:] N. Klorek, K. Kubin (red.). Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Warszawa, s. 25–37.
 • Nazaruk S. (2014). Dzieci uchodźców w polskiej szkole – możliwości i trudności w integracji na przykładzie wybranych szkół w powiecie bialskim. [W:] J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, B. Boćwińska-Kiluk (red.). Od wielokulturowości miejsca do wielokulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki. Warszawa, s. 237–249.
 • Nikitorowicz J. (1995). Pogranicze – tożsamość – edukacja międzykulturowa. Białystok.
 • Nikitorowicz J. (1999). Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej. [W:] J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.). Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok, s. 25–32.
 • Nikitorowicz J. (2007), Kreowanie tożsamości dziecka. Edukacja międzykulturowa. Gdańsk.
 • Nikitorowicz J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa.
 • Ogrodzka-Mazur E. (1999). Szkoła na pograniczu a proces wychowania wielokulturowego. [W:] J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.). Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok, s. 113–119.
 • Sobecki M. (1999). Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania. [W:] J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.). Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok, s. 91–98.
 • Suchodolska J. (2009). Edukacja międzykulturowa – drogą kształtowania wrażliwości na Innego. [W:] T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, J. Urban (red.). Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Konteksty teoretyczne. Cieszyn-Warszawa-Toruń, s. 265–274.
 • Szczurek-Boruta A. (2013). Nauczyciele i kształtowanie kompetencji międzykulturowej uczniów. „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXI.
 • Akty prawne
 • Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 119 poz. 515).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. z 2010 r., nr 57 poz. 361).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r., nr 95 poz. 425).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003 r., nr 128 poz. 1175).
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003 r., nr 128 poz. 1176).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2006 r., nr 144 poz. 1043).
 • Źródła internetowe
 • http://udsc.gov.pl/uchodzcy-w-polskiej-szkole/, dostęp: 18.05.2016.
 • http://ffrs.org.pl/, dostęp: 20.05.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2018_13_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.