Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 1 | 214-235

Article title

Aktywność w czasie wolnym młodzieży studiującej

Authors

Content

Title variants

EN
Activity of young people studying in their free time

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article refers to students’ free time. It includes: theoretical explanations concerning the essence and meaning of the main above-mentioned category, review of the outcomes of a research conducted on free time activities of the studying youth, and – as an illustration to these considerations – a report from a personal research. As a part of it, the respondents referred to, among others, the significance of free time in life, its functions, ways of making use of it (actual ones and the ones longed for), and factors contributing to it.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

214-235

Physical description

Dates

published
2018-06-15

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adamski W. (1980). Młodzież w społeczeństwie. Konfrontacje polsko-amerykańskie. Warszawa.
 • Błachnio A., Przepiórka A. (2008). Inteligentni się nie nudzą… Czy studenci nudzą się w czasie wolnym?
 • [W:] W. Muszyński, M. Sokołowski (red.). Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego. Toruń.
 • Bojanowicz J. (2014). Czas wolny a nasilenie i formy zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej. Radom.
 • Borkowska I., Mroczkowska D. (2012). Momenty przełomowe i punkty zwrotne w dynamice doświadczania i spędzania czasu wolnego. [W:] T. Maślanka, K. Strzyczkowski (red.). Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego. Warszawa.
 • Charaśna-Blachucik J. (2011). Czas wolny dzieci i młodzieży a rozwój osobowości. [W:] L. Sadovnicova (red.). Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny. Opole.
 • Czajkowski K. (1979). Wychowanie do rekreacji. Warszawa.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2007). Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego. [W:] E. Marynowicz-Hetka (red.). Pedagogika społeczna, t. 2. Podręcznik akademicki. Warszawa.
 • Denek K. (2006). Edukacja. Dziś – jutro. Leszno–Poznań–Żary.
 • Domańska L. (2009). Tylko czas wolny. Różne wymiary czasu wolnego kobiet w wieku emerytalnym. [W:] W. Muszyński (red.). „Małe tęsknoty?”. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Fatyga B. (2009), Czas wolny. [W:] W. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga, J. Nowiński, M. Pęczak, E.A. Sekuła, T. Szlendak (red.). Raport o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej w Polsce. Warszawa, http://nck.pl/upload/attachments/302367/raport_o_kulturze_miejskiej..pdf, dostęp: 12.01.2018.
 • Górnikiewicz J.Z. (2014). Atrakcyjność form spędzania czasu wolnego – opcje młodzieży studiującej. [W:] W. Muszyński (red.). „Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Graczykowska B., Woś B., Puciato D. (2011). Wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież. [W:] L. Sadovnicova (red.). Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny. Opole.
 • Hanyga-Janczak P. (2011). Czas wolny studentów. Komponenty i zagospodarowanie. Kielce. James T., Woodsmall W. (2011). Terapia linii czasu. Trwała i szybka zmiana osobowości, tłum. K. Rojek. Gliwice.
 • Jaskot K. (1984). Wychowanie w szkole wyższej. Problemy teoretyczno-metodyczne. Warszawa.
 • Jegier A. (2016). Wprowadzenie. [W:] A. Jegier (red.). Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym. Warszawa.
 • Kamiński A. (1980). Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa.
 • Klimkowska K. (2008). Wolnoczasowa aktywność kulturalna młodzieży akademickiej. [W:] A. Popławska, L.M. Jakoniuk (red.). Kultura, młodzież, edukacja. Białystok.
 • Kostrubiec B. (2008). Czas wolny dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kontekst społeczno-kulturowy korzystania z mediów. [W:] W. Muszyński (red.). „Cudne manowce?”. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Krawczak E. (2009). Medialne formy spędzania czasu wolnego. [W:] W. Muszyński (red.). „Małe tęsknoty?”. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Krzyżanowska Ł. (2012). Życie bez pracy – o niespodziewanych kosztach przejścia na emeryturę. [W:] T. Maślanka, K. Strzyczkowski (red.). Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia codziennego. Warszawa.
 • Marek L. (2012). Od próżnowania do rozwoju osobowego. Toruń.
 • Migdał K. (2011). Psychologia czasu wolnego. Warszawa.
 • Mokras-Grabowska J. (2015). Czas wolny w dobie postmodernizmu, „Folia Turistica” nr 34, http:// www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_34_2015.pdf, dostęp: 11.01.2018.
 • Mroczkowska D. (2014). Czas wolny jako kategoria społecznie i kulturowo zmienna. Przeobrażenia w czasowej organizacji oraz doświadczaniu czasu wolnego. [W:] W. Muszyński (red.). „Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Narkiewicz-Niedbalec E. (2011). Budżet czasu studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego a.d. 2011. [W:] E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.). Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Toruń.
 • Nowak J. (2009). Pozaszkolne zajęcia plastyczne jako forma organizacji czasu wolnego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. [W:] W. Muszyński (red.). „Nowy wspaniały świat?”. Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia. Toruń.
 • O’Connor J., Seymour J. (1996). NLP. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego, przeł. B. Mizia, Poznań.
 • Orłowska M. (2007a). Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej. [W:] S. Kawula (red.). Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy. Toruń.
 • Orłowska M. (2007b). Przymus bezczynności. Studium pedagogiczno-społeczne czasu wolnego bezrobotnych. Warszawa.
 • Orłowska M., Błeszyński J.J. (2016). Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna. Warszawa.
 • Pęczak M. (2010). Co robimy „po godzinach”. [W:] W.J. Burszta, M. Duchowski, B. Fatyga, A. Hupa, P. Majewski, J. Nowiński, M. Pęczak, E.A. Sekuła, T. Szlendak (red.). Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych. Warszawa.
 • Przybysz-Zaremba M. (2008). Aktywne formy czasu wolnego studentów. [W:] W. Muszyński (red.). „Cudne manowce?”. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Seul-Michałowska S. (2008). Wolny (?) czas nastolatka w Sieci. [W:] W. Muszyński, M. Sokołowski (red.). Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń.
 • Słupska K. (2015). Uczestnictwo w kulturze współczesnej młodzieży. Młody człowiek jako odbiorca i twórca treści (widz i kreator). [W:] K. Segiet (red.). Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych. Poznań.
 • Słupska K. (2016). Aktywność społeczna i kulturalna młodzieży w środowisku – o potrzebie działań animacyjnych na rzecz młodego pokolenia. „Pedagogika Społeczna” nr 2 (60).
 • Sobol-Kwapińska M. (2007). Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia. Lublin.
 • Szafraniec K. (2011). Młodzi 2011. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Warszawa.
 • Szafrańska E., Napierała T. (2007). Kina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnego. „Turyzm” 17/ 1–2, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1344/2007_napierala_szafranska.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 12.01.2018.
 • Szlendak T. (2009). Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował. [W:] M. Bogunia-Borowska (red.). Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa.
 • Tomaszewska D. (2014). Przystankersi – nowe zjawisko kulturowe w obszarze czasu wolnego młodzieży. [W:] W. Muszyński (red.). „Czas ukoi nas?”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Torre R.R. (2007). Time’s social metaphors: An empirical research. „Time&Society” vol. 16, 2/3. Truszkowska-Wojtkowiak M. (2012). Fenomen czasu wolnego. Gdańsk.
 • Trzop B., Szaban D. (2011). Na wsi po szkole. Czas wolny młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich województwa lubuskiego. [W:] E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.). Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Toruń.
 • Urbanek J. (2002). Uczestnictwo młodzieży akademickiej w kulturze. Kraków.
 • Walczak M. (1994). Wychowanie do wolnego czasu. Zielona Góra.
 • Walentynowicz-Moryl K. (2011). Co po szkole? Udział młodzieży w zajęciach dodatkowych. [W:] E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.). Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Toruń.
 • Woszczyk P. (2009). Style życia ludzi starych, czyli co robić z czasem wolnym na emeryturze. [W:] W. Muszyński (red.). „Małe tęsknoty?”. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Zagórny Z. (2011). Dynamika czasu wolnego. [W:] L. Sadovnicova (red.). Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny. Opole.
 • Zaniewska K.A. (2012). Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” nr 3.
 • Zawadzka A., Ferenz K. (1998). Społeczne aspekty wypoczynku młodych kobiet. Wrocław.
 • Zasacka Z. (2014). Zagubieni w lekturze – czas wykorzystany czy stracony. [W:] W. Muszyński (red.). „Czas ukoi nas?.” Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Zimbardo P.G. (2001). New national priorities require balanced time perspective. Internet.
 • Zimbardo P.G. (2004). Psychologia i życie. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2018_13_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.