PL EN


2020 | 17 | 1 |
Article title

Aspiracje migracyjne młodzieży akademickiej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to identify student migration plans. The presented data are included in the optics of comparing the migration aspirations of medical students and pedagogy (N = 289). The research sample of the entire project in quantitative analysis numbered 604 people, and it was students of Poznan universities: Adam Mickiewicz University; Poznan University of Technology; Medical University; Economic University; University of Arts in Poznań. External migrations of „white staff” are an important topic, for example, in public debates due to the wide context of consequences that may occur in an abandoned country, which is why this group was chosen as a reference group in relation to the group constituted by pedagogy students.
Year
Volume
17
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020-12-15
Contributors
References
 • ABC Unii Europejskiej. Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 • Anioł W. (2003), Polityka socjalna Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Baj K. (2007), Stosunek Unii Europejskiej do nielegalnej migracji, Stosunki Międzynarodowe, nr 1–2.
 • Beine M., Docquier F., Rapaport H. (2008), Brain Drain and human capital formation in developing countries: winners and losers, The Economic Journal, nr 118 (528).
 • Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin.
 • Bera R. (2010), Wielka emigracja zarobkowa młodzieży, Lublin.
 • Cybal-Michalska A. (2001), Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i perspektywy edukacyjne, Poznań.
 • Dybowska A. (2018), Europejskie programy dla młodzieży, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5F7ECC3808A82DD5C1257A30003C30F2/$file/7_18.pdf.
 • Engbersen G. (2012), Migration transitions in an era of liquid migration, [w:] M. Okólski (red.), European Immigrations. Trends, Structures and Policy Implications, Amsterdam.
 • Engbersen G., Snel E., de Boom J. (2009), Liquid migration from Central and Eastern Europe, [w:] R. Black i in. (red.), Europe Moving West, Amsterdam.
 • Fihel A., Piętka E. (2007), Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy, Cefrm Working Papers, vol. 23/81.
 • Gogolewska J. (2006), Regulowanie rynku pracy, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Warszawa.
 • Górny A., Kaczmarczyk P. (2003), Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, CMR Working Papers, nr 49, http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/208/.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa.
 • Grotowska-Leder J. (2018), Podejście dynamiczne w badaniach ludzi młodych z perspektywy rynku pracy – aspekty poznawcze i aplikacyjne, Rocznik Lubuski, vol. 44, pt. 1.
 • Iglicka K. (2002), Migracje powrotne Polaków. Powrót sukcesu czy rozczarowania? Warszawa.
 • Janicki W. (2007), Przegląd teorii migracji ludności, Annales UMCS, vol. LXII, s. 285–304, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=przegl%C4%85d%20teorii%20migracji%20ludno%C5%9Bci%2C%202007.&source=web&cd=3&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.umcs.lublin.pl%2Fimages%2Fmedia%2Fpracownicy%2F2788%2FPrzeglad.teorii.migracji.
 • ludnosci.-.tekst.pdf&ei=fKHfT-rMBYTS-ga3mvHJCQ&usg=AFQjCNFm11GPRF22CPdNKNH3SMl9K_JEqg.
 • Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole.
 • Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P. (2018), Młodzi w dobie migracyjnej zmiany, http://mlodzi2018.pl/.
 • Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2008), Migracje niepełne, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Biuletyn, nr 2.
 • Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin.
 • Kłos B. (2006), Migracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej, Infos, 2.
 • Kozielska J. (2014), Poakcesyjne migracje zarobkowe, Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne, Poznań.
 • Kubitsky J. (2012), Psychologia migracji, Warszawa.
 • Maryański A. (1984), Migracje w świecie, Warszawa.
 • Niemczycki I. (2018), Europa dla Młodych, Młodzi 2018, http://mlodzi2018.pl/.
 • Okólski M. (2002), Migracje zagraniczne w perspektywie rozwoju demograficznego u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, [w:] Analiza zjawisk i procesów demograficznych w latach 1988–2001, Studia i Analizy GUS, Warszawa.
 • Okólski M. (red.) (2004), Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, [w:] Demografia zmiany społecznej, Warszawa.
 • Okólski, M. (2009), Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, [w:] Współczesne migracje. Dylematy Europy i Polski, Warszawa.
 • Slany K. (1995), Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939–1989), Kraków.
 • Stark O. (2005), The new economics of the brain drain, MPRA Paper 30939.
 • Szaban J. (2009), Migracja powrotna w województwie dolnośląskim. Skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających, http://www.cds.krakow.pl/zalaczniki/179/Raport%20KDS.pdf.
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, https://nck.pl/badania/raporty/mlodzi-2011.
 • Szyszka M. (2016), Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia, Roczniki Nauk Społecznych, vol. 8(44), nr 2.
 • Ustymowicz E., Bogusz R. (2014), Plany zawodowe i migracyjne studentów położnictwa, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, vol. 20, nr 1.
 • Wiśniewski Z. (2005), Europejska Strategia Zatrudnienia a aktywna polityka rynku pracy, [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków.
 • Zielińska M. (2018), Wstęp, Rocznik Lubuski, vol. 44, pt. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2020_17_13_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.