PL EN


Journal
2011 | 36 | 271-280
Article title

Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce

Content
Title variants
EN
Learners with specific learning difficulties in the process of learning and teaching foreign languages in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article addresses the problem of teaching foreign languages to child-ren and adolescents with particular learning difficulties, which require specialized help from the state and the school as an institution. The dis-cussion includes the analysis of the current legal situation as well as the analysis of the organization and functioning of schools and psychological-pedagogical counseling service.
Journal
Year
Issue
36
Pages
271-280
Physical description
Dates
published
2019-09-24
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
References
 • Bogdanowicz, M. 2004. „Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych”, w: Bogdanowicz, M., Smoleń, M. (red.). Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 78-97.
 • Bogdanowicz, M., Bućko, A., Czabaj, R. 2008. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją. Gdynia: Operon.
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2008. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2008. Sprawozdanie ze sprawdzianu 2008. (http://www.cke.edu.pl/).
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2010a. Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2010. Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2010. (http://www.cke.edu.pl/).
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna. 2010b. Osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w roku 2010. Sprawozdanie ze sprawdzianu 2010. (http://www.cke.edu.pl/).
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 2009. Publiczne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne wg danych z bazy systemu informacji oświatowej (SIO) zebranych na dzień 30.09.2008 roku. (http://www.cmp3.ore.edu .pl/files/Publiczne%20poradnictwo.pdf).
 • Gal, K. Usprawnianie dzieci z dysleksją w zreformowanej szkole. (http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/1/51.pdf). 51-55
 • Jurek, A. 2004. „Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową”, w: Bogdanowicz, M., Smoleń, M. (red.). Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia. 98-116.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2010. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Założenia projektowanych zmian. (http://www.konferencje.men.gov.pl/images/pdf/Konferencje/3.pdf).
 • Rozporządzenie A: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
 • Rozporządzenie B: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).
 • Rozporządzenie C: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 11, poz. 14).
 • Rozporządzenie D: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 167).
 • Rozporządzenie E: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 166).
 • Rozporządzenie F: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Wejner, T. 2008. „Liczy się uczeń a nie statystyki – badania ankietowe dotyczące szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”. (http://www.ptd-lodz.com/uczniowie-dyslektyczni-ankieta.php).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2011_36_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.