PL EN


Journal
2014 | 42/2 | 215-226
Article title

ROLA REFLEKSJI W PRZYGOTOWANIU UCZNIA DO KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ NA LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Content
Title variants
EN
The role of reflection in preparing learners for intercultural communication during lessons of Russian
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article attempts to identify measures for teaching and learning a foreign language with focus on the reflective and conscious approach. The objective is to develop appropriate attitudes on the part of learners towards Russia and Russians and thus to prepare them for intercultural communication during lessons of Russian as a second foreign language in school. During these lessons work on student attitudes requires the teacher to use multi-faceted techniques and forms of teaching. Among these, worth mentioning is the use of reflective visualization, comparison of cultures, and conscious emphasis of what is valuable and interesting in others. Techniques, which appeal to the emotions of students, and develop their empathy are used in the context of Russian as a second foreign language in school.
Journal
Year
Issue
Pages
215-226
Physical description
Dates
published
2019-09-04
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Aleksandrowicz-Pędich, L. 2005. Międzykulturowość na lekcjach języków obcych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Bachórz, A. 2009. „Podróżowanie jako obszar negocjacji pomiędzy swojskością a obcością. Przypadek polskich wyjazdów do Rosji” (w:) Wizje kultury własnej, obcej
 • i wspólnej w sytuacji kontaktu. (red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz). Białystok: Galeria im. Sleńdzińskich: 124-136.
 • Bogumił, Z. 2009. „Wyspy Sołowieckie w obiektywie fotograficznym antropologa” (w:) Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu. (red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz). Białystok: Galeria im. Sleńdzińskich. 162-174.
 • Candelier, M., Schröder-Sura, A. 2013. „Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych w klasie szkolnej”. Języki Obce w Szkole 2: 4-11.
 • Chłopek, Z. 2009. „Kształcenie nauczycieli języków trzecich lub kolejnych” (w:) Nauczyciel języków obcych dziś i jutro. (red. M. Pawlak, A. Mystkowska-Wiertelak, A. Pietrzykowska). Poznań-Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu: 167-177.
 • Covey, S. R. 2007. 7 nawyków skutecznego działania. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 • Czykwin, E. 1999. „Próba modyfikacji stereotypów i uprzedzeń narodowych w warunkach szkoły” (w:) Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. (red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki). Białystok: Trans Humana: 120-131.
 • ESOKJ: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 2003. Warszawa: Wydawnictwo CODN.
 • Figarski, W. 2003. Proces glottodydaktyczny w szkole. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Górniewicz, J. 2000. „Problem tolerancji w kulturze pogranicza” (w:) O nowy humanizm w edukacji. (red. J. Gajda). Kraków: Impuls.
 • Jakowlewa: Яковлева, Л. Н. 2001. „Межкультурная коммуникация как основа обучения второму иностранному языку”. Иностранные языки в школе 6: 4-7.
 • Kucharewicz, M. 2009. „Moja Rosja – Diwiejewo” (w:) Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu. (red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz). Białystok: Galeria im. Sleńdzińskich: 175-183.
 • Kusio, U. 2011. Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
 • Markowska, D. 1994. „Kategoria ‘swój-obcy’ – omówienie” (w:) Oblicza peryferyjności. (red. T. Popławski). Białystok: Wydawnictwo Filii UW: 325-334.
 • Mihułka, K. 2012. „Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego”. Języki Obce w Szkole 2: 106-117.
 • Mihułka, K. 2013. „Spotkania interkulturowe z perspektywy uczenia się i nauczania języka obcego” . Języki Obce w Szkole 2: 61-69.
 • Misiejuk, D. 1999. „Ja wobec Innego – program edukacyjny dla dzieci żyjących w przestrzeni wielokulturowej” (w:) Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym.(red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki). Białystok: Trans Humana: 104-111.
 • Nikitorowicz, J. 1995. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
 • Okoń, W. 2003. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • PP: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, 2010. http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_3.pdf DW 17.02.2013.
 • Rodczenkowa: Родченкова, Е.С. 2009. „Формирование гуманистических ценностей у подростков на уроках немецкого языка”. Иностранные языки в школе 6: 65-70.
 • Rogers, C. 1957. „The necessary and sufficient conditions for therapeutic personality change”. Journal of Consulting Psychology 2: 95-103.
 • Sobecki, M. 1999. „Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania” (w:) Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. (red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki). Białystok: Trans Humana: 91-98.
 • Szulc, A. 1997. Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.
 • Utri, R. 2008. „Filmy jako możliwość interkulturowego uczenia się – na podstawie amerykańskiego filmu Moje wielkie greckie wesele i austriackiego filmu I love Vienna”. Przegląd Glottodydaktyczny 25: 107-117.
 • Weigl, B., Łukaszewski, W. 1992. Uprzedzenia i stereotypy etniczne u dzieci. Przeciwdziałanie i modyfikacja. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Woronowicz, W. 2006. Refleksja, sumienie, edukacja. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
 • Zawadzka, E. 2004. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Kraków: Impuls.
 • Żylińska, M. 2003. „Podejście interkulturowe, czyli o konieczności zmian w nauczaniu języków obcych”. Języki Obce w Szkole 6: 49-62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2014_42_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.