PL EN


2018 | 1(51) | 117-139
Article title

Framing w badaniach szkolnictwa wyższego – przegląd międzynarodowych periodyków naukowych

Content
Title variants
EN
Framing in higher education research – a review of international academic journals
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wobec rosnącego zainteresowania tematyką szkolnictwa wyższego w publicznych debatach wzrasta także potrzeba badań nastawionych na analizy publicznego dyskursu. Jedną z interesujących perspektyw dla badań zajmujących się dyskursem jest koncepcja ramowania (framing), która jest związana z procesami przypisywania znaczeń, selekcjonowania i uwypuklania określonych kwestii w publicznych przekazach. Celem artykułu jest analiza anglojęzycznej literatury naukowej z zakresu szkolnictwa wyższego i rozpoznanie, w jaki sposób koncepcja ramowania jest wykorzystywana w zagranicznych badaniach prowadzonych w tym obszarze. Przeglądem objęto dziewięć międzynarodowych periodyków naukowych podejmujących zagadnienia związane z obszarem szkolnictwa wyższego. Wybrane doniesienia z badań wykorzystujące koncepcję framingu zostały przeanalizowane m.in. pod kątem takich kryteriów jak: przedmiot prowadzonych badań, rodzaj materiałów empirycznych, specyfika tematyczna, metoda badawcza czy perspektywa teoretyczna.
EN
In view of the growing interest in the subject of higher education in public debates, there is a growing need for research focused on the analyses of public discourse. An interesting perspective for the research into discourse seems to be the concept of framing, which is related to the processes of assigning meanings, selecting and highlighting particular issues in public coverage. The aim of the article is to analyze the Anglophone scientific literature on the subject of higher education in order to recognize how the concept of framing is used in foreign research that is conducted in this field. The review covered nine international scientific periodicals which address the issues related to the area of higher education. Selected reports on research using the concept of framing were analyzed in terms of such criteria as: the subject of research, the type of empirical materials, research themes, research methods and theoretical perspective.
Year
Issue
Pages
117-139
Physical description
Dates
published
2018-10-23
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Bartlett, F.C. (1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Cambridge: University Press.
 • Bateson, G. (1972). A Theory of Play and Fantasy. W: G. Bateson. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology (177–193). New York: Ballantine Books.
 • Bielecka-Prus, J., Horolets, A. (2013). Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych. Przegląd Socjologii Jakościowej. 9(1): 152–185.
 • Chomik, D. (2018). Overtones carried by the words “economics”, “economic” and “economically” in the media discourse on the reform of Polish universities in the years 2011-2014. W: B. Nierenberg, J. Gołuchowski, M. Łuczak, A. Pethe, M. Barańska i D. Marquardt (red.), Media Economics. Economic Issues in the Media: Theory and practice (132–145). Warszawa: PWN.
 • Czyżewski, M. (2010). Analiza ramowa, czyli „co tu się dzieje?”. W: E. Goffman. Analiza ramowa (VII–XLVII). Kraków: Nomos.
 • Czyżewski, M. (2011). Wokół analizy ramowej jako perspektywy badawczej. W: T. Gackowski (red.), Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych (31–47). Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Dawidziak-Kładoczna, M. (2014). Syntaktyczne ukształtowanie tytułów tekstów naukowych. Językoznawstwo. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 10: 87–103.
 • Danek, D. (1980). Dzieło literackie jako książka: O tytułach i spisach rzeczy w powieści. Warszawa: PWN.
 • Dziedziczak-Foltyn, A. (2017). Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej: Bilans dyskusji o uniwersytetach 1990-2015. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Ensink, T. i Sauer, Ch. (2003). Social-functional and cognitive approaches to discourse interpretation: The role of frame and perspective. W: T. Ensink i Ch. Sauer (red.), Framing and Perspectivising in Discourse (1–21). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishers.
 • Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fructured Paradigm. Journal of Communication. 43(4): 51–58.
 • Francuz, P. (2002). Rozumienie przekazu telewizyjnego: Psychologiczne badania telewizyjnych programów informacyjnych. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Franczak, K. (2014a). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny. 3(63): 135–156.
 • Franczak, K. (2014b). Medialne objaśnienia kryzysu gospodarczego w perspektywie „framing analysis”. W: M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka i J. Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicznych: Próba diagnozy (91–122). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Gamson, W.A. (2001) Foreword. W: S.D. Reese, O.H. Gandy Jr. i A.E. Grant (red.). Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World (IX–XI). Mahwah, New Jersey–London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
 • Hulst, M. van i Yanow, D. (2016). From Policy “Frames” to “Framing”: Theorizing a More Dynamic, Political Approach. American Review of Public Administration. 46(1): 92–112.
 • Jang, D.-H. i Kim, L. (2013). Framing “world class” differently: international and Korean participants’ perceptions of the world class university project. Higher Education. 65(6): 725–744.
 • Knudsen, S. (2014). Students are doing it for themselves – ‘the problem-oriented problem’ in academic writing in the humanities. Studies in Higher Education. 39(10): 1838–1859.
 • Kwiek, M. (2014). Przyszłość uniwersytetów w Europie: Motywy dyskusji i ich polskie konteksty. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1–2(43–44): 71–90.
 • Kwiek, M. (2015a). Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45): 7–10.
 • Kwiek, M. (2015b). Uniwersytet w dobie przemian: Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lakoff, G. (2004). Don’t Think of an Elephant: Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction VT: Chelsea Green.
 • Łódzki, B. (2017). Medialny obraz naukowca na przykładzie polskiej prasy opiniotwórczej. Horyzonty Wychowania. 16(39): 113–130.
 • Marginson, S. (2007). University Mission and Identity for a Post-public Era. Higher Education Research and Development. 26(1): 117–131.
 • Miller, G.N.S. i Morphew, C.C. (2017). Merchants of Optimism: Agenda-Setting Organizations and the Framing of Performance-Based Funding for Higher Education. Journal of Higher Education. 88(5): 754–784.
 • Nowak, E. (2016). Teoria agenda-setting a nowe media. Studia Medioznawcze. 3(66): 11–24.
 • Ocieczek, R. (red.) (1990). O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Olczyk, T. (2009). Politrozrywka i popperswazja: Reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku. Warszawa: WAiP.
 • Olczyk, T. (2015). Wybrane problemy teoretyczno-metodologiczne analizy ramowej w badaniu przekazów perswazyjnych. W: B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze. Warszawa: INSN UW.
 • Ostrowicka, H. (2015). Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży: Dyspozytyw i urządzanie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Ostrowicka, H. i Spychalska-Stasiak, J. (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 105–131.
 • Pick, D. (2006). The Re-Framing of Australian Higher Education. Higher Education Quarterly. 60(3): 229–241.
 • Pick, D. (2008). Towards a ‘Post-Public Era’? Shifting Frames in German and Australian Higher Education Policy. Higher Education Quarterly. 62(1–2): 3–19.
 • Pluwak, A. (2009). Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych. Global Media Journal – Polish Edition. 1(5): 49–80.
 • Rzyska, A. (2018). „Framing analysis” z perspektywy pedagogicznej – w stronę edukacji medialnej. Przegląd Badań Edukacyjnych. 26(1): 215–236.
 • Scheufele, B. (2003). Frames – Framing – Framing Effekte: Theoretische und methodische Grundlegung des Framing-Ansatzes sowie empirische Befunde zur Nachrichtenproduktion. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
 • Schön, D.A. i Rein, M. (1994). Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies. New York: Basic Books.
 • Sławiński, J. (red.) (1976). Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum.
 • Snowden, C. I Lewis, S. (2015). Mixed messages: Public communication about higher education and non-traditional students in Australia. Higher Education. 70(3): 585–599.
 • Stankiewicz, Ł. (2018). Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej 2007–2010. Kraków: Impuls.
 • Zierkiewicz, E. (2013). Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Impuls.
 • Zimniak-Hałajko, M. (2013). Wokół reformy: Szkolnictwo wyższe w polskim dyskursie prasowym. Praktyka Teoretyczna. 1(7): 107–142.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2018_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.