PL EN


2015 | 2(46) | 17-40
Article title

Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym

Content
Title variants
EN
The Dynamics of ‘Market-Making’ in Higher Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule przedstawiamy wyniki badania tego, co wiele osób uznało za dobrze już opracowaną niszę, a mianowicie procesów i rezultatów czegoś, co najczęściej określa się mianem ‘urynkowienia’ sektora szkolnictwa wyższego. Podejmujemy tę kwestię w oparciu o przygotowane przez nas studium przypadku Newton University, w kontekście którego odsłaniamy gwałtowne rozpowszechnienie się wymiany rynkowej między administracyjnymi sekcjami  uniwersytetu i jego szerszym otoczeniem. Nasze podejście do procesu „tworzenia-rynku” rozwinięte zostało w dwóch (dialektycznie powiązanych ze sobą) krokach. Po pierwsze, rozpoznajemy zakres wymian rynkowych, wyłonionych w kontekście szerszych ideologicznych i politycznych przemian obszaru ładu instytucjonalnego szkolnictwa wyższego, których celem było uczynienie go bardziej konkurencyjnym wytwórcą wiedzy w skali globalnej, jak również sektorem usługowym. Po drugie, badamy sposoby, w jakie tworzenie rynków wymaga dużego nakładu mikro-pracy, takiej choćby jak zastosowanie szerokiego zakresu określonych ram czy narzędzi socjo-technicznych (Çalışkan, Callon 2009, 2010; Berndt, Boeckler 2012). Ujęte łącznie, wspomniane procesy tworzenia-rynku dokonują ponownego dopasowania i przekształcenia struktury, stosunków społecznych i podmiotowości w obrębie uniwersytetu i poza nim, w ten sposób z kolei konstytuując uniwersytet i sektor szkolnictwa wyższego w nowej formie.
EN
This paper examines what to some is a well worked furrow; the processes and outcomes involved in what is typically referred to as ‘marketisation’ in the higher education sector. We do this through a case study of Newton University, where we reveal a rapid proliferation of market exchanges involving the administrative division of the university with the wider world. Our account of this process of ‘market making’ is developed in two (dialectically related) moves. First, we identify a range of market exchanges that have emerged in the context of wider ideological and political changes in the governance of higher education to make it a more globally–competitive producer of knowledge, and a services sector. Second, we explore the ways in which making markets involves a considerable amount of micro–work, such as the deployment of a range of framings, and socio–technical tools (Çalışkan and Callon 2009, 2010; Berndt and Boeckler 2012). Taken together, these market–making processes are recalibrating and remaking the structures, social relations and subjectivities, within and beyond the university and in turn reconstituting the university and the higher education sector.
Year
Issue
Pages
17-40
Physical description
Dates
published
2015-06-01
Contributors
 • Universty of Bristol
 • University of Bristol
References
 • Ball, S. J. (2007). Education PLC: Understanding Private Sector Participation in Public Sector Education. London – New York: Routledge.
 • Ball, S. J. (2012). Global Education Inc. New Policy Networks and the Neo-Liberal Imaginary. London: Routledge.
 • BBC. (2015). Budget 2015 Key Points: At-a-Glance Summary. http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-33440315.
 • Beckert, J. (2005). Trust and the Performative Construction of Markets. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. http://www.mpi-fgkoeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp05-8.pdf.
 • Beckert, J. (2007). The Social Order of Markets. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
 • Beckert, J. (2014). Capitalist Dynamics Fictional Expectations and the Openness of the Future. MPIfG Discussion Paper. No. 14/7.
 • Berndt, Ch., Boeckler, M. (2009). Geographies of Circulation and Exchange Constructions of Markets. Progress in Human Geography. 33(4): 535-551.
 • Berndt, Ch., Boeckler, M. (2012). Geographies of Marketization. W: T. J. Barnes, J. Peck, E. Sheppard (red.). The Wiley-Blackwell Companion to Economic Geography (199-212). Chichester, West Sussex: Blackwell Publishing Ltd.
 • Brown, R. (2011a). Higher Education and the Market. New York: Routledge.
 • Brown, R. (2011b). The March of the Market. W: M. Molesworth, R. Scullion, E. Nixon (red.). The Marketisation of Higher Education and the Student as Consumer (11-24). London – New York: Routledge.
 • Çalışkan, K., Callon, M. (2009). Economization, Part 1: Shifting Attention from the Economy towards Processes of Economization. Economy and Society. 38(3): 369-398.
 • Çalışkan, K., Callon, M. (2010). Economization, Part 2: A Research Programme for the Study of Markets. Economy and Society. 39(1): 1-32.
 • Dill, D. D. (1997). Higher Education Markets and Public Policy. Higher Education Policy. 10(3/4): 167-185.
 • Engelen, E., Fernandez, R., Hendrikse, R. (2014). How Finance Penetrates Its Other: A Cautionary Tale on the Financialization of a Dutch University. Antipode. 46(4): 1072-1091.
 • “Ethical Guidelines for Educational Research.” 2011. London: British Educational Research Association. https://www.bera.ac.uk/wp-content/uploads/2014/02/BERA-Ethical-Guidelines-2011.pdf.
 • Fain, P. (2014a.) Laureate Looks Forward. Inside Higher Ed. May 20. https://www.insidehighered.com/news/2014/05/20/ceo-global-profit-its-expansionaccreditation-and-profit-debate.
 • Fain, P. (2014b). Moody’s Downgrades Laureate's Credit Outlook. Inside Higher Ed. June 2. https://www.insidehighered.com/quicktakes/2014/06/02/moodys-downgradeslaureates-credit-outlook.
 • Fligstein, N., Dauter, L. (2007). The Sociology of Markets. Annual Review of Sociology. 33(1): 105-128.
 • Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology. 91(3): 481-510.
 • Jessop, B., Fairclough, N., Wodak, R. (red.) (2008). Education and the Knowledge-Based Economy in Europe. Rotterdam: Sense.
 • Jongbloed, B. (2003). Marketisation in Higher Education, Clark’s Triangle and the Essential Ingredients of Markets. Higher Education Quarterly. 57(2): 110-135.
 • Jongbloed, B., and de Boer., H. (2012). Higher Education Funding Reforms in Europe and the 2006 Modernisation Agenda. W: M. Kwiek, A. Kurkiewicz. The Modernisation of European Universities: Cross-National Academic Perspectives (127-148). Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang.
 • Le Grand, J., Bartlett, W. (red.) (1993). Quasi-Markets and Social Policy. London: Macmillan.
 • Levy, D. C. (2006). Market University? Comparative Education Review. 50(1): 113-124.
 • Leys, C. (2003). Market-Driven Politics: Neoliberal Democracy and the Public Interest. London: Verso.
 • Litwin, J. M. (2009). The Secondary Markets of Higher Education: A Canadian Context. Higher Education Management and Policy. 21(3): 1-18.
 • Lynch, K. (2006). Neo-Liberalism and Marketisation: The Implications for Higher Education. European Educational Research Journal. 5(1): 1-17.
 • Lynch, K., Moran, M. (2006). Markets, Schools and the Convertibility of Economic Capital: The Complex Dynamics of Class Choice. British Journal of Sociology of Education. 27(2): 221-235.
 • Marginson, S. (2015). O niemożliwości zaistnienia kapitalistycznych rynków w szkolnictwie wyższym. Tłum. K. Szadkowski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45): 11-37.
 • Marginson, S. (2014). Public Lecture on 16 April 2014 at the University of Bath. Capitalist Markets in Higher Education: Utopias or Possibilities. Organised by Society for Research into Higher Education.
 • Marginson, S., Considine, M. (2000). The Enterprise University: Power, Governance and Reinvention in Australia. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Massy, W. F. (2004.) Markets in Higher Education: Do They Promote Internal Efficiency. W: P. N. Teixeira, B. Jongbloed, D. Dill, and A. Amaral (red.). Markets in Higer Education: Rhetoric or Reality? (13-35). Dodrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Middlehurst, R., Teixeira, P. N. (2012). Governance Within the EHEA: Dynamic Trends, Common Challenges, and National Particularities. W: A. Curaj, P. Scott, L. Vlasceanu, L. Wilson (red.). European Higher Education at the Crossroads: Between the Bologna Process and National Reforms (527-551). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Newson, J., Buchbinder, H. (1988). The University Means Business: Universities. Corporations and Academic Work. Toronto: Garamond Press.
 • Office for National Statistics. (2015). Business Demography 2013: Enterprise Births, Deaths and Survivals. Businesses by Industry Sector. Office for National Statistics. http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/business-demography/2013/rftexcel-tables.xls.
 • Peck, J. (2010). Constructions of Neoliberal Reason. Oxford: Oxford University Press.
 • Polanyi, K. (2010). Wielka transformacja. Tłum. M. Zawadzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Robertson, S. L. (2013). „Hullabaloo in the Groves of Academe”: The Politics of „Instituting” a Market in English Higher Education. W: P. Zgaga, U. Teichler, J. Brennan (red.). Globalisation Challenge for European Higher Education: Convergence and Diversity, Centres and Peripheries (161-184). Bern: Peter Lang.
 • Shattock, M. (red.) (2008). Entrepreneurialism in Universities and the Knowledge Economy: Diversification and Organizational Change in European Higher Education. Maidenhead: Open University Press.
 • Slater, D., Tonkiss, F. (2001). Market Society: Markets and Modern Social Theory. Cambridge: Polity Press.
 • Slaughter, S., Leslie, L. L. (2001). Expanding and Elaborating the Concept of Academic Capitalism. Organization. 8(2): 154-161.
 • Smelser, N. J., Swedberg, R. (red.) (1994). The Handbook of Economic Sociology. Chichester, West Sussex: Princeton University Press.
 • Teixeira, P. N. (2011). Eppure Si Muove − Marketisation and Privatisation Trends in the EHEA. Journal of the European Higher Education Area. 4: 57-72.
 • Williams, G. (2004). The Higher Education Market in the UK. W: P. N. Teixeira, B. Jongbloed, D. Dill, and A. Amaral (red.). Markets in Higer Education: Rhetoric or Reality? (241-269). Dodrecht: Kluwer Academic Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nsw_2015_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.