Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(46) | 161-182

Article title

Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji

Content

Title variants

EN
Basic contradictions of the higher education subsumed under capital. Towards systematic approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym artykule badamy szczegółowo cztery główne sprzeczności współczesnego szkolnictwa wyższe podporządkowanego kapitałowi. Robimy to oparciu o zarówno wcześniejsze wyniki badań, jak i przy wykorzystaniu marksistowskich i autonomistycznych ram teoretycznych rozwiniętych przez autorów takich, jak Michael Hardt, Antonio Negri czy Gigi Roggero i stosowanych niedawno w krytycznych badaniach nad szkolnictwem wyższym. Sprzeczności zostały podzielone na dwie główne kategorie: sprzeczności pozorne (to, co publiczne i to, co prywatne; oligarchia akademicka i kapitał) oraz sprzeczności realne (poddana rozkładowi forma tego, co wspólne i dobro wspólne; dobro wspólne i kapitał). Zostały one omówione w odpowiednio w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości szkolnictwa wyższego. W ostatniej części artykułu zwięźle omawiamy istniejące warunki wstępne dla ustanowienia post-kapitalistycznego uniwersytetu regulowanego według logiki dobra wspólnego.
EN
This theoretical article explores four main contradictions of the contemporary higher education subsumed under capital. It does so basing on author's previous research results and with the use of general Marxian and Autonomist Marxist theoretical frameworks developed by authors like Michael Hardt, Antonio Negri and Gigi Roggero, and applied recently to critical higher education research. The contradictions are divided into two main categories: the apparent contradictions (the public vs. the private; academic oligarchy vs. capital) and the real contradictions (corrupted form of the common vs. the common; the common vs. capital). They are discussed respectively with reference to contemporary higher education reality. The final part of the article shortly discusses the already existing preconditions for establishing of a post-capitalist university regulated according to the logic of the common.

Year

Issue

Pages

161-182

Physical description

Dates

published
2015-06-01

Contributors

 • Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Ball, S., Youdell, D. (2008). Hidden Privatisation in Public Education. Brussels: Education International.
 • Barnett, R. (2015). In Search of a Public: Higher Education in a Global Age. W: O. Filippakou, G. Williams (red.). Higher Education as a Public Good. Critical Perspectives on Theory, Policy and Practice (15-28). New York: Peter Lang.
 • Berman, E. P. (2012). Creating the Market University. How Academic Science Became an Economic Engine. Princeton: Princeton University Press.
 • Braudel, F. (1998). Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm. XV-XVIII wiek. Tom 2. Gry wymiany. Tłum. E. D. Żółkiewska. Warszawa: PIW.
 • Breneman, D. W. (2006). The University of Phoenix. Icon of For-Profit Higher Education. W: D. W. Breneman, B. Pusser, S. E. Turner (red.). Earnings From Learning. The Rise of For-Profit Universities (71-92). New York: SUNY Press.
 • Cantwell, B. (2016). The New Prudent Man: Financial-Academic Capitalism and Inequality in Higher Education. W: S. Slaughter, B. J. Taylor (red.). Higher Education, Stratification, and Workforce Development. Competitive Advantage in Europe, the US, and Canada (173-192). Dodrecht: Springer.
 • Cantwell, B., Kauppinen, I. (red.). (2014). Academic Capitalism in the Age of Globalization. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Clark, B. R. (1983). The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective. Berkeley – Los Angeles: University of California Press.
 • Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
 • Cleaver, H. (1992). Theses on the Secular Crisis. Retrieved from https://la.utexas.edu/users/hcleaver/secularcrisis.html
 • De Angelis, M. (2007). The Beginning of History. Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press.
 • Edu-factory Collective (2009). Towards a Global Autonomous University. New York: Autonomedia.
 • Edu-factory Collective (2010). Double crisis. Edu-factory. 0: 4-9.
 • Eve, M. P. (2014). Open Access and the Humanities. Contexts, Controversies and the Future. New York: Cambridge University Press.
 • Ferlie, E., Musselin, Ch., Andresani, G. (2008). The Steering of Higher Education Systems. A Public Management Perspective. Higher Education. 56(3): 325-348.
 • Haiven, M. (2014). Crisis of Imagination, Crisis of Power. Capitalism, creativity and the commons. London: Zed Books.
 • Hall, R. (2014). On the Abolition of Academic Labour: The Relationship Between Intellectual Workers and Mass Intellectuality. tripleC: Communication, Capitalism & Critique. 12(2): 822-837.
 • Hall, R. (2015). The implications of Autonomist Marxism for research and practice in education and technology. Learning, Media and Technology. 40(1): 106-122.
 • Hardt, M., Negri, A. (2012). Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne. Tłum. Praktyka Teoretyczna. Kraków: Wydawnictwo ha!art.
 • Harvey, D. (2014). Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. London: Oxford University Press.
 • Hazelkorn, E. (2011). Rankings and the Reshaping of Higher Education. The Battle for World-Class Excellence. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hazelkorn, E. (2013). World-class universities or world-class systems? Rankings and higher education policy choices. W: P. T. M. Marope, P. J. Wells, E. Hazelkorn (red.). Rankings and Accountability in Higher Education. Uses and Misuses (72-94). Paris: UNESCO Publishing.
 • Hess, Ch., Ostrom, E. (red.). (2007). Understanding Knowledge as Commons: from Theory to Practice. Cambridge: The MIT Press.
 • Horkheimer, M. (1987). Teoria tradycyjna a teoria krytyczna. Tłum. J. Łoziński. W: J Łoziński (red.). Szkoła frankfurcka, t.2 (138-172). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Iljenkow, E. (1978). Logika dialektyczna. Tłum. W. Krzemień. Warszawa: PIW.
 • Jongbloed, B. (2003). Marketisation in Higher Education: Clark’s Triangle and the Essential Ingredients of Markets. Higher Education Quarterly. 57(2): 110-135.
 • Kwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Latour, B. (2011). Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Tłum. M. Gdula. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Leslie, L., Slaughter, S. (1998). Academic Capitalism. Politics, Policies and Entrepreneurial University. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Liu, N. C., Cheng, Y. (2005). The Academic Ranking of World Universities. Higher Education in Europe. 30(2): 127-136.
 • Łukasiewicz, J. (1987). O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Marginson, S. (2004). Competition and Markets in Higher Education: a „glonacal” analysis. Policy Futures in Education. 2(2): 175-244.
 • Marginson, S. (2006). Putting „Public” Back into the Public University. Thesis Eleven. 84: 44–59.
 • Marginson, S. (2007). Five Somersaults in Enschade: Rethinking Public/Private in Higher Education for the Global Era. W: J. Enders, B. Jongbloed (red.). Public-Private Dynamics in Higher Education. Expectations, Development and Outcomes (187-219). Bielefeld: Transcript Verlag.
 • Marginson, S., Ordorika, I. (2011). »El central volume de la fuerza«. Global Hegemony in Higher Education and Resaerch. W: D. Rhoten, C. Calhoun (red.), Knowledge Matters. The Public Mission of the Research University (67-129). New York: Columbia University Press.
 • Marks K. (1984). Kapitał: Krytyka ekonomii politycznej. Księga III: Proces produkcji kapitalistycznej jako całość. Tłum. E. Lipiński, J. Maliniak. W: MED, t. 25, cz. 1, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • McGettigan, A. (2013). The Great University Gamble. Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press.
 • Moulier Boutang, Y. (2011). Cognitive capitalism. Tłum. E. Emery. Cambridge: Polity Press.
 • Münch, R. (2014). Academic Capitalism. Universities in the Global Struggle for Excellence. Cambridge: Polity Press.
 • Neary, M. (2016). Student as Producer: The Struggle for the Idea of the University. Other Education: The Journal of Educational Alternatives. 5(1): 89-94.
 • Neave, G. (2012). The Evaluative State, Institutional Autonomy and Re-engineering Higher Education in Western Europe. The Prince and His Pleasure. Palgrave Macmillan: Basingstoke.
 • Negri, A. (2003). Time for Revolution. Tłum. M. Mandarini. London: Bloomsbury Academic.
 • Oliveira, M. B. (2013). On the Commodification of Science: The Programmatic Dimension. Science & Education. 22(10): 2463-2483.
 • Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Peekhaus, W. (2012). The Enclosure and Alienation of Academic Publishing: Lessons for the Professoriate. tripleC. 10(2): 577-599.
 • Ratajczak, M. (2015). Wprowadzenie do teorii kapitalizmu kognitywnego: kapitalizm kognitywny jako reżim akumulacji. Praktyka Teoretyczna. 1(15): 57-94.
 • Research and Destroy (2011). Communiqué from an Absent Future: On the Terminus of Student Life. W: C. Solomon, T. Palmieri (red.). Springtime. The New Student Rebellions (151-160). London: Verso.
 • Roggero G. (2011). The Production of Living Knowledge: the Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America. Tłum. E. Brophy. Philadelphia: Temple University Press.
 • Roggero, G. (2011). Pięć tez o dobru wspólnym. Tłum. P. Juskowiak, K. Szadkowski. Praktyka Teoretyczna. 4: 69-84.
 • Schrecker, E. (2010). The Lost Soul of Higher Education. Corporatization, the Assault on Academic Freedom, and the End of the American University. New York: The New Press.
 • Slaughter, S., Rhoades, G. (2004). Academic Capitalism in the New Economy. Challenges and Choices. American Academic. 1(1): 37-59.
 • Śpiewak, P. (1998). W stronę dobra wspólnego. Warszawa: Aletheia.
 • Stiglitz, J. (1999). Knowledge as a Global Public Good. W: I. Kaul, I. Grunberg, M. Stern (red..). Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century (308–325). New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Szadkowski, K. (2015a). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szadkowski, K. (2015b). Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(45): 235-267.
 • Szadkowski, K. (2015c). Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(46): 75-120. DOI: 10.14746/nsw.2015.2.3
 • Vercellone, C. (2010). The Crisis of the Law of Value and the Becoming-Rent of Profit. Tłum. J. F. McGimsey. W: A. Fumagalli, S. Mezzadra (red.). Crisis in the Global Economy: Financial Markets, Social Struggles and the New Political Scenarios (85–118). Los Angeles: The MIT Press.
 • Winn, J. (2015). The co-operative university: Labour, property and pedagogy. Power & Education. 7(1): 39–55.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nsw_2015_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.