PL EN


Journal
2016 | 19 |
Article title

A Comparatist Perspective in Intercultural Research and Imagology

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Współczesna komparatystyka oddala się od swojej ścisłej, przedmiotowej i metodologicznej definicji, stając się bardziej intelektualną refleksją, która jest interdyscyplinarnie powiązana poprzez aspekt porównawczy. Do najbardziej znaczących współcześnie inicjatyw w tym względzie należą badania międzykulturowe oraz tzw. imagologia. Podczas gdy komparatystyka studiuje dialog pomiędzy kulturami za pośrednictwem badania „inności”, imagologia poprzez obraz „swojego” i „cudzego” zajmuje się tematami i motywami „innych” w tekstach literackich, wykorzystując do tego obrazy ludzi bliskich i obcych. Te obrazy w większości powstają w fomie stereotypu lub mitu, za którymi stoją konkretne grupy społeczne i etniczne. Obie metody, które wykorzystują emocjonalne doświadczenia w literackiej komunikacji, mogą przyczynić się do dialogu między narodami (np. stosunki czesko-niemieckie albo słowacko-węgierskie).
EN
Abandoning its exact subject and methodological delimitation, contemporary comparative literature rather takes the form of intellectual reflection whose interdisciplinary linkage lies in the aspect of comparison. Among major contemporary initiatives, the most prominent are two, known as intercultural research and imagology. Whereas intercultural comparative studies explore interlocution between cultures through understanding “otherness”, imagology deals with the themes and motifs of “other landscapes” in literary texts, using its own and other people´s images. Such images mostly originate in the form of stereotypes and myths representing concrete social and ethnic communities. Thus both methods which exploit emotional experience in literary communication can advance dialogue between nations (e.g. Czech-German or Slovak-Hungarian relations).
Journal
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_19_10263
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.