Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 21 | 2 |

Article title

BARBARZYŃCY I KOCZOWNICY. MARZENIA I FOBIE

Authors

Content

Title variants

EN
BARBARIANS AND NOMADS. FANTASIES AND PHOBIAS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W esejach Jerzego Stempowskiego i Stanisława Vincenza znajdujemy opisy reliktów prastarej kultury rolniczej zagrożonej przez koczowników. W mitologii słowiańskiej są oni utożsamiani z takimi „katami Słowian” jak Árpád. W tożsamości europejskiej mieszczą się tradycja klasyczna i cywilizacja barbarzyńska. Ta ostatnia została nobilitowana w syntezie Karola Modzelewskiego pt. Barbarzyńska Europa, natomiast koczownictwo nadal pozostaje obcym elementem. W historiografii węgierskiej pierwszej połowy XX wieku powstała zaś pogłębiona refleksja na temat koczownictwa. Wybitny historyk, Tibor Joó (1901–1945), w monografii pt. Nacjonalizm węgierski (Magyar nacionalizmus, 1941) rekonstruował i interpretował na nowo zapomniane tradycje węgierskie.
EN
The essays of Jerzy Stempowski and Stanislaw Vincenz describe the reminiscences of the age-old agricultural cultures which have always been threatened by the nomadic people. In the Slavic mythology terms such as ”the executioners of the Slavs” have been identified with figures like Árpád. The ancient tradition and the barbaric civilization are part of the European tradition. The latter has been ennobled by Karol Modzelewski in his synthesis: Barbarian Europe, but the nomads still remain an alien element. The Hungarian historiography of the first half of the 20th century produced a deep reflection on nomadism. The eminent historian, Tibor Joó (1901-1945), reconstructed and reinterpreted the forgotten Hungarian traditions in his monograph: Hungarian Nationalism (1941).

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmánya, Piliscsaba

References

  • Giedroyc Jerzy, Stempowski Jerzy. Listy 1946–1969. Część pierwsza. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa: Czytelnik, 1998.
  • Joó, Tibor. Magyar nacionalizmus. Budapest: Athenaeum, 1941.
  • Mencwel, Andrzej. Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
  • Modzelewski, Karol. Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry, 2004.
  • Pálfalvi, Lajos. „Jerzy Stempowski w piekle Słowian”. Slavistika. Areálová slavistika. Stredoeurópske štúdiá. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra na FFPU v Prešove. Ed. M. Mitka. Prešov: Filozofická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, 2015. S. 237–247.
  • Pálfalvi, Lajos. „O nieeuropejskich korzeniach Węgrów. Nienaukowe teorie Ference Badinyego Jósa”. Nowoczesność i sarmatyzm. Red. P. Czapliński. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2011. S. 109–118.
  • Stempowski, Jerzy. W dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie. Wybrał, oprac. i posłowiem opatrzył A.S. Kowalczyk. Warszawa: LNB, 1993.
  • Stempowski, Jerzy. Esszék Kasszandrának. Przeł. Csaba Galambos et al. Budapest: Orpheusz Kiadó, 1999.
  • Stempowski, Jerzy. Od Berdyczowa do Lafitów. Wybrał, oprac. i przedmową opatrzył A.S. Kowalczyk. Wołowiec: Czarne, 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2017_21_13946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.