PL EN


2018 | 7 |
Article title

Technologia i edukacja, czyli rzecz o niekoherentnej symbiozie tradycji z nowoczesnością

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the complex relationship between technology and its tools, education and its objectives. It is recognized that both areas are closely interwoven since the emergence of communication between people and the need to use tools for self-development (it is indicated that this phenomenon is not reserved exclusively for homo sapiens sapiens). The coexistence of both areas – education and technology is identified as crucial for the development of civilization, while raising the issue of their impassable incoherence resulting, inter alia, for other purposes (education retains, technology changes, education transfers information from the past to the present, technology transfers knowledge from the present to the future, etc.). All this makes the seemingly seeming relationship of technology and education as synergetic areas supporting civilization development. At the same time there is a relationship between technology and education manifesting itself in permanent cultural crisis between what is old and well known (defining education) and what is new and unpredictable (the support of technological development).
PL
W artykule omawia się złożoną relację między technologią i jej narzędziami a edukacją i jej celami. Uznaje się, że oba obszary ściśle się przenikają od czasu pojawienia się komunikacji między ludźmi i potrzeby wykorzystywania narzędzi do samorozwoju (wskazuje się, że zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla homo sapiens sapiens). Współistnienie obu obszarów – edukacji i technologii – określa się jako kluczowe dla rozwoju cywilizacji, przy czym podnosi się jednocześnie kwestię ich nieprzekraczalnej niekoherentności wynikającej m.in. z innych celów (edukacja zachowuje, technologia zmienia, edukacja transferuje informacje z przeszłości do teraźniejszości, technologia transferuje wiedzę z teraźniejszości ku przyszłości itd.). To wszystko sprawia, że oczywista z pozoru relacja technologii „i” edukacji, jako obszarów synergetycznie wspomagających rozwój cywilizacyjny, jest jednocześnie relacją między technologią „a” edukacją objawiającą się m.in. permanentnym kryzysem kultury znajdującej się pomiędzy tym, co dawne i dobrze znane (definiujące edukację), a tym, co nowe i nieprzewidywalne (wspierajcie rozwój technologiczny). 
Year
Issue
7
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-06-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2018_7_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.