Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 7 | 85-96

Article title

Technology and education, or the incoherent symbiosis of tradition and modernisty

Content

Title variants

PL
Technologia i edukacja, czyli rzecz o niekoherentnej symbiozie tradycji z nowoczesnością

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article discusses the complex relationship between technology and its tools, education and its objectives. It is recognized that both areas are closely interwoven since the emergence of communication between people and the need to use tools for self-development (it is indicated that this phenomenon is not reserved exclusively for homo sapiens sapiens). The coexistence of both areas – education and technology is identified as crucial for the development of civilization, while raising the issue of their impassable incoherence resulting, inter alia, for other purposes (education retains, technology changes, education transfers information from the past to the present, technology transfers knowledge from the present to the future, etc.). All this makes the seemingly seeming relationship of technology and education as synergetic areas supporting civilization development. At the same time there is a relationship between technology and education manifesting itself in permanent cultural crisis between what is old and well known (defining education) and what is new and unpredictable (the support of technological development).
PL
W artykule omawia się złożoną relację między technologią i jej narzędziami a edukacją i jej celami. Uznaje się, że oba obszary ściśle się przenikają od czasu pojawienia się komunikacji między ludźmi i potrzeby wykorzystywania narzędzi do samorozwoju (wskazuje się, że zjawisko to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla homo sapiens sapiens). Współistnienie obu obszarów – edukacji i technologii – określa się jako kluczowe dla rozwoju cywilizacji, przy czym podnosi się jednocześnie kwestię ich nieprzekraczalnej niekoherentności wynikającej m.in. z innych celów (edukacja zachowuje, technologia zmienia, edukacja transferuje informacje z przeszłości do teraźniejszości, technologia transferuje wiedzę z teraźniejszości ku przyszłości itd.). To wszystko sprawia, że oczywista z pozoru relacja technologii „i” edukacji, jako obszarów synergetycznie wspomagających rozwój cywilizacyjny, jest jednocześnie relacją między technologią „a” edukacją objawiającą się m.in. permanentnym kryzysem kultury znajdującej się pomiędzy tym, co dawne i dobrze znane (definiujące edukację), a tym, co nowe i nieprzewidywalne (wspierajcie rozwój technologiczny).  

Year

Issue

7

Pages

85-96

Physical description

Dates

published
2018-06-02

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

References

 • Bauman Zygmunt, 2010, Globalization: The Human Consequences, New York.
 • Bednarek Józef, 2006, Multimedia w kształceniu, Warszawa.
 • Briggs Asa, Burke Peter, 2009, A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet, Cambridge.
 • Burni David, Hoare Ben, DiConstanzo Joseph, Benstead Phil, 2009, Ptaki. Encyklopedia, Warszawa.
 • Chomsky Noam, 2006/1968, Language and Mind, Cambridge.
 • Debray Régis, 1991, Cours de la médiologie généralem, Paris.
 • Dijk Jan van, 1999, The Network Society: Social Aspects of New Media, London.
 • Eskarpit Robert, 1966, The Book Revolution, London.
 • Gulińska Hanna, 1997, Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego, Poznań.
 • Koszko Marta, 2014, Charakterystyka wirtualnego środowiska komunikacyjnego na podstawie analizy zachowań werbalnych i niewerbalnych nauczycieli i uczniów w kontekście glottodydaktyki, [In]: I Konferencja ekolingwistyczna pt. „Motywy ekolingwistyczne – w stronę ekoglottodydaktyki (MOTEK), Puppel S. (red.), Poznań.
 • Książek-Szczepanikowa Aniela, 1996, Ekranowy czytelnik – wyzwanie dla polonisty, Szczecin.
 • Kulczycki Emanuel, Wendland Michał, (red.), 2012, Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Poznań.
 • Kwiatkowska-Ratajczak Maria, Mickiewicz i Edu-romy, 2003, [In]: Media i edukacja w globalizującym się świecie, Olsztyn.
 • McLuhan Marshall, 1962, Gutenberg Galaxy, The Making of Typographic Man, Toronto.
 • Prensky Mark, 2001, Digital Natives, Digital Immigrants, “On the Horizon”, nr 9(5).
 • Small Gary, Vorgan Gigi, 2008, iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind, New York.
 • Spitzer Manfred, 2012, Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, Munich.
 • Vandendorpe Christian, 1999, Du papyrus à l’hypertexte, Montréal.
 • Wittgeinstein Ludwig, 1973, Philosophical Investigations, New York.
 • Wobalis Mirosław, 2010, E-rzeczywistość czy e-nierzeczywistość, „Polonistyka”, nr 11, s. 12-18.
 • Wobalis Mirosław, 2011, Multimedia w nauczaniu polonistycznym, Poznań.
 • Wobalis Mirosław, 2017, Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów, Poznań.
 • Zielinski Siegfried, 2008, Deep Time of the Media: Toward an Archeology of Hearing and Seeing by Technical Means, Cambridge.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2018_7_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.