PL EN


2019 | 9 | 155-170
Article title

Cioty, duchy, zmory jako ginący element języka i kultury ludowej okolic Gniezna

Authors
Content
Title variants
EN
Cioty, duchy, zmory as a dying element of the language and folk culture around Gniezno
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dialektologiczno-etnograficznego projektu edukacyjnego dotyczącego świąt wierzeń i przesądów w okolicach Gniezna. Omówiono założenia projektu oraz problemy związane z badaniami terenowymi. Dzięki wspólnym badaniom dialektologów i uczniów udało się uzyskać materiał umożliwiający opis zmian między innymi w mikropolu tematycznym magia i demonologia ludowa. Analiza wybranych przykładów została przedstawiona w artykule.
EN
The article presents the results of dialectological and ethnographic research of an educational project concerning the holidays, beliefs and superstitions in the region of Gniezno. Objectives of the project and the problems associated with fieldwork were discussed. Thanks to the joint research of dialectologists and students, we managed to obtain a material that would enable the description of changes in the thematic, among others, magic and folk demonology. Analysis of selected examples is presented in the article.
Year
Issue
9
Pages
155-170
Physical description
Dates
published
2019-06-09
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań
References
 • AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, 1979-1991, Sobierajski Z., Burszta J. (red.), Wrocław [i in.]; t. VII–XI, 1992-2005, Sobierajski Z. (red.), Poznań.
 • AJKLW–X – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, 2001, t. X: LECZNICTWO LUDOWE. MAGIA, Sobierajski Z. (red.), cz. 1. Mapy 764–834, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 764–834, Poznań.
 • Brencz Andrzej, 2006, Wielkopolski rok obrzędowy. Tradycja i zmiana, Poznań.
 • Burszta Józef (red.), 1967, Kultura ludowa Wielkopolski, t. III, Poznań.
 • Gajek Józef (red.), 1964−1981, Polski Atlas Etnograficzny, z. I−VI, Warszawa.
 • Kłodnicki Zygmunt (red.), 2002, Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, T. 6. Wiedza i wierzenia ludowe, Wrocław–Cieszyn.
 • Kobus Justyna, 2017, Rola współpracy ze szkołami w badaniach dialektalnych Wielkopolski, w: Wierzbicka-Piotrowska E. (red.), Dialog pokoleń 3, Warszawa, s. 135–142.
 • Kobus Justyna, 2018, Funkcjonowanie zwyczajów, elementów tradycji i ich nazw wśród mieszkańców wsi okolic Gniezna, w: Wierzbicka-Piotrowska E. (red.), Dialog pokoleń w języku i językoznawstwie, Warszawa, s. 99–111.
 • Kobus Justyna, Gniazdowski Tomasz, 2018, Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, Poznań.
 • Kobus Justyna, Stępień Magdalena (red.), 2018, Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 • Kolberg Oskar, 1877, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Wielkie Księstwo Poznańskie, Kraków, przedruk w: Kolberg O., Dzieła wszystkie, 1963, t.11. W. Ks. Poznańskie, cz. 3, Wrocław–Poznań.
 • Nowak Henryk, 1999, Obrzędowa (wigilijna) nazwa gwiazdor i synonimy w Wielkopolsce, w: Nowak H. (red.), Viro Doctissimo Optime Merito – Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań, s. 66–80.
 • Paprot Aleksandra, 2015, Powiat gnieźnieński. Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, Szreniawa.
 • Sierociuk Jerzy, 2018, Dokumentowanie dialektu wielkopolskiego – historia, teraźniejszość, perspektywy, referat na konferencję Polszczyzna jako dziedzictwo. W stulecie odzyskania niepodległości, Poznań.
 • Sierociuk Jerzy, 2016, Słowniki regionalne jako wstępny etap opracowania słownika ogólnowielkopolskiego, w: Rembiszewska D.K. (red.), Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, Warszawa–Łomża, s. 245–254.
 • Sierociuk Jerzy, 2010, Z problematyki regionalizmów językowo-kulturowych: zając, w: Przybylska R., Kąś J., Sikora K. (red.), Symbole grammaticae in honorem Boguslai Dunaj, Kraków, s. 241–248.
 • Sobierajski Zenon, 1995, Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań.
 • Sobierajski Zenon, 2004, Teksty gwarowe ze wsi Żydówko-Łubowo koło Gniezna w Wielkopolsce środkowej (nagrane w roku 1977), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), Poznań, s. 153–163.
 • Sobierajski Zenon, 2004, Zmiany pokoleniowe w gwarach wielkopolskich. 4. Gwara wsi Żydówko-Łubowo koło Gniezna w Wielkopolsce środkowej. Uwagi wstępne, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” XI (XXXI), Poznań, s. 143–151.
 • Tomaszewski Adam, 1930, Gwara Łopienna i okolicy w północnej Wielkopolsce, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pi_2019_9_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.