PL EN


2019 | 1 | 1 | 70-88
Article title

Negatywne skutki niskiej stopy bezrobocia w aspekcie mikro- oraz makrostrukturalnym

Authors
Content
Title variants
EN
Negative aspects of a low unemployment rate in terms of micro- and macrostructures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi analizę niskiej stopy bezrobocia jako faktu społecznego, który stał się stanem pożądanym dla wszystkich funkcjonujących obecnie modeli gospodarczych oraz politycznych, przez co codzienna narracja medialna najczęściej pomija jego negatywne aspekty. Dzięki użyciu pojęć i teorii wypracowanych na gruncie socjologii (np. Emile’a Durkheima czy Ervinga Goffmana), autor omawia najważniejsze konsekwencje utrzymywania stopy bezrobocia na niskim poziomie – pozytywne dla struktury, ale potencjalnie szkodliwe dla jednostki w wymiarze długofalowym. Skutki te – dotyczące zarówno mikrostruktur, jak i większych grup – zostają poddane analizie w odniesieniu do kilku obszarów: funkcjonowania jednostek wewnątrz systemu i na jego granicy, zdolności jednostki do oporu, zaniku tradycyjnych form opieki, zjawiska pracy totalnej zagarniającej także pozazawodowe aspekty życia, nadużyć i politycznych manipulacji.
EN
The article is an analysis of a low unemployment rate as a social fact which has become a desired state for all currently established economic and political systems. As a result, every-day media narratives usually ignore its negative aspects which should be included in a scientific reflection. Exploiting the findings, theories and notions developed in the area of sociology (e. g. ideas of Emile Durkheim or Erving Goffman), the author elaborates on most important consequences of keeping an unemployment rate low: positive for a structure but potentially harmful for an individual in the long term. These consequences concern microstructures as well as bigger groups and in the article are discussed in reference to several areas such as: functioning of individuals within and outside the system, an individual’s capability of resistance, a disappearance of traditional forms of care, malpractices and political manipulations, or a phenomenon of a total work taking over non-work activities.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
70-88
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Baczko-Dombi, Anna, Anna Giza. 2014. Droga do „szarej strefy”. Społeczne mechanizmy wykluczenia. „Przegląd Socjologiczny” rocznik 2014, tom 63 (LXIII), numer 4: 107-137.
 • ---
 • Bank Światowy. 1980-2019. Tabele statystyczne dotyczące bezrobocia oraz wykluczenia na rynku pracy, https://www.google.pl/publicdata/ [Dostęp 11.04.2019].
 • Baxter, Vern i Steve Kroll-Smit. 2005. Normalizing the Workplace Nap: Blurring the Boundaries between Public and Private Space and Time. „Current Sociology” 53(1): 33–55. DOI: https://doi.org/10.1177/0011392105048287.
 • Bednarczyk, Teresa Hanna, Łukasz Szwedo. 2016. Kanadyjski system emerytalny – model do naśladowania?. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – sectio H” vol.4/2016: 25-38.
 • Bienvenue, Helene. 2018. Hungary critically needs labor that’s nowhere to be found. „Deutsche Welle”, https://www.dw.com/cda/en/hungary-critically-needs-labor-thats-nowhereto-be-found/a-43651003 [Dostęp 11.04.2019].
 • Bludnik, Izabela. 2009. Bezrobocie keynesowskie. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 71(3): 95-110.
 • Bontrup, Heinz-Josef. 2018. Ist die Arbeitslosen-Statistik “Volksverdummung”?. Rozmowę przeprowadził Andreas Becker. Źródło: https://www.dw.com/de/ist-die-arbeitslosen-statistik-volksverdummung/a-41945083 [Dostęp 11.04.2019].
 • Coombs, H.C. 1994. From Curtin to Keating – the 1945 and 1994 white papers on employment: a better environment for human and economic diversity? Darwin: North Australia Research Unit Australian National University.
 • Cynamon, Barry Z. I Steven M. Fazzari. 2014. Inequality, the Great Recession, and Slow Recovery. Institute for New Economic Thinking Working Paper Series No. 9. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2638030 [Dostęp 11.04.2019].
 • Dougherty, Debbie S., Jessica M. Rick i Phillip Moore. 2017. Unemployment and social class stigmas. „Journal of Applied Communication Research” 45:5: 495-516. DOI: https:// doi.org/10.1080/00909882.2017.1382708.
 • Drela, Karolina. 2015. Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu, „Zeszyty Naukowe FIRMA i RYNEK” nr 2015/01 (48): 87-99.
 • Durkheim, Émile. 1968. Zasady Metody socjologicznej. Tłum. Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Employment Act of 1946. 1946, https://fraser.stlouisfed.org/title/1099 [Dostęp 11.04.2019].
 • Eurostat. 2019. Informacje dotyczące bezrobocia na terenie Unii Europejskiej, https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database [Dostęp 11.04.2019].
 • Farage, Nigel. 2014. Nigel Farage: chcemy szybkiego rozwodu z Unią Europejską. Rozmowę
 • przeprowadził Przemysław Henzel. Onet.pl, https://wiadomosci.onet.pl/swiat/nigel-farage-chcemy-szybkiego-rozwodu-z-unia-europejska/wtl66 [Dostęp 11.04.2019].
 • Forbes. 2015. „Stephen Hawking: Bójmy się kapitalizmu, nie robotów”, https://www.forbes.pl/wiadomosci/stephen-hawking-bojmy-sie-kapitalizmu-nie-robotow/ [Dostęp
 • 04.2019].
 • Full Employment in Australia. 1945, http://www.billmitchell.org/White_Paper_1945/index. html [Dostęp 11.04.2019].
 • Fundacja EWL. 2018. Ukraińcy na polskim rynku pracy – doświadczenia, wyzwania i perspektywy, http://www.ewlhr.eu/wp-content/uploads/2018/08/BADANIE-_EWL_RAPORT.pdf [Dostęp 11.04.2019].
 • Gądecki, Jacek, Marcin Jewdokimow i Magdalena Żadkowska. 2017. Tu się pracuje! Socjologiczne studium pracy zawodowej prowadzonej w domu na zasadach telepracy. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
 • Goffman, Erving. 2011. Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. Tłum. Jacek Łaszcz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kingsley, Patrick i Benjamin Novak. 2018. An Economic Miracle in Hungary, or Just a Mirage?. „The New York Times”, https://www.nytimes.com/2018/04/03/world/europe/viktor-orban-hungary-economy-election.html [Dostęp 11.04.2019].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Kuźmicz, Ewelina. 2011. Bieda pracujących, czyli working poor po polsku. W: Monika Popow, Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, Magdalena Prusinowska, Magdalena Chruściel (red.). Oblicza biedy we współczesnej Polsce. Gdańsk: Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”.
 • Lipski, Aleksander. 2008. Czas wolny w czasie życia. „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 04/2008: 205-223.
 • Łazarkiewicz, Cezary. 2018. Tu mówi Polska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Marks, Karol. 1951. Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I: Proces Wytwarzania Kapitału. Tłum. praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 • Merry, Sally. 2015. Opór i kulturowa władza prawa. W: Opór i dominacja. Agnieszka Pasieka i Katarzyna Zielińska (red.). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Merton, Robert. 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Tłum. Ewa Morawska, Jerzy Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morawska, Irena. 2015. Było piekło, teraz będzie niebo. Warszawa: Dowody Na Istnienie.
 • „Newsweek”. 2010. Koniec zasiłków dla bezrobotnych na Kubie, https://www.newsweek.pl/kuba-koniec-zasilkow-dla-bezrobotnych-na-kubie/001dv4q [Dostęp 11.04.2019].
 • Nipper-Eng, Christena. 2010. Islands of privacy. Chicago i Londyn: The University of Chicago Press.
 • Personnel Service. 2018. Raport Barometr Imigracji Zarobkowej - I półrocze 2018.
 • Polska Policja. 2019. Zamachy samobójcze – od 1999 do 2012, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/122325,Zamachy-samobojcze-od--1999-do-2012.html [Dostęp 11.04.2019].
 • Rozwadowska, Adrianna. 2019. Niemcy wypróbują bezwarunkowy dochód podstawowy HartzPlus: przez trzy lata 400 euro za nic. „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/7,155287,24361607,niemcy-wyprobuja-bezwarunkowy-dochod-podstawowy-hartzplus-przez.html [Dostęp 11.04.2019].
 • Sarna, Arkadiusz. 2014. Transformacja ukraińskiego rolnictwa: od kołchozów do agroholdingów. Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-02-07/transformacja-ukrainskiego-rolnictwa-od-kolchozow-do [Dostęp 11.04.2019].
 • Sobczak, Jerzy B. 2005. Długotrwali bezrobotni w obliczu swego bezrobocia. Raport z badań socjologicznych. Kraków, http://www.owes.info.pl/biblioteka/raport_postawy_dlugotrwale_bezrobotnych_uj.pdf [Dostęp 11.04.2019].
 • Sowa, Jan. 2015. Inna Rzeczpospolita jest możliwa – widma przeszłości, wizje przyszłości, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
 • Szlinder, Maciej. 2014. Powszechny dochód podstawowy – w stronę równości. „Filo-Sofija” nr 24 (2014/1): 247-257.
 • Szlinder, Maciej. 2018. Bezwarunkowy dochód podstawowy – rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szymanik, Grzegorz. 2017. Ukraińcy w Polsce: Myślicie, że jak Ukrainiec, to robot. Pracuje 24 godziny na dobę bez odpoczynku. „Duży Format”, http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,22784862,ukraincy-w-polsce-myslicie-ze-jak-ukrainiec-to-robot.html [Dostęp 11.04.2019].
 • Światowa Organizacja Zdrowia. 2006. Tabele statystyczne dotyczące zaburzeń psychicznych oraz samobójstw, https://www.who.int/mental_health/media/russ.pdf [Dostęp 11.04.2019].
 • „The Guardian”. 2015. Backlash as Belarus imposes ‘social parasite’ law to fine unemployed, https://www.theguardian.com/world/2015/apr/16/belarus-fine-unemployed-social-parasite-law [Dostęp 11.04.2019].
 • Ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950010001/O/D19950001.pdf [Dostęp 11.04.2019].
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 7 czerwca 2018 roku, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001265/T/D20181265L.pdf [Dostęp 11.04.2019].
 • Wirtualne Media. 2017. Sytuacja, jakiej nie było od 25 lat. Jest rynek pracownika, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sytuacja-jakiej-nie-bylo-od-25-lat-jest-rynek-pracownika [Dostęp 11.04.2019].
 • Woś, Rafał. 2017. To nie jest kraj dla pracowników. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Wyżnikiewicz, Bohdan. 2017. Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, „Wiadomości Statystyczne” 3/2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pk_2019_1_1_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.