PL EN


2019 | 24 | 1 | 263-267
Article title

ZMIANA SYMULOWANA. TOTALITARYZM I TO, CO NASTĄPIŁO PÓŹNIEJ

Content
Title variants
EN
SIMULATED CHANGE: TOTALITARIANISM AND WHAT COMES NEXT.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Mój komentarz dotyczy oceny wpływu totalitarnego, komunistycznego dziedzictwa na system edukacji. Zostało to przeprowadzone w jednym z rozdziałów książki Aviezera Tuckera, The Legacies of Totalitarianism. Według niego głównym dylematem posttotalitarnego uniwersytetu jest odpowiedź na pytanie,czy celem fundamentalnej restrukturyzacji szkolnictwa wyższego jest osiągnięcie autonomii, czy zagwarantowanie sobie poparcia państwa poprzez symulację zmiany. Tucker twierdzi, że system boloński oznacza transformację uniwersytetów w zarządzane przez państwo korporacje, które obniżają standardy nauczania i wprowadzają różne mechanizmy mierzenia aktywności naukowej. Autor przekonująco argumentuje, że nieintecjonalnym efektem przystąpienia byłych krajów komunistycznych do Unii Europejskiej jest powrót do znanego w okresie komunizmu modelu symulowania zmian w szkolnictwie wyższym.
EN
My intervention focuses on Aviezer Tucker’s assessment of legacies of totalitarianism in the educational system. Tucker singles out a major dilemma of post-totalitarian universities: to fundamentally restructure in order to become autonomous or to simulate change while preserving state support. He contendsthat the Bologna system meant the transformation of universities into state-managed corporations that lowered standards and introduced various mechanisms of measuring performance. Thus, Tucker convincingly argues, the unwanted result of including the former communist coun-tries in the European Union was the return to a familiar model of simulated change in the field of education.
Contributors
  • Universitatea din București
References
  • Hirschman, Albert O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970.
  • Linz, Juan J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Londyn: Lynne Rienner Publishers, 2000.
  • Sartori, Giovanni. The Theory of Democracy Revisited. Chatham, NJ: Chatham House, 1987.
  • Tucker, Aviezer. The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework. Nowy Jork: Cambridge University Press, 2015.
  • Tucker, Aviezer. „Paranoids May Be Persecuted: Post-totalitarian Transitional Justice”. Retribution and Reparation in the Transition to Democracy. Red. J. Elster. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. S. 181-205.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_por_2019_1_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.