PL EN


2020 | 26 | 1 | 61-75
Article title

Od „obrazu” do „głosu”: Mira Rosenthal przekłada Tomasza Różyckiego Historię

Content
Title variants
EN
From Image to Voice: Mira Rosenthal Translates Tomasz Róż ycki
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Od obrazu do głosu” to metafora twórczej biografii Miry Rosenthal, tłumaczki dwóch tomów poezji Tomasza Różyckiego: The Forgotten Keys (2007) oraz Colonies (2013). Analizując przekłady i autokomentarze Rosenthal, autorka artykułu wskazuje również na możliwość dopełnienia tradycyjnej koncepcji wewnątrztekstowego „obrazu autora/tłumacza” pojęciem „głosu”, uwzględniającym pozasemantyczne aspekty dzieła tłumaczonego, związane zwłaszcza z organizacją brzmieniową (inspiracji dla takiego ujęcia dostarczają pisma Hansa Urlicha Gumbrechta). „Głos” jest rozumiany jako coś więcej niż tekstowa reprezentacja, wyobrażenie, figura semantyczna pozatekstowego twórcy – jest materialną, cielesną obecnością tłumacza w przekładanym dziele poetyckim.
EN
“From image to voice” is a metaphor of the artistic biography of Mira Rosenthal, the translator of two poetic books by Tomasz Różycki: The Forgotten Keys (2007) and Colonies (2013). Through an analysis of translations and self-commentaries by Rosenthal, the author of the article also indicates the possibility of completing the traditional conception of “implied author’s/ translator’s image” with the concept of “voice”, taking into account non-semantic aspects of a translated text, especially those connected with its sonic structure (the inspiration for such an approach may be found in H. U. Gumbrecht’s works). “Voice” is understood as something more than just a textual representation, an image or a semantic figure of the extratextual creator – it is a material, somatic presence of the translator in the poem.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Gumbrecht, Hans Ulrich. „Jak podchodzić do «poezji jako rodzaju uwagi»?”. Przeł. Joanna Krajewska. Forum Poetyki zima (2016a). S. 42-53.
 • Gumbrecht, Hans Ulrich. Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać. Przeł. Krzysztof Hoffmann, Weronika Szwebs. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016b.
 • Guzlowski, John. „Tomasz Różycki’s Colonies. Translated by Mira Rosenthal”. 2013. Web. 14.10.2019.
 • Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Okopień-Sławińska, Aleksandra. „Relacje osobowe w literackiej komunikacji”. Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Kraków: Universitas, 2001. S. 100-116.
 • Rosenthal, Mira. „«O trzy kroki, pod próg»: kulisy tłumaczenia poezji Tomasza Różyckiego”. Przekładaniec 13-14 (2004-2005). S. 123-133.
 • Rosenthal, Mira. „Translator’s Introduction”. Różycki, Tomasz. Colonies. Translated from Polish by Mira Rosenthal. Brookline: Zephyr Press, 2013.
 • Rosenthal, Mira. „Translator’s Note: Voicing a Voice. Forty-nine questions about power, oryginality, performance, and what we mean when we talk about the translator’s voice in the translated text”. Kenyon Review Online May-June (2019). Web. 14.10.2019.
 • Rosenthal, Mira, Wolahan, Emily. „Poet to Poet. An Interview with Mira Rosenthal”. Two Lines 28 Online Exclusive (2018). Web. 14.10.2019.
 • Różycki, Tomasz. Colonies. Translated from Polish by Mira Rosenthal. Brookline: Zephyr Press, 2013.
 • Różycki, Tomasz. The Forgotten Keys. Translated by Mira Rosenthal. Brookline: Zephyr Press, 2007.
 • Underhill, James. Voice and Versification in Translating Poems. Ottava: University of Ottava Press, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_por_2020_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.